Huvudämnesspecifika tilläggskrav

Huvudämnena har möjlighet att gallra bland de sökande på basis av de sökandes tidigare forskningsframgång, tidigare studieprestationer och -framgång i det tilltänkta huvudämnet, forskningsinriktning samt övriga kriterier, såsom test av olika slag, intresse för och möjlighet till heltidsstudier och eventuell intervju.

Utöver Hankens allmänna krav har en del huvudämnen fastslagit tilläggskriterier för antagningen.

Finansiell ekonomi

Den studerande skall ha avlagt tillräckligt med kurser i Asset Pricing och Corporate Finance. Dessutom bör det bland studierna ingå en ekonometrikurs på minst 5 sp. Avhandlingen i magisterstudierna bör ha bedömts minst med vitsordet god (på skalan utmärkt, mycket god, god, väl tillfredsställande, tillfredsställande) eller motsvarande eller motsvara sådan kvalitet ifall vitsord inte har getts. För inriktningsalternativet statistik skall den studerande ha avlagt tillräckligt med kurser i Asset Pricing, Corporate Finance, ekonometri, statistik, sannolikhetsteori och matematik.

 

 

Nationalekonomi

Sökande med nationalekonomi som huvudämne i sin magisterexamen:

  • Antagning till forskarutbildningen i nationalekonomi förutsätter att sökanden har erhållit minst vitsordet god (cum laude approbatur) för sin magisteravhandling samt avklarat huvudämnesstudierna i nationalekonomi med minst det allmänna vitsordet god (goda kunskaper).

Sökande med högre högskoleexamen från finländskt universitet eller handelshögkola med annat huvudämne:

  • För antagning bör den sökande medelst tilläggsprestationer uppfylla de krav som ställs för sökande som haft nationalekonomi som huvudämne (se ovan).

Den sökande bör ha skrivit en för ämnet nationalekonomi relevant pro gradu avhandling.

För utländska sökandes del följs samma principer i tillämpbar utsträckning.

 

Redovisning

Då avhandlingen avses struktureras kring en serie publicerade forskningsartiklar, vilket är den uppläggning institutionen rekommenderar, så bör den beskrivning av syfte, litteratur, metod och data som den sökande ger i sin forskningsplan i första hand gälla det första delprojektet (artikeln). Därtill bör det i forskningsplanen finnas preliminära idéer, inte nödvändigtvis med litteraturöversikter, om hur åtminstone två artiklar till kunde skrivas inom samma problemområde.