Vanliga frågor

Här kan du hitta svar på några av de vanliga frågorna gällande antagningen till Hankens forskarskola.

#Hur ansöker jag?
#Jag har ännu inte fått min magisterexamen - kan jag ändå söka in?
#Vad menas med officiellt bestyrkt kopia?
#Vad är GMAT/GRE?
#Varför är GMAT eller GRE obligatoriskt för sökande med betyg utanför EU/EES?
#Vad är minimum GRE/GMAT -testresultat som krävs?
#Hur länge är GMAT eller GRE -testresultaten giltiga?
#Accepterar ni kopior av GRE/GMAT/TOEFL -testresultat istället för original?
#Finns det terminsavgifter eller någon typ av dolda avgifter?
#Hur väljer ni studeranden?
#När ges antagningsbesluten?
#Jag hittar inte svar på mina frågor - Vad kan jag göra?

 

Hur ansöker jag?

Du ansöker till Hankens forskarutbildning genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten och bifoga obligatoriska bilagor, se Ansökningshandlingar. Det du bör lämna in skriftligt är officiellt bestyrkta betyg (examensbevis), studieutdrag och diploma supplement. Dokumenten ska nå Hanken senast vid ansökningstidens utgång. Det är inte möjligt att söka in till forskarutbildningen elektroniskt via University Admissions Finland (UAF).

Jag har inte ännu fått min magisterexamen - kan jag ändå söka in?

En magisterexamen (eller motsvarande) från ett erkänt universitet utgör grunden för antagningen till forskarutbildningen vid Hanken. Det är dock möjligt att söka in till forskarutbildningen ifall du inte ännu har utexaminerats, förutsatt att du har möjlighet att komplettera ansökan med slutgiltiga dokument inom utsatt tid. För mer information, se instruktionerna för inlämnadet av tillfällig dokumentation som finns under Ansökningshandlingar.

Vad menas med officiellt bestyrkt kopia?

Alla kopior av betyg (examensbevis), studieutdrag och Diploma Supplement bör vara officiellt bestyrkta. Det universitet som har utfärdat din examen kan bestyrka kopiorna av ditt betyg (examensbevis), studieutdrag och Diploma Supplement genom att stämpla kopiorna med en universitetstämpel. Ifall du inte har möjlighet att få officiellt bestyrkta kopior från det utfärdande universitetet, kan du besöka en offentlig notarie med originalen av dina betyg (examensbevis), studieutdrag och Diploma Supplement. Skriv själv inget på kopiorna. Ifall dina dokument är på ett annat språk än svenska, finska eller engelska bör du låta en översättare översätta dina dokument, översätt inte dokumenten själv. Vid början av dina studier bör du även uppvisa originalen av ditt betyg (examensbevis), studieutdrag och Diploma Supplement.

Vad är GMAT/GRE?

GMAT och GRE är standardiserade antagningstest som är allmänt använda av handelshögkolor och forskarutbildningar för antagningen till magister- och forskarutbildningar. Testen mäter sökandes verbala och matematiska förmåga, samt förmåga att skriva analytiskt. Bägge test kan tas vid olika testcenter runt om i världen. För mer information se www.mba.com (GMAT) och www.gre.org (GRE).

Varför är GMAT eller GRE obligatoriskt för sökande med betyg utanför EU/EES?

Ett GRE/GMAT-testresultat anses vara en indikator för framgång inom studier och forskning eftersom testen mäter bland annat förmåga till analytiskt tänkande och skrivande. Vi får ansökningar från hela världen och testresultaten gör det möjligt att jämföra sökande med examina från olika utbildningssystem på ett jämlikt sätt. EU har standardiserade högskolebetyg.

Vad är minimum GRE/GMAT -testresultat som krävs?

Då sökande utvärderas och rangordnas tar man fasta på sökandes förmåga att bedriva forskarstudier och forskning. GMAT/GRE -testresultatet är ett kriterium som används för det här ändamålet. Trots att det inte finns ett explicit minimum GMAT/GRE -testresultat för antagningen, har Hanken fastställt en indikativ gräns på 600. Om en sökande med ett lägre testresultat visar betydande styrkor för att bedriva forskarstudier, kan han eller hon beaktas för antagningen.

