Ansökningsprocessen

Antagningen steg för steg

Antagningen steg för steg

Steg 1 Att söka till Hankens forskarskola:
Läs anvisningarna för antagningen och kontrollera att du uppfyller de allmänna behörighetskraven och eventuella huvudämnesspecifika tilläggskrav. Mera information här.

Fatta beslut om till vilket huvudämne du skall rikta din ansökan. Du kan söka till ett huvudämne. 

Om du vill fråga något om forskarutbildning vid Hanken, kan du kontakta Koordinatorn för forskarutbildningen vid Studier och Antagning i Helsingfors (tfn +358-40-3521 282, e-post doctoral.studies@hanken.fi). Om du vill komma på besök, var vänlig och kom överens om en tid i förväg. Om du behöver specifik information om studierna i det huvudämne du vill studera, kontakta en examenshandledare inom ämnet.

Steg 2 GPA eller GMAT/GRE

Sökande som ansöker på basis av:

 • Grupp A: behörighetsgivande examen från EU/EES land
  • Medelbetyg/GPA: B eller högre (amerikansk skala) eller GOD eller motsvarande (se nedan) ELLER
  • GMAT / GRE-test ifall ditt medelbetyg är under god. Den indikativa gränsen för GMAT / konverterat GRE-resultat är 600 (se nedan).
    
 • Grupp B: behörighetsgivande examen utanför EU/EES land
  • GMAT / GRE-test. Den indikativa gränsen för GMAT / konverterat GRE-resultat är 600 (se nedan).
Grupp A: Medelvitsord/GPA ifall den behörighetsgivande examen är från EU/EES land

Sökande med behörighetsgivande examen från EU/EES land ska ha ett medelbetyg/medeltal (GPA) på minst god eller motsvarande i den behörighetsgivande examen.

Betyget GOD kan jämföras med, se även WES World Education Systems onlinetjänst.

70-79             (enligt Hanken skala 50-100)
3                    (enligt finländsk skala 1-5)
Grade B         (enligt amerikansk skala)

OBS! Om medeltalet (GPA) för hela examen inte står tydligt utskrivet på ditt betyg/studieutdrag behöver du be om ett separat intyg från högskolan och bifoga till din ansökan. Om du inte kan få ett separat GPA-intyg ska du själv räkna ut ditt GPA och Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.
Om ditt medelbetyg är för lågt kan du istället visa din behörighet genom goda resultat i ett GMAT-test (indikativt/minst 600 eller med ett jämförbart GRE-testresultat).

Grupp B: GMAT / GRE-test ifall den behörighetsgivande examen är avlagd utanför EU/EES land

Läs mer om GMAT- eller GRE-testet här. Anmäl dig till testet så fort som möjligt för att försäkra dig om att du hinner avlägga testet. Testet skall göras före ansökningstidens utgång och det officiella testresultatet skall skickas direkt från testarrangören till Hanken. Det officiella testresultatet skall beställas till Hanken före ansökningstidens utgång.

 

Steg 3 Språktest

Se uppgifterna om språkkrav och bifoga eventuella intyg till ansökan. Eventuella språktest skall vara avlagda före ansökningstidens utgång. Anmäl dig till testet så fort som möjligt för att försäkra dig om att du hinner avlägga testet. Ifall ett officiellt testresultat skall beställas till Hanken, skall beställningen göras före ansökningstidens utgång.

Steg 4 Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten:
Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten (du hittar den här då ansökningsomgången är öppen).

Läs anvisningarna i början av blanketten och fyll i blanketten noggrant. Bifoga bilagor i enlighet med anvisningarna.

Kom ihåg att ange uppgifter om GMAT/GRE test och eventuella språktest och/eller intyg.

Skicka in den elektroniska ansökningsblanketten före ansökningstidens utgång.

Då din ansökan ankommit kontrollerar koordinatorn din generella studiebehörighet, och att all information som behövs för antagningsbeslutet finns i ansökan. Om något saknas kontaktas du per e-post för att komplettera ansökan inom en given tidsfrist. Kontrollera att den e-postadress du uppger på blanketten är rätt stavad, fungerar, och inte filtrerar e-postmeddelanden från Hanken som skräppost.

Observera att dina ansökningshandlingar kan bli föremål för plagiatgranskning under behandlingens gång.

Ofullständiga ansökningar som inte kompletteras inom utsatt tid beaktas inte. 

Steg 5 Skicka in bilagor per post:
Officiellt bestyrkta betyg, studieutdrag och diploma supplement ska skickas till Hanken elektroniskt med din ansökan. 

Du kan även sända en kopia på ditt GMAT (Graduate Management Admission Test) eller GRE General Test (Graduate Record Examination) testresultat och en kopia på ett officiellt språktestintyg per e-post. Intyg över att befrielse från kravet på språktest uppfylls ska även skickas in elektroniskt tillsammans med ansökan. 

För kontaktuppgifter, se här.

Steg 6 Huvudämnets utlåtande:
Det huvudämne du sökt till bekantar sig med din ansökan och tar ställning till om du uppfyller förhandskraven. Intervjuer genomförs vid behov med sökande. Om du inte utgående från tidigare studier uppfyller behörighetskraven kan huvudämnet förorda komplettering av studierna. Huvudämnet skriver ett utlåtande om din ansökan till Hankens antagningskommitée

Steg 7Antagningskommitéens beslutsförslag:
Hankens antagningskommitée tar ställning till din ansökan utgående från de uppgifter du gett samt huvudämnets utlåtande.

Följande kriterier används vid gallring av de sökande:

 • forskningsinriktning i relation till huvudämnets forskningsområde
 • motivation för forskarstudier och intresse för/möjlighet till heltidsstudier
 • tidigare studieprestationer och -framgång samt vitsord
 • förmåga att bedriva forskarstudier och skriva vetenskapliga texter
 • logisk härledningsförmåga och kapacitet till abstrakt tänkande
 • tidigare forskningsframgång
 • resultat från standardiserade test

Antagningskommittéen avger ett utlåtande om din ansökan. Därefter bereds ett beslut som föredras för rektor.

Steg 8 Rektors beslut:
Beslutet om antagning fattas av rektor. Koordinatorn sänder ett brev till den sökande med information om rektors beslut. Den som blivit antagen till forskarutbildning skall därefter meddela om han/hon tar emot studieplatsen, och registrera sig (se information om registrering här) inom utsatt tid. I brevet från koordinatorn finns information om registreringen och också om eventuella kompletteringar.

Sökande som inte erhåller studieplats kan kontakta koordinatorn doctoral.studies@hanken.fi för att få mera information om grunderna för avslag.

Då du registrerat dig kan du kontakta din examenshandledare för att diskutera dina studier mer i detalj.

Ansökningar behandlas vanligtvis på 6-7 veckor efter ansökningstidens utgång. Beslutet delges genast per e-post.