Individuella arrangemang – information för studerande

På denna sida hittar du information om individuella arrangemang som kan stödja dig i studierna. Individuella arrangemang är olika former av praktiska stödåtgärder för att främja studiernas tillgänglighet för studerande med specialbehov.

Om du är osäker på ifall du har rätt till individuella arrangemang, vilka individuella arrangemang du kan beviljas eller behöver hjälp med att ansöka om individuella arrangemang kan du kontakta Hankens kontaktpersoner för individuella arrangemang:

Individuella arrangemang är olika praktiska lösningar för att stödja studerande med specialbehov i studierna. De kan gälla undervisning, handledning eller tentamina.

Individuella arrangemangs innehåll och genomförande bestäms av dina individuella behov och din situation. Individuella arrangemang är till exempel:

 • extra tid i tentamen eller för att lämna in uppgifter
 • användning av dator vid tentamen
 • ett mindre eller separat tentamensutrymme
 • alternativa sätt att genomföra studier

Individuella arrangemang är ingen orsak att ge avkall på kunskapsmålen, utan syftet med arrangemangen är att de ska hjälpa dig att nå dina mål. Vid bedömningen av tentamina och andra prestationer omfattas alla av samma kriterier, och eventuella individuella arrangemang inverkar inte på bedömningen.

Man kan inte bli befriad från obligatoriska avsnitt annat än av ytterst tvingande skäl, t.ex. kan döva bli befriade från hörförståelseprov i språk. Man ska i första hand komma överens om alternativa prestationssätt med den som ansvarar för undervisningen.

Målet är att du beviljas de individuella arrangemang som du behöver, dock så att examensmålen i sin helhet uppfylls. Du kan t.ex. inte avlägga hela examen som distansstudier, eftersom du i så fall inte har möjlighet att öva de arbetslivs- och interaktionsfärdigheter som ingår i examen. Det rekommenderas inte heller att du på grund av skrivsvårigheter genomför största delen av studierna som muntliga prestationer, eftersom du i så fall inte utvecklas som skribent.

 

Studerande kan behöva individuella arrangemang av många olika skäl. Några av de vanligaste orsakerna för behov till individuella arrangemang inkluderar:

 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Nervositet
 • Problem med uppmärksamhet (ADHD)
 • Psykiska problem såsom depression eller ångest (t.ex. panikångest, social ångest)
 • Autismspektrumet
 • Synskada
 • Hörselskada
 • Annan fysisk nedsättning

Även andra orsaker för behov av individuella arrangemang är möjliga. Det måste dock alltid finnas tillräckliga och påvisbara grunder och ett verkligt behov av individuella arrangemang. Om du misstänker ett behov för individuella arrangemang, kan du kontakta Hankens kontaktperson för individuella arrangemang för att diskutera dina behov.

Individuella arrangemang kan beviljas för olika undervisningssituationer, såsom inlämningsuppgifter, grupparbeten och muntliga framföranden. Individuella arrangemang kan även beviljas för tentamenstillfällen. Individuella arrangemang för tentamen kan beviljas såväl för tentamen under allmänna tentamenstillfällen, tentamen under lektionstid, tentamen i Examinarium som webbtentamen, t.ex. i Moodle. Individuella arrangemang är även möjliga gällande kurslitteratur och undervisningsutrymmen.

Nedan sammanfattas de individuella arrangemang som du som studerande kan beviljas. Även andra individuella arrangemang är möjliga vid behov. Individuella arrangemang beviljas alltid utgående från dina individuella behov.

Situation Individuella arrangemang
Tentamen
 • Tilläggstid vid tentamen
 • Mindre eller avskilt rum vid tentamen
 • Användning av dator eller annat hjälpmedel vid tentamen  
 • Alternativa prestationssätt, såsom e-tent, webbtent eller muntlig examination
 • Att tentera omfattande mängder text i delar (t.ex. en bok/tentamen)
Undervisning i klass
 • Användning av en personlig assistent eller tolk
Inlämningsuppgifter
 • Förlängd inlämningstid
Grupparbeten
 • Möjlighet att utföra arbetet individuellt
 • Av läraren organiserad gruppindelning
Muntliga framföranden
 • Presentation för en mindre grupp eller endast läraren
 • Videoinspelning som visas för de övriga studerandena eller endast för läraren
Tillgänglighet av kurslitteratur
 • Kurslitteratur som talböcker
 • Förlängd lånetid
Tillgänglighet av utrymmen
 • Sittplats i undervisningsutrymme som uppfyller den studerandes behov

 

Här beskrivs hur du ska gå tillväga för att ansöka om individuella arrangemang. Bilden nedan visar processens olika steg och vem du ska kontakta.

