Tentamen

Information om traditionell (fysisk) tentamen och kort om andra tentamensformer (längst ner på sidan).

Tentamensdatumen och -tiderna för traditionella (fysiska) tentamina för respektive kurs hittas på kursens Moodlesida och i Schema. Du har endast möjlighet att skriva tentamen på de för kursen fastställa tentamenstillfällena.

Du anmäler dig till tentamina via Moodle. Anmälan stänger en vecka innan tentamen äger rum. Om du anmält dig till en tentamen men trots allt inte tänker skriva den, ska du avregistrera dig från tentamen via Moodle (samma formulär som du använde för att anmäla dig till tentamen).

Om du glömt att anmäla dig till tentamen kan du anmäla dig till kölistan, och få en chans att delta i tentamen om studerande som anmält sig i tid till tentamen uteblir. Från kölistan tas lika många studerande som det uteblir studerande som anmält sig i tid till samma tentamen. Studerande på kölistan tas in i tentsalen i den ordning som de anmält sig till kölistan.

OBS! Att du anmält dig till kölistan är ingen garanti för att du får tentera. Endast studerande som anmält sig i tid till tentamen, via ordinarie anmälan, får med säkerhet delta i tentamen, förutsatt att de anländer till tentamen i tid.

Via kölista går det inte att ansöka om tilläggstid. Tilläggstid beviljas endast studerande som anmält sig till tentamen inom utsatt tid.

Anmäl dig till kölistan här.

Du ska i regel delta i tentamina på den studieort där du har din studierätt, det vill säga antingen i Helsingfors eller i Vasa. Om du ändå önskar tentera på den andra studieorten måste du senast en vecka innan tentamen äger rum anhålla om att få tentera på den andra orten.

Du kan tentera på den andra studieorten om det finns en inplanerad tentamen som äger rum under samma tidpunkt som du önskar tentera. Det måste också finnas utrymme för fler tentander.

Här kan du ansöka om att få tentera på den andra studieorten.

Följande regler gäller under traditionella (fysiska) tentamina:

 • Kom inte till Hanken för att skriva tentamen om du är sjuk. Är du sjuk kan du delta i kursens andra, fastställda tentamenstillfälle. Inga extra tentamenstillfällen erbjuds. Du har endast möjlighet att skriva tentamen på de för kursen fastställda tentamenstillfällena.
 • Kom i tid till tentamen. Tentamen börjar vid utsatt tid. Är du inte på plats i tid finns det risk för att du förlorar din tentamensplats till någon som anmält sig till kölistan. Detta fastän du själv anmält dig till tentamen i tid, via ordinarie anmälan.
 • Femton minuter efter att tentamen inletts släpps studerande inte längre in i tentamenssalen.
 • Under tentamen förutsätts alla studerande använda munskydd. Du kan ta med dig ett eget munskydd eller få ett av Hanken före tentamen börjar. Tygmask rekommenderas inte.
 • Under tentamen är det förbjudet att prata och dela material med andra.
 • Det är inte tillåtet att äta under tentamen. Dryck är tillåten men rekommenderas inte.
 • Du ska inte ha på dig mobiltelefon eller smartklocka under tentamen. Dessa lämnas tillsammans med ytterkläderna och väskan vid anvisad plats i tentamenssalen. Om du bryter mot tentamensreglerna eller ertappas för fusk har övervakaren rätt att avbryta din tentamen.
 • Du får endast ha nödvändig skrivutrustning framme på bordet. Ditt ID ska du också ha synligt framme på bordet.
 • Du får avlägsna dig från salen tidigast 60 minuter efter att tentamen börjat.
 • Du får mera tentpapper av övervakarna genom att markera. Markera också om du behöver gå på toaletten. En övervakare följer dig.
 • Du ska skriva namn, studerandenummer, studieort och kursens namn på varje tentamenspapper som lämnas in. Kryssa tydligt över det som du önskar att inte beaktas vid bedömningen.
 • Du ska styrka din identitet med officiellt ID då du lämnar in tentamenssvaren. Ta av dig munskyddet vid övervakare då du visar ditt ID och lämnar in dina svar.
 • Efter tentamen ska du inte bli utanför tentamenssalen och hänga.

Läs mera om Hankens handlingsplan för fusk.

Om du behöver tilläggstid i tentamina på grund av exempelvis dyslexi, sjukdom eller funktionsnedsättning ska du lämna in en ansökan om tilläggstid. Till ansökan ska du bifoga ett giltigt intyg som berättigar till tilläggstid i tentamina. Lämna in din ansökan i god tid före tentamen äger rum, så att din ansökan hinner behandlas före det. Vi rekommenderar att du lämnar in din ansökan senast två veckor innan tentamen äger rum. Du kan lämna in din ansökan här.

Du kan få maximalt en timme tilläggstid per tentamenstillfälle. Även om du tenterar två eller flera kurser under ett och samma tentamenstillfälle får du alltså inte mer än en timme tilläggstid.

Om du har frågor om tilläggstiden eller är i behov av andra specialarrangemang ska du kontakta Hanna Sipiläinen (hanna.sipilainen@hanken.fi) om du är Helsingforsstuderande eller Alex Thilman (alex.thilman@hanken.fi) om du är Vasastuderande.

Tentamensresultat delges enskilt åt studenterna via Moodle, Exam, e-post eller på liknande sätt. Resultaten ska delges senast två veckor efter tentamenstillfället (undantaget helger) och senast två veckor före följande tentamenstillfälle. Prefekten kan av särskilda skäl besluta om förlängning av tiden, vilket omedelbart skall meddelas på kursens Moodlesida.

Från och med 1.8.2021 är huvudreglen att du endast kan försöka höja ett godkänt kursvitsord under en och samma kursomgång., det vill säga det är inte längre möjligt att gå om en kurs som du redan har klarat av. Under läsåret 2021–2022 kan du få rätt att gå om kurser (försöka höja) som du avlagt mellan 12.3.2020 och 31.7.2021. Läs mer om vitsordshöjning.

En avlagd och registrerad prestation kan inte avlägsnas från studieregistret. Samma eller till stor del överlappande prestation kan heller inte avläggas mer än en gång då en studerande inte kan få dubbla studiepoäng för samma påvisade lärande.

Läs mera om bedömning och rättelseyrkan.

Förutom traditionell (fysisk) tentamen kan kurser även examineras i form av exempelvis Moodletentamen som sker online. Vid Moodletentamen bestämmer examinatorn hur tentamen genomförs och vilka regler som gäller. Ibland kräver Moodletentamen förhandsanmälan, andra gånger krävs det inte. Följ de instruktioner du fått av examinatorn.

En del kurser kan även examineras i form av e-tentamen i Examinarium. E-tentamen betyder att du skriver tentamen på dator i ett videoövervakat utrymme (Examinarium), som du har bokat tid till på förhand. Du får inte avlägsna dig från utrymmet under tentamen. Det är med andra ord inte tillåtet att besöka toaletten. Här hittar du mer information om e-tentamina.

Det går att få tilläggstid i såväl Moodletentamina som i e-tentamina i Examinarium.