Ämnet handelsrätt

Vad handlar huvudämnet handelsrätt om? Vad lär man sig och vad kan man jobba med?

 

matti_kukkonen_webb_200.jpg

En examen i handelsrätt ger en god professionell bas för varierande arbetsuppgifter som förutsätter både ekonomiskt och juridiskt kunnande. Institutionen strävar till att erbjuda flexibla magisterstudier som lätt kan förenas med samtliga företagsekonomiska ämnen på Hanken. Handelsrätt hör till ett av Hankens första ämnen; det har funnits en professur sedan 1939. Som disciplin har handelsrätt ännu längre anor. Rötterna till handelsrätt är fotade i lex mercatoria, ett centralt regelsystem som uppstod i norra Italien för ca tusen år sedan. Idag är handelsrätt fortfarande en lika viktig disciplin och har ett stort inflytande över dagens företag.

Våra alumner som studerat handelsrätt jobbar idag som som bland annat VD:n, ekonomidirektörer, konsulter, ekonomisakkunniga, skattekonsulter, controllers och entreprenörer.

Handelsrätt som huvudämne

Hankens huvudämnesstudier i handelsrätt ger dig:

 • Tvärvetenskaplig kompetens i förståelse, bedömning och analys av företagens juridik och verksamhet: du lär dig affärsjuridikens språk och får samtidigt en stark praktisk och ekonomisk koppling.
 • Fördjupade kunskaper och insikter över hur rättsliga normer och aktörer kan påverka företagens och ägarnas verksamhet och finansiering: du får en mångsidig förståelse för behovet av juridiskt kunnande, samt du lär dig hur det juridiska regelverket skall tas i beaktande när ledningen och ägaren tar beslut.
 • Nyckelkunskaper som behövs för att avancera sig på karriärstegen; du får ”the best of both worlds”: utexaminerade hankeiter poängterar hur viktigt det är att förstå ekonomisk-juridiska aspekter i arbetslivet. Genom att välja handelsrätt (och samtidigt lämpliga kurser i redovisning) får du det tvärvetenskapliga kunnande som behövs för att framgångsrikt utveckla bolagets verksamhet, governance och ägarstruktur i rätt riktning!

Studierna på kandidatnivå

Kandidatstudierna i handelsrätt ger dig:

 • Grundläggande kunskaper i affärsjuridikens olika delområden: arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, finansieringsrätt, allmän handelsrätt, immaterialrätt, skatterätt, corporate governance
 • Viktiga kunskaper i styrning och praktisk ledning av företag

Undervisning i handelsrätt ges i form av föreläsningar och övningar:

 • För att stödja din inlärning använder vi oss av case- samt övningsarbeten och inlämningsuppgifter
 • Samarbetet med näringslivet (Hankens partnerföretag och andra intresseparter) ger dig en stark praktisk koppling och samt kontakter till företag
 • Vi använder digitala medier för att stödja din inlärning

Du kan kombinera handelsrätt på kandidatnivå med andra ämnen vid Hanken:  

 • Ifall du siktar på en karriär inom revision kan du välja kurser i redovisning som är det andra huvudämnet under institutionen för handelsrätt och redovisning
 • Exempel på andra ämneskombinationer som våra huvudämnesstuderande väljer är finansiell ekonomi, företagsledning och organisation eller nationalekonomi

Studierna på magisternivå

Magisterstudier i handelsrätt ger dig:

 • Fördjupade kunskaper om de affärsrättsliga risker och möjligheter som gäller företagets beslutfattande och ägare samt personal
 • Fördjupade kunskaper om hur juridiken kan påverka anställningar, inköp, produktion, företagsarrangemang, vinstutdelning koncernstruktur och annat

I undervisningen har du en aktiv roll:

 • Utöver föreläsningar sker din inlärning genom inlämnings- eller caseuppgifter som presenteras och diskuteras
 • I undervisningen använder vi oss av praktiska/verkliga exempel från näringslivet och undervisningen sker i samarbete med näringslivet, vilket förstärker dina praktiska färdigheter och öppnar för flera olika karriärmöjligheter.

Du kan kombinera handelsrätt på magisternivå med andra ämnen vid Hanken:

 • Ifall du siktar på en karriär inom revision kan du välja kurser i redovisning.
 • Exempel på andra ämneskombinationer som våra huvudämnesstuderande väljer är finansiell ekonomi, företagsledning och organisation eller nationalekonomi.

Forskarstudier

Forskarstudier i handelsrätt på Hanken ger dig exceptionell ekonomisk och juridisk kompetens för en framgångsrik karriär på den inhemska eller internationella arbetsmarknaden. Du får:

 • Fördjupade och teoretiska insikter om affärsjuridik och bolagsstyrning samt finansiering: forskarutbildningen ger dig utmärkta färdigheter för att upptäcka relevanta rättsliga faktorer som möjligtvis påverkar bolagets businessverksamhet. Du får även ett brett kunnande för att identifiera och hantera både interna och externa risker som hotar framgångsrik affärsverksamhet.

Helsingfors

Kontaktperson för handelsrätt i Helsingfors är prefekt, professor Matti Kukkonen.

Handelsrätt i Helsingfors bidrar till två specialiseringar inom det engelskspråkiga magisterprogrammet:

Master's degree specialisation in Sustainable Business, Finance, Law and Accounting (preliminary)

Master's degree specialisation in Intellectual Property Law. IPL-specialiseringen baserar sig på undervisning som ges av IPR University Center.

Vasa

Handelsrätt har en unik profil vid Hankens campus i Vasa, såväl nationellt som internationellt. I Vasa har vi valt ett industriföretags perspektiv och fokuserar på B-2-B transaktioner och hur man organiserar ett företag och dess kapital. Med tanke på att Österbotten är det mest industrialiserade landskapet i Finland, Vasa är den mest exportorienterade staden i Finland och Vasaregionens energiteknologikluster är det största i Norden är detta välmotiverat.

I Vasa bidrar institutionen till en separat specialisering inom det engelskspråkiga magisterprogrammet:

MSc in General Management

Kontaktperson för Handelsrätt i Vasa är professor Petri Mäntysaari.