Disputationsdirektiv

Råd och anvisningar till den som skall disputera vid Hanken som även kan vara publiken till hjälp.

Sidan är under arbete.

Regler för ordnande av disputation på Hanken 

Följande regler är bestämda av Rådet för forskarutbildningen 17.1.2024 §4 

Observera att doktoranden och handledaren bör kontakta institutionens amanuens för överenskommelse av datumet för disputationen.

  1. Doktorsavhandlingens disputation ordnas i första hand fysiskt på Hanken (i Helsingfors eller Vasa) med streaming.
  2. Om opponenten inte kan delta på plats eller om annat vägande skäl föreligger kan disputationen ordnas som en hybridmodell.
  3. Online-disputationer är inte tillåtna.
  4. Hanken spelar inte in disputationerna eller ger tillstånd att spela in disputationerna.

1. Planering av disputationen 

Vid planering och ordnande av en disputation är det viktigt att vara i kontakt med institutionens amanuens i god tid. Amanuensen ansvarar för att arrangera disputationen och kontakten med opponenten. 
Det rekommenderas att respondenten och opponenten inte träffas före disputationen men på vissa institutioner ordnas en lunch före disputationen. Det är i så fall ytterst viktigt att kustos närvarar vid lunchen och man inte diskuterar avhandlingen under lunchen. 

Alla disputationer behöver ha en testsession samma dag före själva disputationen. Amanuensen ansvarar för att arrangera detta. Kom överens om praktiska arrangemang med amanuensen på din insititution. 

Hankens akademiska färger är svart och vitt. Respondenten (doktoranden) väljer hur hen vill klä sig och opponenten anpassar sig därefter. För män är alternativen frack eller mörk kostym. Om frack väljs, bör västen vara svart. För kvinnor är grundregeln att klänningen eller dräkten skall vara svart. Vit blus och andra vita accessoarer är tillåtna.  

Opponenten (opponenterna) och kustos har med sig sin doktorshatt vid akten. De bär hatten på vänster arm med emblemet riktat framåt vid intåget och placerar hatten på bordet framför sig. Också då skall emblemet riktas mot publiken. 

 

Respondentens familj, vänner och kolleger brukar i regel vara något uppklädda. Disputationen är en öppen tillställning och alla som så önskar kan närvara oavsett klädsel. 

Publiken samlas i regel vid jämnt klockslag. Respondenten, opponenten och kustos tågar in kvart över. När respondenten, opponenten och kustos tågar in reser sig publiken. Kustos ger lov åt publiken att sätta sig efter att hen har öppnat disputations tillfället. 

Det är oartigt att lämna disputationen i förväg. 

I samband med att kustos meddelar att disputationen är avslutad reser sig publiken upp och efter det tågar kustos, respondenten och opponenten ut ur auditoriet. 

Doktorsdisputationerna ordnas vanlingen i auditorium Futurum i Helsingfors och i auditorium V142 i Vasa. Disputationerna streamas via Teams så publiken kan välja mellan att delta på plats eller online. 

Intåg

Respondenten, opponenten och kustos tågar in kvart över. När respondenten, opponenten och kustos tågar in reser sig publiken. Kustos ger lov åt publiken att sätta sig efter att hen har öppnat disputationsakten. 

Kustos presenterar aktörerna: "Idag disputerar N.N på en avhandling i ämnet X med titeln Y. Som opponent, utsedd av Rådet för forskarutbildningen, fungerar N.N från X universitet". Efter det ger kustos ordet år respondenten. 

Om opponenten deltar online rekommenderas det att respondenten också har sin egen laptop med för att under disputationen kunna se opponenten. I vanliga fall rekommenderas inte att respondenten har sin laptop med under disputationen. 

Lectio 

Disputationsakten inleds med lectio, dvs. ett öppningsanförande av respondenten. Lectios längd är ca 20min, när respondenten håller sitt lectio står hen vid talarstolen. I lectio kan respondenten t.ex. presentera forskningsområdet samt det forskningsarbete och den forskningsmetod som har använts för avhandlingen. 

Lectio inleds med "Ärade kustors, ärade opponent, ärade åhörare". När lectio är avklarad vänder sig respondenten till opponenten och ber hen framföra sina synpunkter genom att säga " Jag ber er opponent, att framställa de anmärkningar som ni finner min avhandling ge anledning till". Respondenten förblir stående. 

Granskning

Opponenten reser sig och gör ett kort (högst 15 minuter långt) allmänt uttalande, som belyser avhandlingens ämne, dess art och betydelse för forskningen. Efter detta sätter sig opponenten och respondenten. 

Efter opponentens allmänna uttalande övergår disputationen till enskilda frågor som opponenten ställer respondenten. Respondenten bör besvara frågorna direkt och inte komma med motfrågor.

Kustos agerar som övervakare under granskningen. Om granskninge pågår längre än ca två timmar rekommenderas det att hålla en paus på ca 20min. Om kustos väljer att hålla en paus efter två timmar avlägsnar sig kustos, opponenten och respondenten från auditoriet för paus och återvänder efter 20min. Kustos ansvarar att tidsschemat håller. Opponenten får för sin granskning använda högst fyra timmar. 

När opponenten kommit fram till sina slutord reser sig hen upp och respondenten gör det samma. Opponenten avslutar granskningen med att sammanfatta sitt omdömme om avhandlingen samt berättar om avhandlingen kan godkännas eller inte. Respondenten tackar opponenten och riktar sig därefter till publiken med orden "Jag uppmanar nu de ärade åhörare som har något att anföra gentemot min avhandling att anhålla ordet av kustos". 

Om ingen i publiken ber om ordet förklarar kustos att disputationen är avslutad vartefter publiken reser sig och respondenten, kustos och opponenten tågar ut från auditoriet. Utanför auditoriet kan repsondenten ta emot gratulationer av familj, vänner och kollegor. 

Respondenten och opponenten kommer tillsammans överens före disputationen om de tänker nia eller dua varandra. Oavsett tilltalsform hör det till att man titulerar varandra respondent eller opponent. 

Karonka är en gammal akademisk tradition. Karonkan är disputationsprocessens avslutningsfest som doktoranden (respondenten) ordnar för att tacka opponenten, kustos och de övriga som varit involverade i avhandlingen. Nuförtiden kan man till karonkan förutom den akademiska publiken bjuda in också släkt och vänner.

Till en karonka - oavsett hur den ordnas - brukar man skicka ut en skriftlig inbjudan.

Vid karonkan klär man sig i allmänhet i frack och vit väst (svart väst vid disputationsakten) eller aftondräkt. Disputanden har en svart aftondräkt. Svart är den traditionella akademiska festfärgen, men det har numera blivit vanligare också med färggranna kläder. Alternativet till frack är mörk kostym / kort festdräkt.