Dra nytta av din praktik

När du fått en praktikplats är det klokt att förbereda sig med omsorg så att inte praktiktiden bara rusar dig förbi.

Avsikten är att du verkligen ska ha nytta av din praktikerfarenhet i framtiden, ur såväl studiernas som arbetslivets synvinkel, och du kan själv påverka hur stor den nyttan blir. Kvalitativ praktik är en merit, en bra arbetslivserfarenhet, när du skall söka jobb efter utbildningen! Försök att få sådana praktikuppgifter som är överförbara, alltså sådana som liknar de arbetsuppgifter du senare vill jobba med. Om du gör en bra praktik får du bra referenser och kontakter att hänvisa till i ditt senare jobbsökande.

På denna sida hittar du information om viktiga saker att tänka då du förbereder dig för en praktikperiod.

Arbetsavtal och arbetsintyg

I regel är studenten i arbetsförhållande till arbetsgivaren under praktikperioden. Det lönar sig alltid att göra upp ett skriftligt arbetsavtal som är undertecknat av båda parterna (praktikanten och arbetsgivaren). Bra att tänka på angående arbetsavtalet:

 • Om arbetsförhållandet är längre än en månad är arbetsgivaren skyldig att ge en skriftlig redogörelse för arbetsförhållandets centrala villkor. Ur redogörelsen bör framgå avtalsparterna, och arbetsförhållandets startdatum.
 • Om det är fråga om ett tidsbundet arbetsavtal bör ur avtalet dessutom framgå: tidsperioden för avtalet, var arbetet skall utföras, arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter och lön, löneperiod, arbetstid, semester, semesterpeng, uppsägningstid eller kriterierna för den samt eventuellt tillämpat kollektivavtal. Därtill kan man komma överens om t.ex. utbildningsfrågor och reseersättningar.

Då praktikperioden tagit slut är arbetsgivaren skyldig att på begäran ge ett arbetsintyg. Detta borde åtminstone framgå ur intyget:

 • Tiden för arbetsförhållandet.
 • En beskrivning av arbetsuppgifterna.
 • Orsaken till att arbetsförhållandet upphört.
 • En bedömning av prestationer får nämnas endast på begäran av arbetstagaren så kom ihåg att be om dessa! 

Bekanta dig med praktikplatsen före praktiken

Det lönar sig att vara i kontakt med praktikplatsen redan innan praktikperioden inletts. Då kan du tala med din handledare, bekanta dig med praktikplatsen och komma närmare överens om dina arbetsuppgifter. Arbetsavtalet kan t ex slutas redan innan du åker ut på praktikperioden. Du kan fråga saker i förväg samt be om material genom vilket du, redan innan praktikperioden inletts, kan sätta dig in i arbetsuppgifter och arbetsplats. Fundera på följande saker:

 • Varför är praktiken viktig?
 • Vad önskar du dig av din praktikperiod
 • Hur möter du olika problem och utmaningar och vilka kunde dessa vara?
 • Hur utnyttjar du dina erfarenheter av praktikperioden i framtiden
 • Hur tillämpar du dina erfarenheter i framtida jobbsökande och hur utvecklar du dina jobbsökarfärdigheter?
 • Arbetsgivarens synvinkel, vad förväntar sig arbetsgivaren av dig?

Observera din arbetsplats under praktiken

Arbetssökande kräver egna färdigheter. Passa på att under din praktikperiod bekanta dig med arbetsplatsens rekryteringsprinciper och kutym samt hur sysselsättningsläget överlag ser ut för din bransch. Du kan kontakta din praktikplats personalavdelning eller din chef. I samma veva lönar det sig att kolla om det finns möjligheter för fortsatt samarbete, t.ex. sommarjobb eller skriva gradu för arbetsplatsen. Du kan också be om feedback på dina arbetsprestationer, ditt ansökningsbrev och CV, varför praktikplatsen valde att anställa dig. Glöm inte att utveckla ditt kontaktnätverk under praktikperioden!

Handledning

Handledningen inverkar väsentligt på hur lyckad din praktikperiod blir. Handledaren är expert inom sin bransch, så utnyttja tillfället och be om feedback på ditt arbete. Praktiska frågor såsom hur ofta ni ska träffas, hur ni samarbetar, hur praktikens framskridande kommer att utvärderas osv. är det bra att komma överrens om genast i början av praktikperioden. Det lönar sig att komma överrens om regelbundna möten, t.ex. regelbundna lunchträffar.

På praktikplatsen förväntas det dock att du tar egna initiativ och arbetar självständigt eftersom handledaren inte kan vara anträffbar hela tiden. Eftersträva att vara ansvarsfull, aktiv och företagsam. Gör observationer, var öppen för nya synvinklar och var redo att ta tag i saker och arbete. Om handledningen inte fungerar eller om arbetsuppgifterna inte är de som tidigare kommits överens om, ta då modigt upp problemen till samtal på praktikplatsen. Praktikanten har som ny arbetstagare rätt till orientering vid arbetsplatsen. Många arbetsplatser har instruktioner för detta. Hör dig för om sådana instruktioner på din praktikplats.

Förkovra din expertis

Vid praktik är målet att tillämpa teoretiskt kunnande i praktiskt arbete. För att bli expert inom det egna området är detta en mycket viktig färdighet. Det är dock svårt att mäta denna färdighet. För att hjälpa analysen av dina nya färdigheter på traven kan du använda "avskiljning" för att reflektera över det egna kunnandet (Vesterinen 2002, 169-172), alltså genom att dela upp dina erhållna färdigheter med hjälp av nedanstående punkter.

Kärnkunnande - generiskt/överförbara kunskaper

 • Allmänna arbetslivskunskaper, bl.a. problemlösning, organisering, tidsanvändning, social kompetens, grupparbete, kreativitet, informationsbearbetning
 • Arbetslivets värderingar och kultur, bl.a. arbetsmoral, yrkesstolthet, ansvarsfullhet, pålitlighet och respekterande av kolleger

Yrkeskunnande - arbetsplats- och kontextbundet

 • Egna branschens och uppgifternas helhetskunnande, bl.a. vidsträckt kunnande inom branschen, ledarskapsfärdighet, utvecklingsfärdighet, beslutsförmåga, förmåga till självständigt arbete, analytiskt tänkande

Specialkunnande - uppgifts- och arbetsplatsspecifikt

 • Färdigheter kopplade till det egna specialkunnandet, bl.a. den egna uppgiftens och branschens specialkunnande och det egna specialkunnandets fortsatta utvecklande