Tjänster för forskare

Här presenteras några av bibliotekets tjänster och verktyg som stöder forskningen vid Hanken.

Biblioteket hjälper dig med att hantera olika verktyg du behöver för att rapportera och sprida din forskning och dina forskningsdata.

I forskningsdatabasen Haris registrerar du dina forskningsmeriter och presenterar dina forskningsområden. Du får hjälp med att registrera i vår guide om Haris - Hankens forskningsdatabas.

Vi hjälper dig med att hantera forskningsdata, vilket innefattar bl.a. att skriva och uppdatera en datahanteringsplan,etiska och juridiska frågeställningar, metadata och FAIR-data produktion och andra datahanteringsuppgifter i enlighet med lagstiftning och forskningsintegritet.

Här kan du också läsa mera om bibliometri och hur bibliometri används för att mäta och analysera forsknings- och publikationsverksamhet. Du får tips på hur du kan använda bibliometri för att utvärdera och bedöma tidskrifter.

Vårt stöd för att publicera på Hanken finns under rubriken Publicera.

Våra databaser och andra informationsresurser beskrivs under rubriken Hitta material och materialet nås via söktjänsten Hanna.

 

Haris (Hanken Research Information System) är Hankens forskningsdatabas som samlar Hankens forskningsresultat och intellektuella resurser.

Haris - Hankens forskningsportal exponerar data från forskningsdatabasen och ger en helhetsbild av forskningen på Hanken. Portalen är också integrerad med forskarens personliga webbsida på Hanken. Haris fungerar som den samlade ingången för att visa upp all den forskning som bedrivs på Hanken.

Allt som du som forskare publicerar vid Hanken ska registreras i Haris. Förutom publikationer kan du också registrera aktiviteter och projekt. Via Haris synliggörs din forskning, och publikationsdata från Haris integreras också på din personliga sida på Hankens webb. Publikationsdata i Haris används för extern rapportering (UKM, ackrediteringar) och internt för resursfördelning och premiering av vetenskapliga publikationer.

Mera information om Haris och anvisningar för att registrera finns i Haris LibGuide.

Publicera dina forsknings (meta)data och återanvänd redan befintliga data för att bidra till öppen vetenskap.

Med hantering av forskningsdata (research data management, RDM) menas hur forskningsmaterialet beskrivs, organiseras, förvaras, uppbevaras och delas under hela forskningsprocessen. Effektiv och ansvarsfull RDM är ett väsentligt krav på god vetenskaplig praxis och forskningskunskaper.

Följ stegen som beskrivs i datahanteringsprocessen på Hanken i LibGuiden om Hantering av forskningsdata. Observera att datahanteringsprocessen är olika för kandidat-, magister- och eMBA-studerande respektive för forskare och doktorander.

Forskningsdata och relaterade publicerade forskningsresultat från Hanken är publicerade och tillgängliga för gemensamt bruk. Korrekt dokumenterade metadata för forskningsdata publiceras för sökbarhet och reproducerbarhet av forskningsdata. Forskningsdata är arkiveras och öppnas i nationella eller internationella arkiv när det är möjligt. Det rekommenderas att använda Fairdata Qvain metadata tool för att beskriva och publicera dina (meta)data. Qvain är en del av Fairdata services som erbjuds av Undervisnings- och kulturministeriet och produceras av CSC. Data som beskrivs och publiceras av Qvain metadata tool överförs automatiskt till och visas i Fairdata Etsin (forskningsdatasökare) och Finlands nationella forskningsinformationscentrum/Finnish National Information Hub/Tutkimustietovaranto (forskning.fi, en tjänst som också beställts av Ministeriet och CSC).

I LibGuiden om Hantering av forskningsdata finns detaljerad information om

För att få hjälp och stöd med datahanteringsplaner (DMP), datalagring, metadata produktion, datadelning och bevarande kontakta openresearch@hanken.fi.

Frågor om dataskydd kan adresseras till Hankens Dataskyddsombud dpo@hanken.fi.

Om du har frågor om etiska riktlinjer och etikprövning kontakta Hankens Stödperson för forskningsetik Anu Helkkula, anu.helkkula@hanken.fi. Se Etiska principer och Etikprövning i LibGuiden om RDM. 

Begreppet bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer.
Inom bibliometrin används olika indikatorer för att mäta forskningens kvantitet och kvalitet.

I LibGuiden om Bibliometri finns information om:

Forskningsdatabasen Haris

Margareta Danielsson
+358 (0)40 3521 266
haris@hanken.fi

Hantering av forskningsdata

Qingbo Xu
+358 50 466 3838
openresearch@hanken.fi

Bibliometri

biblioteket@hanken.fi