Hankens organisation

Hankens organisation

Hankens organisation är uppdelad i undervisande och forskande enheter och stödenheter.

Forskningen och utbildningen vid Hanken är organiserade inom institutioner. En institution omfattar ett eller flera läroämnen och kan inhysa ett eller flera institut (kompetenscentrum). För språkundervisningen finns ett center för språk och affärskommunikation.

En institution leds av en prefekt och ett institutionsråd. En institution med flera läroämnen kan ha en ämnesansvarig per ämne. Institutionsrådet har till uppgift att utveckla och utvärdera institutionens verksamhet, göra förslag till undervisningsplan, budget och personalplan för institutionen samt att ansvara för att Hankens kvalitetssäkringsprocesser följs.

Hankens administration och service sköts av enheten för utbildning och digitala tjänster, enheten för externa relationer och kommunikation samt enheten för forskning och internationella ärenden. Varje enhet leds av en direktör och har en direktion. Utöver dem har rektor en stab som stöder beredning, strategisk planering, strategiska samarbetsområden samt ekonomi- och egendomsförvaltning.