Villkor för beviljandet av medel

Nedan villkor för beviljandet av medel
 • Ansökningar utan bilagor behandlas inte. Ofullständig, för sent eller i pappersform inlämnad ansökan beaktas inte.
 • Retroaktiva ansökningar finansieras inte. En ansökan tolkas som retroaktiv om resan, projektet eller finansieringsperioden för heltidsforskningen enligt ansökan slutar före sista ansökningsdagen. Stipendier för heltidsforskning beviljas inte för tiden före finansieringsbeslutet fattas.
 • Förutsättningen för betalning av stipendium är att annan finansiering för samma ändamål inte erhållits från andra källor.
 • Stipendierna är personliga.
 • I regel beviljas endast ett stipendium per sökande och ansökningsrunda.
 • Stipendierna för forskarstuderande förutsätter att den sökande är registrerad som närvaroanmäld vid Hanken då stipendiet söks, beviljas och utnyttjas.
 • Stipendierna för språkkurser för kand- och mag studerande förutsätter att den sökande är registrerad som närvaroanmäld vid Hanken då stipendiet söks, beviljas och utnyttjas.
 • Att stipendiemottagaren i sina studier/forskning följer gängse principer för god vetenskaplig praxis.
 • Stipendierna för konferensdeltagande förutsätter att sökande presenterar en artikel på konferensen.
 • Stipendier för språkkurser och Summer Schools förutsätter minst 6 avklarade sp i språket i fråga (för portugisiska minst 6 sp i spanska).
 • Stipendier för språkkurser och Summer Schools beviljas endast för deltagande i kurser ordnade av välrenommerade institutioner.
 • Samma person kan beviljas max. tre stipendier för språkkurser/Summer School.
 • Medel för dagtraktamenten och måltidskostnader beviljas inte ur fondernas medel.
 • Språkgranskning och översättning av artiklar, avhandlingar, konferenspresentationer, datainsamlingsinstrument osv. finansieras inte ur fondernas medel.
 • Transkriberingskostnader finansieras inte.
 • Konferenser, kurser, studiebesök, projekt och datainsamling i Finland finansieras inte ur fondernas medel.
 • Stipendier för inköp av litteratur beviljas endast i undantagsfall och då administreras anskaffningen av högskolans bibliotek.