Inträdesprov

På den här sidan hittar du information om inträdesprovet till Hanken våren 2021. Aktuell information om inträdesprovet kan uppdateras efterhand, kolla alltid vår webb för nyaste infon.

Hanken är med i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Detta samarbete innebär att alla universitet i Finland som erbjuder en ekonomutbildning har samma antagningskriterier och inträdesprov. Läs mer om antagningssamarbetet här

Antagning på basis av inträdesprov

De nybörjarplatser som återstår efter betygsantagningen (dvs 40%) fylls på basis av resultatet i inträdesprovet. Sökande som inte blir antagna till det universitet de prioriterat högst i betygsantagningen får delta i inträdesprovet. 

För att få reda på tid, plats och andra praktikaliteter kring provet, se flikarna nedan.

Frågor?

Frågor om inträdesprovet kan riktas till: ansokan@hanken.fi

Universiteten ordnar urvalsproven med noggranna säkerhetsarrangemang. Bekanta dig med nyheten om säkerhetsanvisningarna för närmare information.

Vanliga frågor inför urvalsproven 2021

Inträdesprovet ordnas 8.6.2021 kl.12.00-15.00.

Sökande bör befinna sig på provplatsen enligt den tid och plats som angetts. Anvisningar skickades 1.6 till alla sökande som anmält sig till provorten Helsingfors (om du inte fått ett meddelande per e-post, kolla först skräpkorgen och kontakta sedan ansokan@hanken.fi). Påfyllningen av salarna sker kontrollerat och börjar ca en timme före provets början. Du måste komma till den angivna tiden och platsen, annars kan det inte garanteras att du hinner blir insläppt i provsalen.

Av olika orsaker är det möjligt att provet inte börjar exakt klockan 12. Förbered dig på att provtillfället kan vara ända till klockan 16. 

Den sökande kan välja på vilken ort hen deltar i inträdesprovet. Sökande ska i samband med ansökan välja vid vilket provställe hen vill skriva provet. Det går inte att byta ort i efterhand.

Provet skrivs på svenska vid något av Hankens och ÅA:s fyra provställen: Helsingfors, Åbo, Vasa eller Mariehamn.

Det är inte möjligt att ändra ort efter att du lämnat in din ansökan.

Sökande bör befinna sig på provplatsen enligt den tid och plats som angetts. Anvisningar skickades 1.6 till alla sökande som anmält sig till provorten Helsingfors (om du inte fått ett meddelande per e-post, kolla först skräpkorgen och kontakta sedan ansokan@hanken.fi).

Inträdesprovet baserar sig inte på specifika böckers innehåll, utan mäter sökandes förmåga att tillämpa sina kunskaper från innehållet i utvalda gymnasiekurser.

Inträdesprovet grundar sig på innehållet och lärandemålen för dessa obligatoriska kurser i gymnasiets läroplan (utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015):

  • Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5) eller Sannolikhet och statistik (Lång matematik MAA10)
  • Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)
  • Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)
  • Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället.

Inträdesprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng, medan poäng dras av om du svarar fel. Om du inte alls svarar på en fråga dras inga poäng av, och det finns ingen begränsning för hur många frågor du kan låta bli att svara på.

Inträdesprovet bedöms på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till.

Notera!

Provfrågorna och eventuellt material som delas ut under provet är på svenska för dem som skriver inträdesprovet vid Hanken och Åbo Akademi.

Provets facit och tidigare års prov

Inträdesprovets korrekta svar och poängsättning publiceras i efterhand på www.ekonomutbildning.fi.

Tidigare års inträdesprov hittar du härObservera att inträdesproven innan 2018 såg annorlunda ut och baserade sig på helt annat material. Det går alltså inte att förbereda sig på samma sätt inför årets prov med hjälp av de prov som är äldre än 2018. Observera även att 2020-års prov såg annorlunda ut pga pandemin. 

Du måste ta med dig till provet

  • Ett officiellt, giltigt identitetsbevis med foto: pass eller finskt identitetskort med foto som utfärdats av polisen, finskt körkort, identitetskort med foto som beviljats inom EU-/EES-området. NOTERA. Utan identitetsbevis kommer du inte att få delta i urvalsprovet.
  • Kulspetspenna (d.v.s. bläckpenna – den enda tillåtna typen av penna)

Du kan ta med dig till provet

  • En dryckesflaska försedd med kork (inte kaffe/energidryck) Matsäck är inte tillåtet (utom individuella arrangemang, se information nedan)
  • Läkemedel som eventuellt behövs under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Sökanden ska visa medicinerna för övervakaren när hen kommer in i salen.
  • Öronproppar för engångsbruk. Sökanden får ha med sig öronproppar för engångsbruk som ska finnas i en oöppnad förpackning. De sökande har fått anvisningar om att det då är den sökandes ansvar om hen eventuellt inte hör tilläggsanvisningarna som ges under provet.
  • Extra ansiktsmasker.

Deltagarna i inträdesprovet får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas.

Egna anteckningar och anteckningspapper får inte tas med in i salen. Elektroniska kommunikationsenheter (exempelvis mobiltelefoner), klockor eller motsvarande får inte tas med in i salen.

Ingen mat får tas med in i salen. Undantag kan göras av hälsoskäl (exempelvis om den sökande har diabetes). I sådana fall ska den sökande anhålla om att få ta med sig mat direkt hos det universitet där provet avläggs senast tre veckor före provet (ta i så fall kontakt per e-post till ansokan@hanken.fi).

Svarsblanketten ska undertecknas med kulspetspenna.

Provfrågorna besvaras med hjälp av en optiskt läsbar svarsblankett där man kryssar den ruta som motsvarar svaret. Bekanta dig gärna med svarsblanketten på förhand, du hittar den här.

Sökande som deltar i inträdesprovet kan ansöka om individuella arrangemang med hänsyn till en funktionsvariation, sjukdom eller motsvarande skäl. Sökande med lässvårigheter kan exempelvis beviljas förlängd provtid.

I ansökan bör det framgå vilka individuella arrangemang den sökande ansöker om och varför.

Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsvariationens eller sjukdomens art samt den sakkunnigas rekommendation för individuella arrangemang ska bifogas till ansökan. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg.

Om du ska skriva ditt inträdesprov vid Hanken och vill ansöka om individuella arrangemang ska du lämna in din ansökan elektroniskt via e-blankett senast 7.4.2021 kl. 15.00. Ansökningar som lämnats in efter detta datum beaktas endast om orsaken till individuella arrangemanget har blivit känd först efter 7.4.2021.

Information om inträdesprovet och bland annat de andra provställena finns här. 

Resultaten publiceras 9.7.2021 enligt tidtabellen för den nationella gemensamma ansökan. Resultatbrevet skickas per e-post till de sökande som fyllt i den elektroniska ansökningsblanketten. Du ser även ditt antagningsresultat på tjänsten Min Studieinfo på adressen studieinfo.fi.

Det lönar sig att vänta på antagningsresultaten fram till den 9.7. Notera att personer som ansökt till samma ansökningsmål kan få information om sin antagning på olika tider. 

I det elektroniska resultatbrevet får du veta de poäng du fått för ansökningsmålen. Poänggränserna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen finns från och med den 9.7 på adressen: www.ekonomutbildning.fi

Om du blir antagen ska du ta emot platsen senast den 16.7 2021 kl.15.00. Dessutom ska du anmäla dig som närvarande eller frånvarande vid universitetet i fråga.

Rättelseyrkan

Ifall du är missnöjd med resultatet och anser att det skett en felbedömning kan du ansöka om rättelse. Instruktioner för detta hittar du här.