Ta ibruk ditt användar-id

Du måste kunna identifiera dig med pass, officiellt Id eller elektroniskt med finska bankkoder för att kunna ta emot ditt Användar-Id för Hankens nätverk. och byta lösenord innan du utnyttjar ditt användar-id.

Identifiera dig

För att ta ibruk din användar-id krävs stark autentisering,

  • vilket betyder att du endera identifierar dig online via vår självserviceportal Opens in new window med finska bankkoder. För att du skall kunna göra detta måste din finska personbeteckning också finnas i vår student-/personaldatabas. Om du vid ansökningsskedet uppgett finskpersonbeteckning har vi fört in den i vår databas.
  • OM du saknar finsk personbeteckning ska du följa instruktionerna i den info e-post som skickas till alla nyantagna studerande, som i studieregistret saknar finsk personbeteckning. Kolla också din skräp-post för e-post från Hanken!
  • Om du av någon anledning inte kan eller vill identifiera dig via ovannämnda sätt måste du personligen komma på plats och bevisa din identitet med pass eller annan officiell identitetshandling. Det kan du göra vid servicepunkten InfoBITen i huvudbyggnaden i Helsingfors eller vid datacentralen i Vasa. Då skall du visa upp officiellt ID 
  • Autentisering av användare kan av säkerhetsskäl tyvärr inte ske via telefon eller e-post.

Godkänna användaravtal

När du identifierat i dig självserviceportalen skall du godkänna avtal och byta lösenord:

  • I självserviceportalen godkänner du elektroniskt Avtalet för användar-id vid Svenska handelshögskolan varefter du byter lösenord i portalen.
  • Om du måste komma personligen på plats och lösa ut ditt avtal, skriver du under ett pappersavtal med ungefär samma ordalydelse.
    OBS! det lösenord du får vid servicedisken måste du byta innan du kan använda ditt användar-id i någon tjänst. Följande gång du måste byta lösenord skall du godkänna avtalet digitalt.

Vid undertecknade lovar man följa Hankens IT-regler och använda kontot rätt för Hankenstudier eller Hankenjobb.

Byta lösenord

  • Du måste genast ange ett lösenord som fyller kraven (finns uppräknade bredvid när du byter online)som finns Hankens lösenordspolicy - observera speciellt att du inte skall använda samma lösenord för Hanken konto som för något annat konto!.
  • Du kan inte utnyttja någon IT-tjänst på Hanken innan du bytt lösenord - oberoende om du identifierat och undertecknat digitalt eller personligen!

Flerfaktorsautentisering

De system som använder Microsofts inloggningstjänst kräver flerfaktorsautentisering. (Kravet träder i kraft för alla användare i medlet av augusti 2022.) Det innebär att användaren måste bekräfta inloggningar med en mobiltelefon, antingen med en kod som sänds som SMS eller via en app. När man loggar in erbjuds man valet att antingen registrera sin telefon eller skjuta upp det. Registreringen måste ske inom 14 dagar efter ibruktagandet av ett nytt konto, efter det är det inte längre möjligt att skjuta upp registreringen. Det rekommenderas att registreringen görs så fort som möjligt. Mer information om flerfaktorsautentisering.

Förnyande av avtal årligen

Minst en gång i året kommer du att vara tvungen att på nytt godkänna avtalet och eventuella ändrade användningsvillkor via självbetjäningsportalen.