Redovisning

Magisterutbildning i redovisning.

Magisterutbildningen i redovisning ger dig kunskap i redovisningsteori, internationell redovisning och resultatstyrning samt insikter i de strategiska dimensionerna av företagsanalys. Du lär dig skapa och utnyttja ekonomisk information. En väl fungerande redovisningsrapportering är en förutsättning för framgångsrik företagsverksamhet. En redovisningsmagister är kapabel att effektivt skapa, analysera och tolka både monetär och icke-monetär information samt att kommunicera denna information till både företagsledningen och andra beslutsfattare såsom ägare, banker och företagsanalytiker. Du får kunskap som gör dig kompetent att som ekonomiskt sakkunnig delta i strategiskt och operativt beslutsfattande inom företaget.

Magisterutbildningen i redovisning erbjuds både i Helsingfors och Vasa. Här hittar du ämnets hemsidor: redovisning Opens in new window .

Beskrivning av studierna

Redovisning som huvudämne ger de studerande yrkesmässig kunskap om skapande och utnyttjande av information om företagets verksamhet och ekonomi. Information om företagets verksamhet används såväl av företagsledningen i dess strategiska och operativa beslutsfattande som av externa intressenter såsom ägare, andra finansiärer och företagsanalytiker i deras beslutsfattande. Extern redovisning (financial accounting) koncentrerar sig på information riktade till externa intressenter, speciellt finansiärerna, för att utnyttjas i deras finansierings- och investeringsbeslut.

I studierna behandlas bl.a. bokföring och bokslut samt därtill hörande lagstiftning, koncernredovisning, revision och företagsanalys. Intern redovisning (management accounting) koncentrerar sig på företagsledningens informationsbehov och behandlar lönsamhetskalkylering, budgetering, prissättning, resultatstyrning, belönings- och uppföljningssystem (control) samt företagsanalys. Företagsledningen utnyttjar den internt genererade informationen för att dra upp de strategiska riktlinjerna för företaget, göra investeringsbeslut, leda den operativa verksamheten och därmed styra resultatenheter och skapa därtill hörande belöningssystem.

I de fördjupade studierna förvärvar de studerande kunskap i redovisningsteori, internationell redovisning och resultatstyrning samt insikter i de strategiska dimensionerna av företagsanalys. Studerande som läser redovisning som huvudämne förvärvar en djupgående kunskap i att skapa och utnyttja ekonomisk information. En väl fungerande redovisningsrapportering är en förutsättning för framgångsrik företagsverksamhet. Redovisningsmagistern är kapabel att effektivt skapa, analysera och tolka både monetär och icke-monetär information samt att kommunicera denna information till både företagsledningen och andra beslutsfattare såsom ägare, banker och företagsanalytiker. Han/hon har även färdighet att som konomiskt sakkunnig delta i strategiskt och operativt beslutsfattande inom företaget. De studerande erbjuds även möjlighet att utföra de fördjupade studierna på engelska.

Som huvudämnesstuderande i redovisning kan du dessutom avlägga din magisterexamen inom ramen för QTEM-nätverket. Då får du ett exklusivt diplom utöver din examen från Hanken. 

Rekommendationer om biämne för huvudämnesstuderande

Centrala stödande ämnen för huvudämnesstuderande i redovisning är mikroekonomi, finansiell ekonomi och handelsrätt. För studerande som inte vill utesluta en karriär som auktoriserad revisor bör lägga märke till att bestämmelserna för såväl GRM- som CGR-examen innefattar krav på studier i handelsrätt, speciellt skatte- och bolagsrätt. Alla studerande som önskar diskutera sin studieplan är alltid välkomna att vända sig till lärarna på institutionen.

Yrkesprofil

Yrkesval med mer betoning på extern redovisning är bl.a. revisor, företagsanalytiker och värdepappersförmedlare. Yrkesval med både intern och extern redovisningsorientering är controller, intern revisor, redovisningschef och ekonomichef. Flera framgångsrika verkställande direktörer i börsnoterade företag har redovisningsbakgrund eftersom redovisning och bokslut ger en god helhetsbild av företagets verksamhet och därmed skapar förutsättningar för att framgångsrikt inneha chefsposter inom företag. Det finns även möjligheter att bedriva forskarstudier och avlägga ekonomiedoktorsexamen med redovisning som huvudämne.

Bekanta dig även med Karriärtjänsters karriärprofil över huvudämnet redovisning för mer information om var alumner befinner sig på arbetsmarknaden!

studentprofil_re_peter_svensson.jpg

Peter Svensson
Utexaminerad: 2008
Arbetsplats: Carlsson Wagonlit
Jobbar som: Ekonomichef

Varför valde du just ditt huvudämne?
- Bland många goda alternativ valde jag redovisning som huvudämne eftersom mina relativt klara karriärplaner innefattade arbete inom området revision eller ekonomistyrning. Jag ville också studera ett huvudämne som är någorlunda konkret och ger mig starka insikter och kunskaper till en av de viktiga grundläggande funktionerna inom företagsverksamhet, dvs. ekonomistyrning- och förvaltning.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
- Huvudämnesvalet gjorde jag i första hand utgående från mina karriärplaner vars stomme så småningom utformades under mina grundkursstudier. Planerna påverkades främst av vad jag upplevde som det mest intressanta och vad jag väl kunde se mig själv arbeta med i framtiden. Också karriärutsikterna spelade en stor roll i valet och för redovisningsekonomer är utsikterna generellt sett mycket goda och mångsidiga.

Hur har huvudänesvalet påverkat din karriär?
- Mitt huvudämnesval har hjälpt mig att förverkliga mina karriärplaner och att uppnå olika uppställda mål i arbetslivet. I slutskedet av mina studier fick jag mitt första egentliga jobb på en av de stora revisionsbyråerna där jag arbetade drygt 5 år med olika revisionsrelaterade uppgifter och den sista tiden i egenskap av CGR-revisor. För tillfället arbetar jag som Ekonomichef för ett stort internationellt bolags finländska dotterbolag och har ansvarsområden både inom ekonomistyrning och -förvaltning.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- Med tanke på mitt arbetsliv har mina studier i redovisning gett mig en mycket stark teoretisk kunskapsbakgrund inom området redovisning som i sin tur bidragit till goda färdigheter att kunna arbeta framgångsrikt med olika uppgifter speciellt inom yrkesområdena kring revision samt ekonomistyrning och -förvaltning. Förutom goda konkreta färdigheter har mina studier på Hanken också hämtat med mig ett bra kontaktnätverk som utgör en viktigt funktion i arbetslivet.

_________________________________

studentprofil_re_tuija_suo.jpg

Tuija Löfgrén
Utexaminerad: 2010
Arbetsplats: Deloitte & Touche
Jobbar som: Assistant Manager

Varför valde du just ditt huvudämne?
- Jag valde redovisning som mitt huvudämne eftersom jag ville lära mig hur pengarna rör sig i ett företag. Jag var också intresserad av att lära analysera företag på basen av siffror och därutöver upplevde jag det viktigt att en ekonom förstår sig på siffror och bokslut.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- Som revisor använder jag de kunskaper jag har lärt mig på Hanken dagligen och jag har haft stor nytta av mina studier under min karriär. Ifall man är intresserad av siffror och pengarflöde i ett företag är redovisning ett bra val.