Handelsrätt

Magisterutbildningen i handelsrätt har fyra olika inriktningsalternativ: allmän handelsrätt, skatterättslig inriktning, marknadsrättslig inriktning och immaterialrättslig inriktning. Nedan mera om varje inriktning och vad utbildningen erbjuder dig.

Framgångsrik företagsledning förutsätter färdigheter i handelsrätt. Handelsrätten har stor inverkan på ekonomiskt beslutsfattande. Det skulle varken finnas företag eller kommersiella transaktioner utan handelsrättsliga verktyg. Företaget behöver en företagsform, en professionell ledning, finansiering, personal och ett mycket stort antal olika typer av avtal. Företaget är också skattepliktigt och måste beakta tvingande regler. Handelsrätten tar upp hur man gör affärer och hanterar risker i praktiken. En examen i handelsrätt ger en god professionell bas för varierande arbetsuppgifter som förutsätter både ekonomiskt och juridiskt kunnande. Flexibilitet och smidigt samarbete mellan institutionens två huvudämnen redovisning och handelsrätt möjliggör ämnen som mycket effektivt stöder varandra.

Magisterutbildningen i handelsrätt erbjuds både i Helsingfors och Vasa. Här hittar du ämnets hemsidor: handelsrätt Opens in new window .

Beskriving av studierna

Handelsrätten har starka internationella anknytningar, och den nationella rätten påverkas av Finlands EU-medlemskap. Internationaliseringen är ännu mer påtaglig i ekonomisk verksamhet som går över EU:s gränser. De internationella aspekterna är mest framträdande i de engelskspråkiga kurserna, exempelvis Taxes and Corporate Finance, European and International Trade Law, The Corporation and its Employees och International IP Law.

Handelsrättens kurser är skräddarsydda för näringslivets behov. Kursutbudet i Helsingfors täcker följande områden: kommersiell avtalsrätt, bolags- och finansieringsrätt, corporate governance, skatterätt, arbetsrätt, konkurrensrätt, marknadsrätt och immaterialrätt.

Inom magisterutbildningen kan studerande välja mellan olika inriktningar och härigenom specialisera sig inom ett visst område. I Helsingfors rekommenderar institutionen särskilt följande inriktningar: skatterättslig inriktning, marknadsrättslig inriktning och immaterialrättslig inriktning. Studerande kan dock även själva planera sin magisterexamen genom att välja de kurser som bäst motsvarar de egna behoven. 

Yrkesprofil

En examen i handelsrätt ger en god professionell bas för varierande arbetsuppgifter som förutsätter både ekonomiskt och juridiskt kunnande. Våra alumner som studerat handelsrätt jobbar idag som som bland annat VD:n, ekonomidirektörer, konsulter, ekonomisakkunniga, skattekonsulter, controllers och entreprenörer. 

Bekanta dig även med Karriärtjänsters karriärprofil över huvudämnet handelsrätt för mer information om var alumner befinner sig på arbetsmarknaden!

Skatterättslig inriktning

En skatterättslig inriktning i magisterexamen är en intressant och mångsidig utbildning för alla som är intresserade av att arbeta som skatteekonom i företag, hos myndigheter eller inom andra organisationer. Du får lära dig mer om skatternas roll för finländska företag och företagare. Du kan kombinera skatterätten med redovisningskurser. Av en skattekonsult förväntas inte endast kunskap om de relevanta skatterättsliga reglerna, utan också en övergripande kunskap om ekonomiska sammanhang och hur olika skattemodeller kan skapa mervärde. Efter godkänd arbetspraktik kan utbildningen ge kompetens för att avlägga CGR, GRM och OFR revisorsexamina.

Marknadsrättslig inriktning

Företags agerande på marknaden regleras traditionellt genom lagstiftning gällande bland annat marknadsföring och konsumentskydd samt genom konkurrensrättsliga regler. Under de senaste åren har den spelplan företag agerar på förändrats radikalt på många sätt. Den ökande globaliseringen har för många företag öppnat vägen till hittills oåtkomliga marknader och exempelvis internet har i kombination med den teknologiska utvecklingen lett till helt nya virtuella marknader. Företagen har hittat nya kommunikationstekniker för att nå sina kunder och nya affärsmodeller har utarbetats. Medan uppkomsten av nya kommunikationstekniker aktualiserat nya juridiska frågor, exempelvis beträffande marknadsföringslagstiftningens tillämplighet och ändamålsenlighet, väcker exempelvis internethandeln frågor om vilket lands lagstiftning som skall vara tillämplig i olika situationer samt konsumentskyddsfrågor. En annan tydlig trend under de senaste åren har varit branding - vikten av företagets image på marknaden och skapandet av starka varumärken. Här behövs omfattande kunskap om den rättsliga regleringen ur ett internationellt perspektiv, inte minst genom att exempelvis varumärkesrätten är harmoniserad inom EU. Förutom att olaglig marknadsföring och varumärkesintrång kan stå företag dyrt, kan företag förlora enorma summor som eventuellt lagts ner på utarbetandet av juridiskt ohållbara varumärken. Syftet med den marknadsrättsliga inriktningen är att erbjuda ett utbildningsprogram som svarar mot behovet att experter inom marknadsrätt inom marknadsföringsbranschen, hos varumärkesagenturer samt inom företag överlag. Genom att kombinera marknadsrätt med studier i marknadsföring skapas en unik kunskapsprofil för dagens informations- och kommunikationssamhälle.

