Närvaroanmälan

Information om hur du närvaroanmäler dig för läsåret och var du får läsårsdekalen.

Om du vill närvaroanmäla dig ska du göra det senast 31.8 för hela läsåret eller bara för höstterminen, eller skilt för vårterminen senast 15.1 (OBS! För vårterminen 2022 gäller datumet 9.1, det förflyttas inte till måndagen!). Om de här datumen infaller på ett veckoslut förflyttas sista datumet för läsårsanmälan till följande måndag. 

Närvaroanmälan för kandidat- och magisterstuderande

För att vara närvaroanmäld måste du betala en studentkårsavgift samt hälsovårdsavgiften som berättigar dig till att använda Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster. Läsåret 2021-2022 är studentkårsavgiften 68 euro för hela läsåret, eller 34 euro per termin. Behändigast anmäler du dig via WebOodi där du erbjuds olika nätbetalningsmöjligheter genom PayTrail.

Om du inte har möjlighet att använda dig av de betalningsmöjligheter som är tillgängliga via WebOodi ska du betala avgiften direkt till studentkårens konto. OBS! Man får endast betala från finländska banker - vi på studier och antagning byrån kan inte verifiera utländska kvitton:

Studentkårens konto:
OP Osuuspankki
FI97 5780 3820 1181 48
BIC OKOYFIHH

Mottagare är Svenska handelshögskolans studentkår. Skriv i meddelandefältet ditt namn och vilken/vilka terminer betalningen gäller. Visa sedan upp ett kvitto (på vilket arkiveringskoden syns) i Studentservice/studiebyrån i Helsingfors eller Vasa eller skicka kvittot till studieinfo@hanken.fi, där din närvaroanmälan förs in i studieregistret. Notera att du inte är närvaroanmäld före du visat kvittot och vi registrerat din anmälan!

Om du anmält dig närvarande kan du inte senare under samma termin ändra det till frånvaroanmälan. Om du anmält dig frånvarande men vill ändra din anmälan till närvaro ska du betala studentkårsavgiften via WebOodi om terminsanmälan är öppen i WebOodi, eller, om terminsanmälan i WebOodi är stängd, betala studentkårsavgiften direkt till bankkonto enligt anvisningen ovan och uppvisa kvitto på betalningen.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

Universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster betalar från och med januari 2021 en hälsovårdsavgift per termin till FPA. Rätt att anlita SHVS:s tjänster har studerande som har anmält sig som närvarande under terminen och som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen.

Alla närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande måste betala hälsovårdsavgiften. Du kan inte bli befriad från att betala avgiften t.ex. för att du i stället för SHVS:s tjänster anlitar företagshälsovårdens tjänster eller för att du inte får studiestöd.

FPA skickar inte ut någon faktura över hälsovårdsavgiften, utan den ska betalas i MittFPA på eget initiativ. Läs anvisningen om hur du betalar hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. 

Förfallodagarna bestäms enligt när du närvaroanmäler dig.

• För höstterminen är förfallodagen 30.9 om du närvaroanmäler dig senast då. Om du närvaroanmäler dig för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.

• För vårterminen är förfallodagen 31.1 om du närvaroanmäler dig senast då. Om du närvaroanmäler dig 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.

Examensstudier vid två olika universitet

Om du är närvaroanmäld vid två olika universitet ska du betala studentkårsavgiften till båda universitetens studentkårer. Hälsovårdsavgiften till FPA behöver endast betalas en gång. 

Närvaroanmälan för forskarstuderande

Du ska föra ett utvecklingssamtal med din examenshandledare för att kunna anmäla dig närvarande. Du är själv ansvarig för att diskussionen hålls. Boka tid med handledaren eller handledarna i god tid. Vi rekommenderar att en studieplan eller ett handledningsavtal görs mellan doktorand och handledare. Det är  önskvärt att både din examens- och avhandlingshandledare/na deltar i diskussionen, speciellt i det skedet då tyngpunkten i dina studier ligger på avhandlingsarbetet. Under mötet diskuterar ni måluppfyllelsen för föregående läsår samt målen för nästa läsår, t.ex. kurser, avhandlingsarbetet, konferenspresentationer, artiklar och övriga publikationer. Ni ska också komma överens om principer för det fortsatta samarbetet.

Diskussionen kan föras utgående från studieplanen som du gjort upp på förhand, 

Som närvaroanmäld forskarstuderande kan du frivilligt betala studentkårsavgiften utan hälsovårdsavgift (forskarstuderande är inte berättigade till hälsovårdstjänster vid Studenternas hälsovårdsstiftelse). Avgiften för läsåret 2021-2022 är 68 euro, för en termin 34 euro. Betala avgiften på studentkårens konto:

Studentkårens konto:
OP Osuuspankki
FI97 5780 3820 1181 48
BIC OKOYFIHH

Mottagare är Svenska handelshögskolans studentkår. Skriv i meddelandefältet ditt namn och för vilken/vilka terminer betalningen gäller. Lämna in kvittot på vilket arkiveringskoden syns till Studentservice/studiebyrån i Helsingfors eller Vasa, där din närvaroanmälan förs in i studieregistret.

Läsårsdekal

Du får studiekortets läsårsdekal i Helsingfors från Studentkårens mottagning i Skogen, i Hankens huvudbyggnad i källarvåningen. Kontakt: gensek(a)shs.fi.

I Vasa delas dekalerna ut av studiebyrån.

Studiekortet med årsdekal måste du alltid uppvisa när du:

  • deltar i tentamina
  • hämtar intyg och studieutdrag
  • vill äta lunch till studerandepris

Läsårsdekalen klistras på studiekortet och ges inte ut om du inte har studiekortet med.

Om du i Vasa inte har möjlighet att hämta dekalen kan du posta studiekortet till Studentservice (PB 287, 65101 Vasa) så får du kortet med dekal postat till dig.