Action Plan against Academic Dishonesty

Hanken's Action Plan against Academic Dishonesty is applied when cheating or other academic dishonesty occurs in conjunction with the studies. The Action plan has been updated by the Academic Council in February 2022.

Hanken promotes good scientific practice in research as well as studies and works against cheating and academic dishonesty inter alia through the Action Plan against Academic Dishonesty.

(Right-click and open  the document i a new window or tab)

Contact information: studycounsellor-hki@hanken.fi or studycounsellor-vaasa@hanken.fi

Academic dishonesty in studies includes

 • plagiarism: use of information without proper reference, both direct and revised copying and failure to indicate citations, including self-plagiarism (using the same work as one has used for another course or thesis), or plagiarising fellow students’ work when the tasks should be completed individually,
 • cheating during an examination: use of unauthorised sources or aids or looking at fellow examinees’ answers during an exam, or other collaboration regarding tasks to be performed individually,
 • other academic dishonesty or misconduct, such as fabrication or distortion of data or facts, theft of an idea or a plan, or use of "ghost-writers", and
 • other illicit actions or illicit means in connection with study attainments, such as attendance cheating.

Familiarise yourself with Hanken's instructions for using AI tools in studies Opens in new window

In cases of academic dishonesty Hanken's Action Plan against Academic Dishonesty will be followed.
 

If you are suspected of academic dishonesty the examiner must

 • hear you and inform you about the possible consequenses, and inform and consult the Head of Subject or Head of Department
 • report and make a decision in the case
 • send the report to plagiat@hanken.fi, which is read by members of the Disciplinary Committee

If you are caught or suspected of cheating during an exam the exam supervisor can end your exam immediately. They must report the course of events to the examiner, who then follows the same action plan as in case of plagiarism above.

Academic dishonesty usually results in failing the course. All serious cases of academic dishonesty (for example all dishonesty in thesis work) or cases that are seen as precedents will be dealt with by the school's Disciplinary Committee. A student found guilty of cheating or otherwise violates the order at the universtiy can be given a written warning by the Rector of, if the act is serious, suspended from the university for a certain period of time by the Board. The Disciplinary Committee cannot make dacisions on penalties, but makes a recommendation to the examiner, the Rector or the Board.

You have the right to file a request for rectification also when you have been failed due to cheating.

Plagiarism

You should always use correct references to texts or other materials that you use as sources. If you don't, you are guilty of plagiarism. Plagiarism is a form of academic dishonesty, and to avoid it you need to master a reference technique.

All Master's and Doctoral theses are plagiarism controlled with the help of programmes for plagiarism detection.

Cheating during exams

During exams

 • you are only allowed to bring with you your ID, pens and what possible materials or aids that are explicitly mentioned on the exam paper
 • it is forbidden to talk, share materials or use any help not explicitly mentioned on the exam paper
 • the exam supervisor has the right to immediately end a student's exam if s/he is caught cheating or is intentionally creating a disturbance.

 

Om du misstänks för fusk ska examinatorn höra dig och underrätta dig om möjliga påföljder. Om du ertappas eller misstänks för fusk vid tentamen får tenövervakaren avbryta din tentamensskrivning.

Alla allvarligare fall av fusk (t.ex. alltid fusk i avhandlingar) eller fall som bedöms ha prejudikatvärde behandlas i högskolans disciplinnämnd.

Fusk leder i allmänhet till att hela studieprestationen underkänns. En studerande gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bryter mot ordningen vid universitetet kan enligt universitetslagen tilldelas en skriftlig varning eller, om handlingen är allvarlig, avstängas från universitetet för viss tid. Disciplinnämnden bedömer behovet av och rekommenderar varning (till rektor) eller avstängning (till styrelsen). Om en utbytesstuderande eller JOO-studerande gör sig skyldig till fusk kan hemhögskolan underrättas.

Läs handlingsplanen i sin helhet (högerklicka och öppna i nytt fönster eller flik):

 

Du ska alltid berätta att du lånat texter av andra källor genom att ha en referens. Om du kopierar från artiklar eller böcker, din medstuderandes arbete eller från internet utan att berätta det för läsaren gör du dig skyldig till plagiat. Plagiat strider mot hederlig akademisk praxis och betraktas därför som fusk. För att du ska undvika plagiat är det nödvändigt att du behärskar referensteknik. Instruktioner för hur du refererar korrekt finns i biblioteks Referensguide. Du som är kandidatstuderande lär dig referensteknik på kursen Introduktion till akademiska studier och under grundkurserna.

Alla magister-, licentiat och doktorsavhandlingar på Hanken genomgår en plagiatkontroll med ett program för plagiatdetektion. Även andra skriftliga arbeten kan plagiatkontrolleras. Programmet ger en rapport som läraren använder som hjälpmedel för att ta ställning till om ett skriftligt arbete eller avhandling innehåller fusk.

Vid tentamen

 • får du endast ta med dig in i salen skrivverktyg, studiekort eller ID och hjälpmedel som examinatorn tillåter och som nämns på tentamensfrågepappret
 • är det förbjudet att prata, att dela material med andra och att använda andra hjälpmedel än de som nämns på tentamensfrågepappret
 • har tentamensövervakaren rätt att avbryta tentamen för din del om du ertappas för fusk eller avsiktligt stör andra