Hur länge är GMAT eller GRE -testresultaten giltiga?

GMAT eller GRE -testresultaten är vanligtvis giltiga i fem år efter att testet har gjorts. Efter fem år är det inte längre möjligt att få originaltestresultaten skickade direkt till Hanken från testarrangören. Det betyder att Hanken inte accepterar GMAT eller GRE-testresultat som är äldre än fem år. Notera att om du har tagit ett GMAT eller GRE-test då du sökte in till magisterprogrammet vid Hanken behöver du inte beställa testresultatet på nytt till Hanken. Hanken sparar alla gamla testresultat. Ifall du inte vill ta om testet, används det gamla testresultatet i ansökan.

Accepterar ni kopior av GRE/GMAT/TOEFL -testresultat istället för original?

Du kan ladda upp en kopia av testresultatet som bilaga i ansökan, eller skicka kopian per post eller per e-post ifall du får resultatet efter att du har fyllt i den elektroniska ansökninsgblanketten. Senast vid ansökningstidens utgång måste du även ha beställt det officiella testresultatet till Hanken. Alla testresultat verifieras.

Finns det terminsavgifter eller någon typ av dolda avgifter?

Nej. Varken finska eller utländska studeranden som antas till forskarstudier vid Hanken betalar terminsavgifter, inskrivningsavgifter eller andra dolda avgifter.

Hur väljer ni studeranden?

Antagningen till Hankens doktorandprogram är begränsad vilket betyder att inte alla sökande antas trots att de är behöriga. Sökande diskrimineras inte på basen av ålder, kön, etnicitet eller liknande grunder.

Lämna in din ansökan före ansökningstidens utgång.

Då din ansökan anlänt kontrollerar koordinatorn din generella studiebehörighet, och att all information som behövs för antagningsbeslutet finns i ansökan. Om något saknas kontaktas du per e-post för att komplettera ansökan inom en given tidsfrist. Kontrollera att den e-postadress du uppger på blanketten är rätt stavad, fungerar, och inte filtrerar e-postmeddelanden från Hanken som skräppost.

Ofullständiga ansökningar som inte kompletterats inom utsatt tid beaktas inte.

Det huvudämne du sökt till bekantar sig med din ansökan och tar ställning till om du uppfyller förhandskraven. Strukturerade intervjuer genomförs i regel vid alla institutioner med de mest lovande sökande. Om du inte utgående från tidigare studier uppfyller behörighetskraven kan huvudämnet förorda komplettering av studierna.

Huvudämnena rangordnar sökande på basen av följande kriterier:

  • forskningsinriktning i relation till huvudämnets forskningsområde
  • motivation för forskarstudier och intresse för/möjlighet till heltidsstudier
  • tidigare studieprestationer och -framgång samt vitsord
  • förmåga att bedriva forskarstudier och skriva vetenskapliga texter
  • logisk härledningsförmåga och kapacitet till abstrakt tänkande
  • tidigare forskningsframgång

Huvudämnet skriver ett utlåtande om din ansökan till styrelsen för Hankens forskarskola. Styrelsen tar ställning till din ansökan utgående från de uppgifter du gett samt huvudämnets utlåtande. Styrelsen avger ett utlåtande om din ansökan. Därefter bereds ett beslut som föredras för rektor.

Beslutet om antagning fattas av rektor.

När ges antagningsbesluten?

Antagningsbesluten ges ungefär 6-7 veckor efter ansökningstidens utgång. Antagningsbeslutet skickas genast till sökande per e-post.

Jag hittar inte svar på mina frågor - Vad kan jag göra?

Hankens Ansökningsservice når du bäst genom att mejla: ansokan@hanken.fi

Telefonservice ges måndagar kl. 10-12 och torsdagar kl. 12-14: +358 40 35 21 388