Studiehelhet i logistik och samhällsansvar

bild
Avlägg kurser inom logistik på Hanken, och efter att du har avlagt tillräckligt många kan du bli antagen till magisternivån!

Intresserad av logistik och samhällsansvar på magisternivå?

Hanken agerar på toppnivå internationellt inom logistik och samhällsansvar - läs mer om huvudäment och studierna här.

 

Principen om först till kvarn gäller, och det finns årligen endast 30 platser tillgängliga inom studiehelheten.

De 30 första behöriga sökande som anmäler sig (20 till samarbetskvoten och 10 via kvoten för öppna universitetet) kommer att erbjudas möjligheten att genomföra ett förutbestämt urval av kurser inom logistik och samhällsansvar på Hanken, under de två följande läsåren. Om en av kvoterna inte är fylld när registreringen tar slut, kan de tomma platserna flyttas till den andra kvoten.

Behöriga sökande måste ha uppnått en lägre högskoleexamen, samt åtminstone 10 studiepoäng inom relevanta studier (på universitetsnivå) innan anmälningstiden för helheten har avslutats.

Behöriga sökande kan anmäla sig till modulen och dess kurser genom att fylla i en elektronisk blankett och genom att tillhöra en av följande kvoter:

Kvoter för studiehelheten

Samarbetskvoten

Samarbetskvoten (20 platser): Du måste vara registrerad som närvarande vid ett finskt universitet eller en finsk yrkeshögskola, och måste också vara det under hela studietiden. Närvarointyg och ett studieutdrag krävs för att bevisa att 10 sp av relevanta studier har genomförts och att du är studerande vid ett annat universitet. Lägre högskoleexamen.

Kvoten för öppna universitet

Kvoten för öppna universitetet (10 platser): Du kommer att registreras som en studerande vid öppna universitetet. Denna kvot är öppen för vem som helst som har uppnått mist 10 sp relevanta studier. Ett studieutdrag krävs för att bevisa att relevanta studier har genomförts. Den hela två-åriga studierätten/modulen erbjuds till ett nedsatt pris på 400€ (engångsbetalning). Betalningen sker i samband med anmälan eller kort därefter. Lägre högskoleexamen.

 

När du har blivit erbjuden plats inom till studiehelheten, kan du välja mellan ett brett utbud av olika kurser inom logistik och samhällsansvar som Hanken erbjuder på magisternivå. Du kan maximalt avlägga upp till 45 ECTS av de på föhand definierade kurserna per läsår. Observera att du endast kan anmäla dig till kurser som  tillhör studiehelheten (du kan alltså till exempel inte studera franska på Hanken genom att anmäla dig till helheten, eftersom franskakurserna inte är definierade som kurser som tillhör studiehelheten). Det kan erbjudas fler kurser än 45 sp per läsår.

Man erhåller alltså en två-årig studierätt för att avlägga vissa kurser. Efter två läsår är studierätten avslutad.

De 30 första behöriga sökande som anmäler sig via den elektroniska blanketten får tillgång till kurserna.

Följande kurser inom logistik och samhällsansvar erbjuds inom modulen under läsåret 2021-2022 på engelska:
Obligatoriska för antagning (30 sp utav 40 krävda för antagning)

 • 38013 Supply Chain Management, 5 sp, P1
 • 38018 Supply Chain Risk & Resilience, 5 sp, P1
 • 38015 Supply Chain Strategy for Sustainability, 5 sp, P2
 • 38020-1 Humanitarian Logistics: Part 1 (MOOC), 2 sp, P2
 • 38020-2 Humanitarian Logistics: Part 2 (prerequisite: part 1 MOOC), 3 sp, P2
 • 38019 Project Course in CSR & Humanitarian Logistics, 10 sp, P3-4

Valfria för antagning (10 sp för att uppnå 40 sp som krävs för antagning)

 • 38024-E Organising for the Sustainable Development Goals, 2 sp, P1
 • 38014 Emerging Issues in SCM&SR, 5 sp, P4
 • 38000 Kurser inom CR Modulen, 0-10 sp, P1-4
 • 38009 Voluntary Work, 5 sp, P1-4, S1-2
 • 38215 - 38218 Fördjupad praktik I and/or II (på svenska eller engelska), 5sp eller 10 sp, P1-4, S1-2

Du får anmäla dig till kurser värda upp till maximalt 45 sp per läsår, även om det verkliga antalet studiepoäng som erbjuds kan vara högre. Du får rätt att delta i kurserna under de två första läsåren efter att du har anmält dig som en av de 30 första behöriga sökande.

Du får inte avlägga kurserna en andra gång. För mer detaljerad information om kursernas innehåll, besök Hankens WebOodi och studiehandböckerna.

P1, P2, P3 och P4 = period 1, 2, 3 och 4, där period 1 är under början av höstterminen och period 4 senare på vårterminen.
S1 och S2 = Hankens sommarperioder, undervisning under sommaren.

 

Anmälan sker via anmälningsblanketten från och med 15.4.2021 för studiehelheten i logistik och samhällsansvar på magisternivå. Sista anmälningsdagen är 31.7.2021.

