Utbytesstudier utanför Hankens avtal

Information om utbytesstudier som freemover

Du kan själv anordna en utbytesplats vid ett universitet Hanken inte samarbetar med som en sk freemover, men det innebär att du själv ska vara synnerligen aktiv i att ta reda på mera om universitetet och sköta ansökningsprocessen själv. Du måste också själv hitta finansiering för dina studier.


Notera bla följande angående ansökan till ett universitet:

 • Tar universitetet emot freemovers?
 • Vad är ansökningstiden för freemovers?
 • Krävs ett internationellt erkänt språktest i engelska (t.ex. TOEFL eller IELTS) för att kunna ansöka?
 • Krävs andra intyg (t.ex. läkarintyg)?
 • Behövs det rekommendationer av någon professor vid Hanken?
 • Har universitetet terminsavgifter? Hur tänker du finansiera dem?
 • Erbjuder universitetet hjälp med att hitta bostad?
 • Hur gör du en visumansökan?

Observera också att

 • Freemovers inte får stipendium från Hanken
 • Du inte kan ansöka som freemover till Hankens samarbetsuniversitet
 • Du måste försäkra dig om att Hanken godkänner det universitet du tänkt studera vid som freemover.
  Det är prorektor vid Hanken som godkänner om ett freemover-universitet är ok. Om du inte kontrollerat detta finns det ingen garanti för att kurserna du avlagt utomlands kan räknas till godo vid Hanken. Gör det här i god tid före du skickar in din ansökan till universitetet! 
 • Du måste studera heltid, dvs. motsvarande 30 sp/ECTS, och vid hemkomst presentera ett tillräckligt antal godkända kurser för att kunna få dina freemover- studier godkända som den obligatoriska utlandsterminen. Enbart vistelse/resor utomlands kombinerat med ett fåtal kurser kan inte godkännas.
 • Utlandsvistelsen måste vara en enhetlig vistelse om minst 3 månader om du vill ha studierna tillgodoräknade som den obligatoriska utlandsterminen.

Information om studier och om att skaffa sig arbets- eller livserfarenhet utomlands får du bland annat från Maailmalle.

Kvaliteten på universitetet är mycket viktigt! Det är på ditt ansvar att bevisa att universitetet och kurserna är tillräckligt bra och att universitetet och programmet är ackrediterat i det land du tänkt studera i. Den här informationen behövs för att universitetet ska kunna godkännas av Hanken. Du kan kontakta universitetet och be dem bevisa att de är ackrediterade. De ska kunna hänvisa till en ackreditör eller annat, det räcker inte med att de själva skriver på sina webbsidor att de är ackrediterade. Se även nästa avsnitt om internationella ackrediteringar.

Notera följande då du väljer ett universitet:

 • Tänk på att välja ett universitet där det är lätt för dig att bevisa kvaliteten
 • Välj ett universitet där utbildningen motsvarar minst en lägre högskoleexamen (kandidatexamen) om du studerar inom ramen för kandidatstudier vid Hanken.
 • Undvik program som anordnas av olika organisationer, eftersom Hanken inte automatiskt godkänner dessa trots att de kanske informerar dig om att du kan få kurserna till godo vid det egna hemuniversitetet. Dylika organisationer marknadsför sina program och universitet mycket ivrigt via många olika kanaler och programmen låter väldigt fina. Ofta krävs inte mycket mer än en studentexamen för att få en studieplats i ett dylikt program och du kan få beslut om tilldelad plats ganska snabbt. Kvaliteten kan inte garanteras, bla därför att kurserna i dylika program ofta inte ingår som en del av universitetets undervisning, utan dessa program arrangeras skilt för utlänningar av en utomstående organisation. Många finländska universitet, däribland Hanken, har gått in för att inte längre godkänna kurser avlagda inom ramen för sådana program.

 • Fundera på om det är en merit att inkludera studier från just det här universitetet i ditt CV. Om det inte är ett tillräckligt prestigefyllt universitet i ett land så är det ofta inte en merit att inkludera det i ditt CV, t ex vid en arbetsansökan i det landet.

Ackrediteringar och rankinglistor

Utanför Europa kan det vara en utmaning att ta reda på om universitetet är ackrediterat i det egna landet, dvs. om landet ifråga har kunnat garantera kvaliteten på utbildningen. Många universitet har idag väldigt fina webbsidor och intygar på dessa hur bra de är, men webbsidorna är ingen garanti för att ett universitet är ackrediterat. Värduniversitetet måste kunna hänvisa till en myndighet i landet. Att ett universitet är ackrediterat av myndigheterna i landet behöver inte automatiskt betyda att det program du tänkt delta i är ackrediterat. Det gäller alltså att be universitetet bevisa också att programmet är ackrediterat.

