Villkor för beviljandet av medel

Nedan villkor för beviljandet av medel
 • Ansökningar utan bilagor behandlas inte. Ofullständig, för sent eller i pappersform inlämnad ansökan beaktas inte.
 • Retroaktiva ansökningar finansieras inte. En ansökan tolkas som retroaktiv om resan, projektet eller finansieringsperioden för heltidsforskningen enligt ansökan slutar före sista ansökningsdagen. Stipendier för heltidsforskning beviljas inte för tiden före finansieringsbeslutet fattas.
 • Förutsättningen för betalning av stipendium är att annan finansiering för samma ändamål inte erhållits från andra källor.
 • Stipendierna är personliga.
 • Stipendium beviljs enligt den inlämnade budgeten, om inte annat nämns i beslutet.
 • Endast ett stipendium per sökande och ansökningsrunda beviljas.
 • Stipendiemottagaren måste i sina studier/forskning följer gängse principer för god vetenskaplig praxis (vänligen följ Forskningsetiska delegationens TENK riktlinjer om god vetenskaplig praxis).
 • Maximibeloppet för konferens- och kursresor inom Europa är 1500 euro och för konferens- och kursresor utanför Europa är maximibeloppet 2400 euro.
 • Stipendierna för konferensdeltagande förutsätter att sökande presenterar en artikel på konferensen.
 • Medel för dagtraktamenten och måltidskostnader beviljas inte ur fondernas medel.
 • Språkgranskning och översättning av artiklar, avhandlingar, konferenspresentationer, datainsamlingsinstrument osv. finansieras inte ur fondernas medel.
 • Transkriberingskostnader finansieras inte.
 • Konferenser, kurser, studiebesök, projekt och datainsamling i Finland finansieras inte ur fondernas medel.
 • Stipendier för inköp av litteratur beviljas endast i undantagsfall och då administreras anskaffningen av högskolans bibliotek.
   
 • Stipendierna för forskarstuderande förutsätter att den sökande är registrerad som närvaroanmäld vid Hanken då stipendiet söks, beviljas och utnyttjas.
 • Stipendierna för forskarstuderande beviljas endast för det första, andra, tredje eller fjärde studieåret. Stipendier för forskarstuderande i det femte eller sjätte studieåret beviljas endast i undantagsfall, om det föreligger tungt vägande skäl.
   
 • Stipendierna för språkkurser och Summer Schools för kand- och mag studerande förutsätter att den sökande är registrerad som närvaroanmäld vid Hanken då stipendiet söks, beviljas och utnyttjas. 
 • Maximibeloppen för språkkurser och summer schools hittas här.
 • Stipendier för språkkurser och Summer Schools förutsätter minst 6 avklarade sp i språket i fråga (för portugisiska minst 6 sp i spanska).
 • Stipendier för språkkurser och Summer Schools beviljas endast för deltagande i kurser ordnade av välrenommerade institutioner.
 • Samma person kan beviljas max. tre stipendier för språkkurser/Summer School.totalt under sin studietid/alumntid.