Tjänster för forskare

Biblioteket erbjuder tjänster och verktyg som stöder forskningen vid Hanken:

Haris (Hanken Research Information System) är Hankens forskningsdatabas som samlar Hankens forskningsresultat och intellektuella resurser. I Haris registrerar du dina forskningsmeriter och presenterar dina forskningsområden

Haris - Hankens forskningsportal Opens in new window exponerar data från forskningsdatabasen och ger en helhetsbild av forskningen på Hanken. Portalen är också integrerad med forskarens personliga webbsida på Hanken. Haris fungerar som den samlade ingången för att visa upp all den forskning som bedrivs på Hanken.

Allt som du som forskare publicerar vid Hanken ska registreras i Haris. Förutom publikationer kan du också registrera aktiviteter och projekt. Via Haris synliggörs din forskning, och publikationsdata från Haris integreras också på din personliga sida på Hankens webb. Publikationsdata i Haris används för extern rapportering (UKM, ackrediteringar) och internt för resursfördelning och premiering av vetenskapliga publikationer.

Mera information om Haris och anvisningar för att registrera finns i Haris LibGuide. Opens in new window

Med hantering av forskningsdata (Research data management, RDM) menas hur forskningsmaterialet beskrivs, organiseras, förvaras, uppbevaras och delas under hela forskningsprocessen. Effektiv och ansvarsfull RDM är ett väsentligt krav på god vetenskaplig praxis och forskningskunskaper.

Följ stegen som beskrivs i datahanteringsprocessen på Hanken Opens in new window i LibGuiden om Hantering av forskningsdata. Observera att datahanteringsprocessen är olika för kandidat-, magister- och eMBA-studerande respektive för forskare och doktorander.

Om du samlar in och behandlar personuppgifter för din studie, avhandling och forskning, följ de åtta procedurerna i Riktlinjer och procedurer för hantering av personuppgifter inom forskning och studier på Hanken Opens in new window  i LibGuiden om Hantering av forskningsdata (Research data management, RDM) för att upprätthålla etiska standarder och följa dataskyddslagar.

Forskningsdata och relaterade publicerade forskningsresultat från Hanken är publicerade och tillgängliga för gemensamt bruk:

  • Korrekt dokumenterade metadata för forskningsdata publiceras för sökbarhet och reproducerbarhet av forskningsdata. Det rekommenderas att använda Fairdata Qvain metadata tool Opens in new window  för att beskriva och publicera dina (meta)data.
  • Forskningsdata är arkiveras och öppnas i nationella eller internationella arkiv när det är möjligt.  
  • Dataset registreras i Hankens forskningsdatabas Haris Opens in new window  med PIDs (persisitent idenifiers. t.ex. DOI och URN) för din metadata (t.ex. från Qvain) och/eller för din data i arkivet där du har lagrat eller publicerat din data. 

I LibGuiden om Hantering av forskningsdata Opens in new window  finns detaljerad information om

För att få hjälp och stöd, kontakta openresearch@hanken.fi.

För frågor om etikprövning kontakta Hankens Stödperson för forskningsetik (anu.helkkula@hanken.fi). 

Öppen vetenskap är i dag en omfattande rörelse, både nationellt och internationellt.  I allmänhet avser öppen vetenskap de ansträngningar och mekanismer genom vilka sökbarhet, tillgänglighet och (åter)användbarhet av vetenskaplig kunskap främjas i den digitala eran. Att tillämpa öppen vetenskap förbättrar synligheten och genomslaget för din forskning och undervisning. Öppenhet ökar forskningens transparens och tillförlitlighet och bidrar också till att demokratisera vetenskap.

Hanken är engagerad i att aktivt främja öppen vetenskap. Följaktligen var Hanken en av de första forskningsinstituten i Finland som skrev under Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025 Opens in new window . Att aktivt främja öppen vetenskap ingår som ett av nyckelelementen i helhetsstrategin Hanken 2030 Opens in new window Hankens riktlinjer för öppen vetenskap och forskning Opens in new window  publicerades 2016 och uppdaterades 2021.

i LibGuiden om Öppen vetenskap Opens in new window  finns detaljerad och uppdaterad information om:

För hjälp och support, kontakta openresearch@hanken.fi.

Begreppet bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer.
Inom bibliometrin används olika indikatorer för att mäta forskningens kvantitet och kvalitet.

I LibGuiden om Bibliometri Opens in new window  kan du läsa mera om bibliometri och hur bibliometri används för att mäta och analysera forsknings- och publikationsverksamhet. Du får tips på hur du kan använda bibliometri för att utvärdera och bedöma tidskrifter. I LibGuiden finns information om:

Forskningsdatabasen Haris

Margareta Danielsson
+358 (0)40 3521 266
haris@hanken.fi

Öppen vetenskap och Hantering av forskningsdata

Qingbo Xu
+358 (0)50 466 3838
openresearch@hanken.fi

Bibliometri

biblioteket@hanken.fi