Överflyttande studerande

Vem kan ansöka om överflyttning?

Överflyttande studerande är sökande som redan har en studierätt vid en annan finländsk högskola och som på basis av den ansöker om överflyttning till Hanken.

Vid Hanken beviljas inga studierätter för enbart lägre högskoleexamen, varför också den studierätt på basis av vilken man ansöker om överflyttning måste täcka både lägre och högre högskoleexamen: därmed kan man inte ansöka om överflyttning på basis av att man har en studieplats vid en yrkeshögskola (yrkeshögskolor beviljar endast studierätter för lägre högskoleexamina).

Om överflyttning beviljas avslutas den tidigare studierätten och den studerandes studietid är den tid som studerande hade kvar på basis av den ursprungliga studierätten.

Hur ansöka om överflyttning?

Överflyttande studerande antas en gång per år på våren och studierätten inleds 1.8.

Rekommenderad ansökningstid är första studieårets vår* (dvs. du har studerat en hösttermin på din högskola och på vårterminen ansöker du om överflyttning).

Sökande antas till kandidatnivån och får en studierätt för kandidat- och magisterstudier (antagning direkt till magisternivån har egna ansökningsprocesser, se mer här).

OBS!

Det antas maximalt fem studerande per studieort via detta antagningsförfarande. Det går att söka endera till Hanken i Vasa eller Hanken i Helsingfors via överflyttning. 

Antagningskriterier/sökande ska uppfylla:

  • ha studierätt för lägre och högre högskoleexamen vid en annan finländsk högskola,
  • Hankens språkkrav i svenska, (NOTERA: Hankens språkprov ordnas i april - mejla ansokan@hanken.fi senast inom mars ifall du vill delta i provet inför denna ansökan)
  • vid ansökningstidens utgång, under sin högst tredje närvarotermin, ha avlagt minst 40 studiepoäng:
    • av vilka minst 24 studiepoäng i ekonomiska vetenskaper och
    • minst 8 studiepoäng i matematisklogiska ämnen
    • med minst vitsordet god eller minst 70 % i samtliga kurser (inte medeltal) och
  • studierna ska vara avlagda inom de tre senaste läsåren (inkluderande läsåret under ansökningstidpunkten).

De överflyttande studerande rangordnas enligt antal studiepoäng i ekonomiska vetenskaper och i andra hand enligt medeltal i studierna i ekonomiska vetenskaper.  

Ansökningstiden för överflyttande studerande inleds 2.5.2019 och avslutas 16.5.2019 kl. 15.00.

Resultaten meddelas senast 28.6 och studieplatsen ska tas emot inom 10 dagar från det att resultatet har meddelats till sökande. Ansökan om överflyttning är inte kopplad till den gemensamma ansökan som ordnas i mars-april varje år. Ansökan görs via portalen studieinfo.fi.

* Om man varit frånvaroanmäld en eller två terminer kan man ansöka om överflyttning under våren på sitt andra studieår.