Internationella ackrediteringar så som EQUIS och AACSB är också bra att kolla. Det är ganska få universitet som har en EQUIS ackreditering, men de kan vara väldigt prestigefyllda ändå. Däremot är AACSB-ackrediteringen mycket viktig i USA. Alla universitet i USA har nämligen inte denna ackreditering så om du tänkt dig USA som värdland - börja med att kolla om universitetet är AACSB ackrediterat. Om det är AACSB ackrediterat behöver du inte be universitetet bevisa något.

Rankninglistor kan också ge lite information om hur ett universitet placerar sig i olika jämförelser, men alla universitet har inte gått in för rankningar. Rankningar ger oftast inte en heltäckande bild av alla funktioner vid ett universitet, t ex kvaliteten på undervisningen.

Information om utbildningssystem

För att få en uppfattning om universitetsutbildningen i det land där ditt tilltänkta universitet finns är det bra att läsa om utbildningssystemet i landet. Du kan få information via t ex de landsvisa guider som Utbildningsstyrelsen publicerat (finns inte för alla länder). Dessa guider finns att läsa (på finska) på webben Maailmalle.

Hur kontrollerar du att Hanken godkänner universitetet?

Skicka ett meddelande till outgoing.mobility(at)hanken.fi där du berättar om ditt intresse att studera som freemover. Då får du information om hur du ska göra din ansökan i mobilitetsdatabasen Mobility Online. Då din ansökan är klar bereds ditt ärende för prorektor, som tar ställning till om universitetet kan godkännas. Detta kan ta några veckor så ta kontakt i god tid!

Efter att prorektor tagit beslut får du det skriftligt till din e-post.

Anmäl alltid till internationella koordinatorn att du är på väg utomlands via outgoing.mobility(at)hanken.fi. Vi upprätthåller statistik över Hankenstuderandes utlandsvistelser och förmedlar den vidare till Undervisnings- och kulturministeriet. Statistiken behövs bl a för nationella och internationella jämförelser.

Då du blivit antagen till universitetet ska du göra ett kursval (”Learning Agreement”). Även om du inte behöver lämna in ditt kursval till Hanken, så är det viktigt för dig att komma ihåg att kursvalet ska bestå av heltidsstudier (minst 30 ECTS el. motsvarande/termin) om din utbytesperiod ska kunna godkännas som obligatoriska utlandstermin. Om du har ett obligatoriskt utbyte i din kandidatexamen så är det också viktigt att din utbytesperiod är minst 3 månader. För att få utbytesstudierna tillgodoräknade som biämnet ”Studies Abroad” så måste du ha avlagt motsvarande minst 25 ECTS av heltidsstudierna på 30 ECTS.

Notera att Hanken inte automatiskt godkänner studier avlagda utomlands. Tillgodoräknande är alltid en bedömningsfråga från fall till fall.

Läs mer om Tillgodoräkning av utbytesstudier som freemover.

Att åka utomlands kostar, så börja planera i tid hur du ska finansiera vistelsen. Notera att du inte får något stipendium från Hanken då du åker på utbyte på egen hand som en s.k. freemover (dvs. utanför Hankens samarbetsavtal). Finansieringen ska du alltså ordna själv. Möjliga finansieringskällor:

 • studiestöd. Observera att studierna bör ingå i din examen och att du behöver en studieplan för att kunna ansöka om studiestöd.
 • Utbildningsstyrelsen
 • stiftelser utanför Hanken, ss Svenska kulturfonden, Svenska konkordiaförbundet r.f., Svenska studiestödskommittén osv.
 • fyrk.fi Opens in new window  - här finns en sammanställning av olika stipendiemöjligheter
 • följ med informationen i dagstidningarna!

Studiestöd som freemover

Om du ansöker om studiestöd för freemover-utbytet ska du till studiestödsansökan bifoga prorektors beslut om godkänt universitet för freemover-studier samt acceptance letter från det mottagande universitetet där det framgår start- och slutdatum för utbytesterminen.

Terminsavgifter

Många universitet har terminsavgifter och som s.k. freemover (dvs. det att du åker utan ett existerande avtal mellan hem- och värduniversitet) är du tvungen att betala terminsavgift.

