Tentamen

Traditionell tentamen samt mer information om e-tentamen längst ner

Tentamensdatumen och –tiden finns i WebOodi på kursens hemsida. Du anmäler dig till tentamina via WebOodi senast 7 dagar före tentamensdagen. Du måste vara närvaroanmäld för att kunna anmäla dig till och delta i tentamina. Om du anmält dig till en tent men trots allt inte tänker skriva den, ska du radera din tentanmälan i WebOodi.

 • Tentamenstiden är alltid 4 timmar.
 • Tentamina börjar i regel kl 9.00.
 • Du ska styrka din identitet med studiekort eller ID
 • Tentsalen ser du på infoskärmarna samma morgon

Om du glömt att anmäla dig i tid till tentamen kan du anmäla dig till kölistan, och få en chans att delta i tentamen om studerande som anmält sig i tid uteblir.

Från kölistan tas lika många studerande som det uteblir studerande som anmält sig i tid till samma tentamen. Studerande på kölistan tas in i den ordning som de anmält sig till kölistan. Bara om du anmäler i tid till tentamen kan du vara säker på att du får tentera!

Du ska i regel delta i tentamina på den studieort där du har din studierätt, dvs Helsingfors eller Vasa. Du kan tentera på den andra studieorten, förutsatt att du meddelat om detta vid anmälningen i fältet Tilläggsuppgifter i WebOodi, och att det finns utrymme. Du kan inte anmäla dig till tentamen på den andra studieorten via kölista!

På grund av likabehandling finns det inga specialrättigheter att tenta på Åland.

 • Tentamina börjar i regel kl 9.00, tiden anges i WebOodi
 • Tentsalen ser du på infoskärmarna samma morgon
 • Väskor, mobiltelefon, smartklockor och ytterkläder ska du lämna i Helsingfors i garderoben, i Vasa vid bord i tentsalen
 • Med i salen får du bara ta skrivverktyg, kalkylator, studiekort/ID och hjälpmedel som nämns på tentamenspappret
 • Du ska styrka din identitet med studiekort eller officiellt ID när du går in i salen och när du lämnar in dina svar
 • Om du har en giltig orsak kan du komma in i salen upp till en kvart efter att tentamen börjat
 • Force majeur som du kan bevisa ger dig rätt att komma in i salen upp till en timme efter att tentamen börjat
 • Tentamenstiden är 4 timmar
 • Du får inte tilläggstid även om du har flera tenter samma dag
 • Du får avlägsna dig från salen tidigast 60 min efter att tentamen börjat
 • Du får besöka toaletten tidigast 2 timmar efter att tentamen börjat. Markera om du behöver besöka toaletten, en övervakare följer dig
 • Du får mer tentpapper av övervakarna genom att markera.
 • Du skall skriva namn, studerandenummer, studieort och kursens namn på varje tentamenspapper.
 • Alla papper skall lämnas in namnförsedda.
 • Du får ta med dig tentamensfrågepappret ut ur tentsalen efter tentamen om inte annat anges på pappret.

Om du behöver tilläggstid p.g.a. dyslexi, sjukdom eller funktionshinder ska du anhålla om det senast en vecka före tentamen. Lämna in en fritt formulerad anhållan och läkarintyg av specialläkare där det framgår att du behöver tilläggstid till studiebyrån i Helsingfors (Hanna Sipiläinen) eller Vasa (Alex Thilman). Du kan få max en timme tilläggstid per tentamenstillfälle. Även om du tenterar två eller flera kurser under ett tentamenstillfälle får du alltså inte mer än en timme tilläggstid.

 • Du får bara ta skrivverktyg och för tentamen tillåtna hjälpmedel in i salen.
 • Från att du går in i tentsalen är det förbjudet att prata, dela material med andra tentander och att använda andra hjälpmedel än de som nämns på tentamensfrågepappret.
 • Mobiltelefonen och smartklockor ska du lämna i Helsingfors i garderoben och i Vasa vid bord i tentsalen. Efter att tentamen börjat anmäls alla påträffade mobiler och smartklockor som misstanke om fusk.
 • Om du bryter mot reglerna, ertappas för fusk eller avsiktligt stör andra har övervakaren rätt att avbryta din tentamen.

Läs mera om Hankens handlingsplan för fusk.

Tentamensresultat delges enskilt åt studenterna via Moodle, Exam, epost e.d. Resultaten ska delges senast två veckor efter tentamenstillfället (undantaget helger) och senast två veckor före följande tentamenstillfälle. Prefekten kan av särskilda skäl besluta om förlängning av tiden, vilket omedelbart skall meddelas på kursens hemsida.

Du får max en gång försöka höja ett godkänt och registrerat vitsord. Detta förutsätter att eventuella övriga delprestationer inom kursen ännu är i kraft. Se instruktionen för studier och examination Märk att du i regel inte kan gå om en kurs i sin helhet i hopp om att få ett bättre vitsord. En avlagd och registrerad prestation kan inte avlägsnas från studieregistret. Samma eller till stor del överlappande prestation kan heller inte avläggas mer än en gång då en studerande inte kan få dubbla studiepoäng för samma påvisade lärande. Om du avser att avlägga samma prestation på nytt är det därför alltid fråga om ett höjningsförsök.

Anmälan till tentamen via WebOodi eller kölista räknas som försök. Det bättre vitsordet gäller alltid. Läs mera om bedömning och rättelseyrkan.

Du kan tentera elektroniskt i Helsingfors och Vasa ifall läraren väljer att kursen kan göras som e-tent. E-tent betyder att du skriver tentamen på dator i ett videövervakat utrymme, som du har bokat tid till på förhand. Tentamenstiden är mellan 55 minuter och 2h 55min beroende på tentamen. Du får inte avlägsna dig från utrymmet under tentamen (WC-besök är alltså inte möjliga). Läs mera om e-tenter.