Bild som visar processen för att ansöka om individuella arrangemang.

Utlåtande om behov för individuella arrangemang

För att beviljas rätt till individuella arrangemang behöver du ett utlåtande av en läkare eller motsvarande expert, t.ex. en psykolog, talterapeut eller fysioterapeut. Om du har läs- och skrivsvårigheter kan utlåtandet också ges av en speciallärare. För utlåtande av psykolog kan du vid behov kontakta Hankens studiepsykolog Opens in new window . Alternativt kan du lämna in studentexamensnämndens motsvarande beslut om individuella arrangemang.

Grunderna för individuella arrangemang ska framgå av utlåtandet. Den som utfärdat utlåtandet ska ange den studerande med namn och personbeteckning/födelsedatum samt den sjukdom eller funktionsnedsättning som är grund för ansökan om individuella arrangemang. Vi rekommenderar att det av utlåtandet framgår vilken typ av konkreta arrangemang du behöver. Ifall utlåtandet inte specificerar vilka individuella arrangemang du behöver, beviljas du individuella arrangemang enligt Hankens allmänna principer. Arrangemang utöver detta kräver ett intyg som specificerar ditt behov för arrangemanget ifråga. Du kan kontakta Hankens kontaktperson för individuella arrangemang för råd om utlåtande.

Hanken beviljar rätt till individuella arrangemang

För att beviljas rätt till individuella arrangemang i dina studier, bör du lämna in utlåtandet till Hankens kontaktperson för individuella arrangemang. Lämna in ditt utlåtande med denna blankett Opens in new window .

Du kan tillsammans med Hankens kontaktperson diskutera vilka individuella arrangemang du önskar beviljas. Du får ett intyg över vilka individuella arrangemang du är berättigad till, som du kan visa din lärare. Intyget innehåller inte information om din eventuella diagnos, utan endast den information läraren behöver ha tillgång till för att kunna arrangera individuella arrangemang.

Tillgång till individuella arrangemang i dina studier

Då du fått ditt intyg om rätt till individuella arrangemang, kan du ansöka om tillgång till individuella arrangemang i olika undervisningssituationer. Nedan information om vem du bör kontakta för att komma överens om individuella arrangemang. 

Individuella arrangemang i undervisning

Då du är i behov av individuella arrangemang på en kurs, kontakta den kursansvariga läraren senast en vecka efter kursstart. Detta gäller individuella arrangemang för inlämningsuppgifter, grupparbeten, presentationer samt tentamen utanför allmänna tentamenstillfällen (tentamen under lektionstid, tentamen i Examinarium, webbtentamen).

Visa läraren ditt intyg och kom överens om vilka individuella arrangemang du beviljas på kursen ifråga. Vid behov kan ni även rådfråga Hankens kontaktperson för individuella arrangemang.

Individuella arrangemang under allmänna tentamenstillfällen

Du kan ansöka om individuella arrangemang under allmänna tentamenstillfällen i samband med att du anmäler dig till tentamen. Mer information om detta finns här Opens in new window .

Tillgänglighet av kurslitteratur

Om du behöver få kurslitteratur som talböcker kan du kontakta biblioteket. Gör detta genast då du börjar studera, så biblioteket har tillräckligt tid att försäkra tillgång till de böcker du behöver. Läs mer på bibliotekets sidor Opens in new window .

Tillgänglighet av undervisningsutrymmen

Hankens undervisningsutrymmen är tillgängliga. Om du har frågor om tillgängligheten av Hankens utrymmen kan du kontakta Hankens vaktmästare.