Du måste bifoga en skannad kopia av ett officiellt, stämplat, studieutdrag för att bevisa att du har uppnått de krävda 10 sp av relevanta studier (unversitetsnivå). De skannade kopiorna får inte vara äldre än tre månader, och originalet måste utfärdas av universitetet i fråga (vilket innebär att du inte kan printa ut det själv). Anmälningen till helheten stängs när 30 kvalificerade studenter har anmält sig till studiehelheten eller när den förutbestämda anmälningstiden slutar.

Om du önskar att få tillgång till studiehelheten genom kvoten för samarbetsstudier måste du också bevisa att du är registrerad som närvarande vid ett universitet eller en yrkeshögskola: bifoga också en skannad kopia av ett officiellt, stämplat närvarointyg. De skannade kopiorna kan inte vara äldre än tre månader. De som inleder studier via Öppna uni kvoten ska betala den fastställda avgiften.

Hanken kan godkänna ett elektroniskt studieutdrag ifall länken skapas från Mina Prestationer i Min Studieinfo tjänsten för studier avlagda i Finland, eller ifall ditt universitet utfärdar officiella elektroniska studieutdrag. Hanken försöker verifiera dina 10 sp som krävs för registrering till modulen så snabbt som möjligt.

Frågor? Kontakta ansokan@hanken.fi.

 

De 10 bästa sökande som uppfyller alla kriterier (nedan) kommer att erbjudas en studieplats till antingen den engelskspråkiga inriktningen Humanitarian Logistics eller huvudämnet logistik och samhällsansvar på svenska på magisternivå vid Hanken. Rangordningen baseras på den sökandes vitsord och vägda medeltal från studiemodulens kurser.

Antagningskriterier som alla sökande måste uppfylla följande kriterier och kommer att rangordnas baserat på den sökandes vitsord i modulens kurser:

 • Har anmält sig som en av de 30 behöriga sökande till studiehelheten genom öppna universitetet eller samarbetskvoten, och fått rätt att genomföra kurserna och studiehelheten*
 • Har uppnått minst 40 sp av kurserna i studiehelheten, inklusive kurser definierade som obligatoriska för antagningen (dessa kurser kan ändras under åren – Hanken kommer att ta hänsyn till dessa förändringar när den sökande ansöker som antagning)
 • Dessa 40 sp måste slutföras inom två läsår (alla kurser måste avslutas och registreras på den sökandes avskrift innan ansökningstiden slutar på våren)
 • Har uppnått åtminstone god som vägt medeltal i kurserna, minst 40 sp (minst 70 av 100 / minst 3.0 av 5 på Hankens skala)
 • intygat sina språkkunskaper i engelska eller svenska, beroende på vilken inriktning sökande väljer att söka in till:
  • HumLog: slutfört 40 sp och alla kurser på engelska som krävs för antagning med minst vitsordet 70/god i alla kurser (3 av 5) (eller på ett av de andra tillåtna sätten för magisternivån)
  • Logistik och samhällsansvar: bevisat sina språkkunskaper svenska för magisternivån på något av de tillåtna sätten, eller avlagt minst 10 sp på svenska av modulens kurser som krävs för antagning med vitsordet 70/god (3 av 5)
 • Har uppnått åtminstone en kandidatexamen från ett erkänt universitet eller yrkeshögskola, och detta innan de faktiska examensstudierna på Hanken kan börja (sista möjliga examensdag är således 31 juli samma år som man skickar in ansökan)
 • Skickat in en komplett ansökan, med alla bilagor, före ansökningstiden går ut

Om den sökande inte har kunnat slutföra 40 sp inom två läsår (eller om kurserna inte har registrerats på studieutdraget innan ansökans deadline) med minst vägda medelvitsordet god, kan den sökande inte anmäla sig till ytterligare en två-årsperiod för att försöka avlägga de kurser som saknas, eller ta kurserna på nytt för att få ett högre vitsord. Det är inte möjligt att ansöka om antagning baserat på kurser som genomförts under en andra/ytterligare två-årsperiod. Antagning kan endast beviljas baserat på studier som genomförts under den sökandes första två-årsperiod.

Ansökningsperioden är alltid på våren, och den första ansökningsperioden för denna antagning kommer att hållas våren 2022 för studenter som anmält sig till helheten. Studenter som anmäler sig till helheten 2021 kan försöka slutföra de krävda 40 sp av modulens kurser senast våren 2022 eller 2023.

Notera att man inte kan ansöka om byte av huvudämne/inriktning efter antagning om man blivit antagen via detta antagningssätt. Hankens examensstuderande (alla nivåer) kan inte avlägga studiehelheten ller bli antagen via detta antganingssätt.

*Det är inte möjligt att ansöka om antagning utan att genomföra de krävda studierna genom studiehelheten. Som ett exempel: man kan inte registrera sig som extern studerande till kurserna genom den allmänna portalen för Öppna universitetet och sedan på egen hand genomföra ett urval av modulens kurser (även om det är möjligt att avlägga enskilda kurser). Detta för att säkerställa att endast högst 10 behöriga studerande antas, och att dessa har uppnått den nödvändiga kunskapen definierad av den akademiska personalen; för att de antagna ska lyckas med sina studier.

Frågor? Kontakta ansokan@hanken.fi.