Dataskydd

Här läser du mera om Hankens dataskyddspolicy och hur vi hanterar personuppgifter.

I denna dataskyddspolicy beskriver vi hur Hanken Svenska handelshögskolan samlar in, behandlar och överlåter personuppgifter. Här berättar vi också vem du kan kontakta om du har frågor gällande dina personuppgifter.

Riktlinjer hittar du här:

Dataskyddspolicy för Hanken Svenska handelshögskolan

Dataskyddspolicyn gäller för hantering av personuppgifter med Hanken som personuppgiftsansvarig på webbplatser, inom undervisning, forskning, studieadministration, fortbildning, kommunikation samt inom datacentralen, ekonomiavdelningen, biblioteket och personalenheten.

Huvudprincipen är att behandlingen av personuppgifter bör vara laglig, korrekt och öppen för att skydda den registrerades rättigheter.

Hur behandlar vi personuppgifter?

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande och tillämplig lagstiftning om personuppgifter vilket även inkluderar den EU:s allmänna dataskyddsförordning.

I det fall vi använder oss av underleverantör eller partner för att behandla personuppgifter, s.k. personuppgiftbiträden, sluter vi avtal för att försäkra oss om att behandlingen uppfyller samma krav som beskrivs i denna policy.

Vi skyddar de personuppgifter som vi hanterar med hjälp av informationssäkerhet som baserar sig på riskbedömning. Hanteringen skyddas också genom att följa god praxis som baserar sig på beskrivningar och anvisningar.

Genom inbyggt dataskydd strävar vi  efter att ta hänsyn till de registrerades rättigheter redan när vi tar i bruk IT-tjänster och processer. Kravet på dataskydd som standard uppfyller vi genom att inte behandla personuppgifter i onödan.

Vi dokumenterar behandling av personuppgifter genom mera detaljerade beskrivningar enligt gällande lagstiftning.

Ifall det trots allt skulle ske en personuppgiftsincident anmäler vi detta till dataskyddsombudsmannen, och meddelar även dig ifall incidenten innebär en stor risk.  Ta alltid kontakt med högskolans dataskyddsombud, dpo@hanken.fi,  ifall det har skett en personuppgiftsincident eller om det finns en misstanke eller hög risk för att personuppgifter skulle läcka ut på ett otillbörligt sätt.  

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

På våra webbplatser samlar vi generellt in information om din IP-adress och annan information om din session, men denna information kopplas inte till din person. Vi använder oss också av s.k. kakor (cookies på engelska) för att anpassa din session. Läs mer om kakor på webbsidan. 

Om du har loggar in som användare på våra webbplatser skapas det spår av vad du läser och skriver.
 
För kommunikation med dig samlar vi in  din postadress och e-postadress.

För datacentralen och bibliotekstjänster samlar vi in loggar över hur du använder IT-tjänster och över hur du använder bibliotekets tjänster.  För att trygga högskolans fysiska säkerhet har vi passerkontroll till vissa utrymmen för detta ändamål. Dessa system genererar loggar med begränsad åtkomst.

Om du studerar på Hanken samlar vi in uppgifter om dina studier, dina prestationer och din närvaro enligt beskrivning.

Inom forskning skyddar vi personuppgifter genom att behandla uppgifter i enlighet med god praxis och beteendekoder.

Om du är anställd på Hanken samlar vi in och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som är föreskrivet för arbetsgivare.

För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter?

På våra webbplatser samlar vi in uppgifter för att anpassa tjänsten till dina önskemål och val.
Vi behöver dina kontaktuppgifter och vissa bakgrundsuppgifter om dig för att kunna kommunicera med dig på bästa sätt.
För att du skall kunna bedriva studier på Hanken registrerar vi dina kontaktuppgifter, din närvaro och dina studieprestationer.
Om du är anställd på Hanken samlar vi in lagliga uppgifter av dig som anställd.

När raderar vi personuppgifter?

Vi kan radera dina personuppgifter på begäran ifall uppgifterna gäller marknadsföring eller alumnverksamhet.  

Vi har en lagstadgad skyldighet att bevara uppgifter om dina studier. Dina uppgifter om t.ex. dina delprestationer raderas i enlighet med högskolans informationsbildningsplan.

Om du är eller har varit anställd på Hanken, har vi en lagstadgad skyldighet att bevara uppgifter.

Högskolans informationsbildningsplan beskriver i detalj hur personuppgifter raderas.

Överlåtelse av personuppgifter

Vi överlåter  inte dina uppgifter åt tredje part ifall det inte är fråga om ett personuppgiftsbiträde.

Vi överför inte dina uppgifter till ett tredje land som inte ger ett likvärdigt skydd för dina personuppgifter.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att få information om och inge klagomål över hur dina personuppgifter behandlas.  Ta i första hand kontakt med kontaktpersonen på den enhet som har behandlat dina personuppgifter.  Om du vill ge inge klagomål eller om det är oklart vem som är kontaktpersonen, ta kontakt med högskolans dataskyddsombud, dpo@hanken.fi.

Dataskyddsombud

Högskolan har utsett ett dataskyddsombud för att stöda behandling av personuppgifter på ett korrekt sätt och för att fungera som en kontaktperson för de registrerade och för myndigheter.  Du kan kontakta Hankens dataskyddsombud per e-post, dpo@hanken.fi.

Tags