Ansvarsfull organisering 

Ansvarsfull organisering är ett av Hankens styrkeområden

Läs mera om det här forskningsområdet (på engelska) på:

Ansvarsfull organisering (AO) avser forskning om hur samhälleliga aktörer organiserar sig för att uppnå förändringar för hållbar utveckling, uttryckt i Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling (eng. Sustainable Development Goals, SDG).

Detta omfattar organisering av företag, icke-statliga organisationer, försörjningskedjor, nätverk och marknader. AO-forskningen behandlar samtliga av de 17 globala utvecklingsmålen men betonar speciellt följande teman: A) social ojämlikhet (SDG 5 & 10), B) ansvarsfull produktion och konsumtion (SDG 8 & 12) och C) ansvarsfulla partnerskap (SDG 17).

Dessa teman är inom AO indelade i tre forskningskluster: 1) Organisering av företagens samhällsansvar (CSR) och hållbar utveckling, 2) Organisering kring genusfrågor, intersektionalitet och ojämlikhet och 3) Perspektiv som explicit kombinerar frågor kring samhällsansvar och ojämlikhet.

AO är ett direkt svar på Hankens mission att ”integrera samhällsansvar och hållbarhet i all verksamhet” och dess forskningsstrategi som förespråkar ”samarbete mellan dess forskningsinstitut i projekt med samhällelig påverkan”, i och med att AO faller inom skärningspunkten mellan tre av Hanken forskningsinstitut som överskrider ämnesgränser, CCR, GODESS och HUMLOG.

  • Vetenskapliga delområde: ekonomisk politologi, handelsrätt, företagsledning och organisation, marknadsföring, logistik 
  • Vetenskapliga forskningsfrågor: relationer mellan företag och intressenter, företagens samhällsansvar, diversitet, genusfrågor, ojämlikhet, intersektionalitet, privilegier, reglering, resiliens, ansvarsfull digitaliserad organisering, ansvarsfull innovation, ansvarsfull ekonomutbildning, ansvarsfull marknadsföring, hållbarhet, hållbara försörjningskedjor/hållbar logistik, gränsdragning mellan jobb och det övriga livet 
  • Vetenskapliga forskningsmetoder: Forskningen inom AO är inte begränsad till/definierad av särskilda metoder.