Immaterialrättslig inriktning

Den immaterialsrättsliga inriktningen fokuserar på upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och designrätt i Europa. 

studentprofil_hr_johan_wikstrom.jpg

Johan Wikström
Utexaminerad: 2007
Arbetsplats: Ålandsbanken Abp
Arbetar som: Legal Counsel

Hur valde du ditt huvudämne?
- Handelsrätt erbjuder en bredare färdighet än något annat huvudämne på Hanken. Möjligheterna till specialisering inom handelsrätt är väldigt mångsidiga över ett brett spektra från skatterätt till immaterialrätt och arbetsrätt.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
- Jag har alltid varit intresserad av både ekonomi och juridik, så då jag fick chansen att kombinera mina två intressen till en dynamisk helhet tvekade jag inte. Valet har visat sig mycket lyckat.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- Huvudämnets mångsidighet speglar väl min karriär så här långt, med uppgifter inom såväl ekonomiförvaltning, beskattning som advokatbyråvärlden. Handelsrätt stänger inga dörrar, men öppnar många.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- En analytisk förmåga och en insikt om att det viktigaste då man väljer huvudämne är att man väljer det ämne som intresserar mest. Huvudämnet är trots allt inte avgörande för var man hittar sig själv i arbetslivet.

________________________________________________________

 

studentprofil_hr_ina_hovi.jpg

Ina Hovi
Utexaminerad: 2007
Läser en MBA i Sydney, Australien

Varför valde du just ditt huvudämne?
- Jag har alltid varit fascinerad av juridik och genom att välja handelsrätt kunde jag förena juridiken med business.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
Valet var helt och hållet baserat på mina egna intressen. Jag sökte mig till Hanken just för att kunna läsa handelsrätt.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- Lustigt nog har jag jobbat med helt andra saker sedan examen, bl.a. finans. Men tycker att jag absolut har nytta av huvudämnet, speciellt när det kommer till avtalsförhandling och att överlag förstå sig på legala problem i affärsvärlden.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- Allmän förståelse för legala problem i affärsvärlden, avtalsförhandling, färdigheter i att identifiera juridiska problemområden.

_________________________________________________________

 

Lotta Siitari
Utexaminerad år: 2014
Arbetsplats: Danske Bank
Jobbar som: In-house skattespecialist

Varför valde du just ditt huvudämne?
- Jag tyckte att affärsjuridik verkade vara ett intressant ämne. I handelsrätt kan man kombinera juridik och ekonomi vilket har gett mig ganska bra färdigheter för att jobba med beskattning.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
- Jag valde handelsrätt eftersom jag var intresserad av skatterätt. I magisterskedet kan man nämligen specialisera sig i skatterätt, så det var väl största orsaken för mitt val.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?  
- Det mesta lär man sig nog på jobbet, men studierna gav ändå färdigheter med tanke på mitt arbete. Efter studierna har man en helhetsbild över det finska skattesystemet och skattereglerna. Om man inte vet svaret på en fråga, så vet åtminstone i vilken bok eller källa man kan leta information från. Tog också en kurs på Aalto Universitet som handlade om internationell och EU beskattning, vilket också är viktigt med tanke på mitt arbete.

Har du några tips till studerande som funderar på att välja handelsrätt som huvudämne?
- Om man läser handelsrätt som huvudämne så måste man nog orka läsa. Handelsrätt som huvudämne är ganska självständigt arbete, men det lönar sig nog att delta på föreläsningar och casearbeten om sådana finns, på så sätt får man mer utav kursen. Enligt min åsikt lönar det sig att kombinera handelsrätt med till exempel redovisning. Speciellt med tanke på mitt arbete, är dessa två ämnen jätte bra att kunna.