Ta i god tid reda på hur sjukvården ordnas i det land du är på väg till och om Finland och värdlandet har ingått avtal om sjukvård för medborgare som vistas i landet. Detta kan du kolla med FPA: www.fpa.fi Opens in new window
En del universitet kräver att du tar deras försäkring, andra universitet vill att du ger in bevis på att du har en försäkring (kan gälla annat än enbart sjukvård).

Vi rekommenderar att alla som åker på utbytesstudier oberoende av destination tecknar en försäkring som inkluderar t.ex. sjukvårds-, olycksfalls-, resegods- och ansvarsförsäkring! Tänk också på att en försäkring kanske inte gäller i alla länder om det är så att du före eller efter vistelsen vid ditt värduniversitet reser till andra länder.
Läs även utrikesministeriets information om försäkringar Opens in new window .

Destinationer inom EU

Om du åker på utbyte till ett land som hör till Europeiska Unionen ska du ansöka om ett europeiskt sjukvårdskort från FPA. Eftersom vissa värduniversitet kräver kopia av sjukvårdskortet när du fyller i deras ansökningsblankett, rekommenderar vi att du skaffar dig kortet senast när du fått besked om utbytesplats (i början av april/oktober). Ta med dig sjukvårdskortet då du åker.

Läs mer på FPA:s sidor Opens in new window om vad det europeiska sjukvårdskortet berättigar till och ta reda på via FPA vilka bestämmelser som gäller i det land du ska åka till. Observera att det europeiska sjukvårdskortet bara omfattar den vård som landets egna medborgare skulle få i samma situation. Om du t ex på grund av sjukdom eller olycksfall behöver sjukhusvård, specialtransport till Finland etc, måste du själv stå för kostnaderna. Därför är det bra att också skaffa en privat reseförsäkring som täcker dylika kostnader.

Destinationer utanför EU

Om du åker till ett land utanför Europa så är det mycket viktigt att du kollar upp försäkringsskyddet. Det försäkringsskydd en del universitet kräver är inte alltid tillräckligt täckande för fullgott skydd ifall av sjukdom eller olycksfall. Kontakta ditt eget försäkringsbolag och kontrollera att du får ett täckande försäkringsskydd, tänk också på ansvarsförsäkring.

Följ med läget i världen

Följ med läget i världen med tanke på t ex naturkatastrofer, oroligheter och epidemier och kolla vilka rekommendationer finska myndigheter ger för resor till olika länder före du åker iväg:

1. Utrikesministeriet Opens in new window : Resande - Resemeddelanden - välj land
Du kan också titta på andra länders resemeddelanden genom att välja länken Andra länders resemeddelanden. Följ alltid utrikesministeriets råd!

Du kan även följa med information om läget i världen via dessa adresser:

2. Social- och hälsovårdsministeriet Opens in new window

3. Institutet för hälsa och välfärd Opens in new window

4. World Health Organization Opens in new window

5. Foreign and Commonwealth Office Opens in new window

Förbered dig för en krissituation och gör en reseanmälan till utrikesministeriet

Utrikesministeriet upprätthåller information om säkerhet i olika länder under Resemeddelanden. Läs informationen som gäller ditt värdland och följ alltid ministeriets råd gällande att resa just till det landet. Du hittar också information hur du kan förbereda dig för krissituationer på ministeriets websidor under Krissituation utomlands Opens in new window .

Alla studerande rekommenderas göra en reseanmälan till utrikesministeriet före avfärd. Det innebär att du ger dina personuppgifter, kontaktuppgifter för resan och andra uppgifter om resan till ministeriet så att de kan kontakta dig vid en nöd- eller krissituation. Dina personliga uppgifter överlämnas aldrig till någon annan än nödvändiga myndigheter.

Det är lätt att göra en reseanmälan, på webben eller med ett textmeddelande. Se instruktioner för reseanmälan.

Ta reda på den finska ambassadens kontaktuppgifter i ditt värdland eller var den närmaste finska beskickningen finns om Finland inte har en ambassad i det land du åker till. Du hittar Finlands ambassader utomlands likaså på utrikesministeriets Opens in new window sidor. Följ gärna med den finska ambassadens facebook-sidor under ditt utbyte.

Observera att det är synnerligen viktigt att du också även anmäler dig hos myndigheterna i värdlandet. Instruktioner hur du ska anmäla dig får du av värduniversitetet.

Läs utrikesministeriets råd inför en resa

utrikesministeriets webbsidor Opens in new window hittar du en massa information som är bra att läsa igenom då man planerar en resa, så som säkerhet, hälsa, reseförsäkring, krissituation utomlands, i vilka situationer du kan få hjälp av ambassaden etc: