Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet innehåller information om tillgängligheten på Hankens webbplats samt kontaktuppgifter för ärenden gällande webbtillgänglighet.

Svenska handelshögskolans (Hanken) webbplats www.hanken.fi omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv. Direktivets syfte är att främja tillgången till digitala tjänster, tjänsternas kvalitet och informationssäkerhet samt innehållets tillgänglighet och att på så sätt förbättra vars och ens möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.

Hankens webbplats är publicerad 12.10.2019 och sidans nuvarande tillgänglighetsstandard är till största delen förenlig med tillgänglighetsdirektivets krav. Webbplatsen byggdes i enlighet med standard: WCAG 2.1, AA-nivå. Sidorna uppdateras kontinuerligt. Hanken strävar efter att uppfylla direktivets krav både på sina egna plattformar, samt att anlita sådana underleverantörer som uppfyller tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll av webbplatsen innehåller brister i förenligheten med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster:

  • alt-texter saknas i vissa fall
  • alla länktexter är inte tillräckligt tydliga eller informativa
  • färgkontrasten är för låg på en del ställen

Beredning av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande bereddes den 25.02.2020. Beredningen har gjorts på basis av en omfattande granskning av sidorna med hjälp av ett kvalitetsgranskningsverktyg. Granskningar görs regelbundet för att förbättra sidornas tillgänglighet.

Respons och kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot frågor eller utvecklingsförslag om Hankens webbplats och om du noterar brister i tillgängligheten kan du påtala dessa per e-post under adressen: web-help@hanken.fi.

Vi besvarar respons inom 14 dagar. Vi strävar till att aktivt korrigera brister som påtalats i fråga om tillgängligheten

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000