Assurance of Learning (AoL) - information för studerande

AoL är ett verktyg med vilket Hanken kan försäkra sig om att ni har de kunskaper och färdigheter som förväntas av en utexaminerad från Hanken

AoL står för Assurance of Learning, med vilket vi på Hanken avser Opens in new window en process Opens in new window som kontinuerligt utvecklar de utbildningsprogram som erbjuds. Syftet med processen är att höja ditt och våra andra studerandes lärande.

AoL är ett verktyg med vilket Hanken kan försäkra sig om att våra studerande har de kunskaper och färdigheter som förväntas av en utexaminerad ekonomiekandidat eller ekonomiemagister. Hanken har fyra allmänna kompetensmål Opens in new window som grundar sig på vår mission, vilkas innehåll har specificierats för varje program på respektive nivå (kand-, magister- och doktorsnivå). Kompetensmål finns också artikulerade för varje kurs.

För att få veta hur väl dessa programspecifika mål uppnås, jämförs de studerandes prestationer med de förväntningar som ställts. För dessa s.k AoL-mätningar används bedömningsmatriser Opens in new window . Våra AoL-data sammanställs och analyseras på programnivå, dvs. det som bedöms är inte enskilda studerande, utan innehållet och uppbyggnaden av examensprogrammen.

Klara och tydliga kompetensmål och bedömningsgrunder hjälper dig som studerande att veta vad som förväntas av dig. Då du känner till förväntningarna är det lättare att jobba effektivt och målmedvetet. Därför lönar det sig att bekanta sig med ditt utbildningsprograms lärandemål och med de kursspecifika lärandemålen.

AoL-mätningarna görs främst inom alla avhandlingar inklusive seminarierna samt inom de obligatoriska grundkurserna och utbytesperioden. En förbättring som AoL-processen lett till är att du automatiskt får bedömningen av din kandidat- respektive magisteravhandling till din Hanken-e-post då avhandlingen godkänts.

Kompetensmål och bedömningsmatriser för t ex avhandlingar hittar du via boxarna nedan då du är inloggad!

Om du har feedback, frågor eller vill veta mera om Assurance of Learning (AoL)-processen är du alltid välkommen att kontakta aol(at)hanken.fi