Studierätter

Information om studierätterna på högskolan.

Du kan se giltighetstiden för din studierätt i Sisu under Min profil. Studierätterna är i kraft till slutet av en termin, dvs. de upphör antingen 31.7. eller 31.12. Studierätterna för kandidat- och magisterexamina är begränsade.

Studierätt för examensstudier

Rektor beviljar studierätt för examensstudier. Examensstudierätterna är

  • ekonomie kandidat- och magisterexamen samtidigt
  • enbart för ekonomie magisterexamen på svenska eller engelska
  • ekonomie doktorsexamen med rätt att avlägga ekonomie licentiatexamen
  • filosofie doktorsexamen.

Du kan endast ha i kraft en studierätt för en examen på samma nivå på Hanken. Om byte av studierätt finns skilda bestämmelser. Studierätten för grundexamina (kandidatexamen, magisterexamen) är begränsad. Studierätten är ortsbunden, vilket betyder att du endast har rätt att delta i undervisningen och avlägga prestationer på den ort (Helsingfors eller Vasa) där du har studierätt.

Du som avlagt diplomekonomexamen eller diplomkorrespondentexamen vid Hanken har rätt att anhålla om återinskrivning för examensstudier och på så sätt få studierätt för ekonomie magisterexamen. Anhållan kan du formulera fritt men den ska gälla ett specifikt huvudämne. Institutionen ger därefter sitt utlåtande om din anhållan och fastställer eventuella kompletteringskrav ifall du beviljas studierätt för magisterexamen.

Avstå från studierätten

Om du som är examensstuderande vill avstå från din studierätt ska du fylla i en ansökan och lämna in den vid Studentservice/studiebyrån i Helsingfors eller Vasa. Du blir då utskriven ur studieregistret och din studierätt avslutas. Notera att beslutet är oåterkalleligt, och om du vill återuppta studierna måste du genomgå antagningsförfarandet på nytt för att få en ny studierätt.
 

Studierätt för fristående studier

Studierätt för fristående studier leder inte till examen utan ger rätt att ta vissa bestämda kurser under en begränsad tid på Hanken. Du som har studierätt för fristående studier har under denna tid samma rättigheter och skyldigheter som närvaroanmälda examensstuderande (med undantag av studieförmåner).