Bilagor

På den här sidan finns detaljerad information om bilagor för dig som ansöker till Hankens magisterutbildning på svenska våren 2024.

Ansökningstid 13.3-27.3.2024. kl. 15.00, ansökan görs via studieinfo.fi Opens in new window

När du fyller i ansökningsblanketten får du information om vilka bilagor du ska ladda upp i din ansökan. Det är på sökandes ansvar att se till att rätt bilagor är uppladdade i ansökan. Om bilagor saknas eller är felaktiga kommer din ansökan inte att behandlas. Ladda upp eventuella bilagor senast 3.4.2024 kl.15.00 i studieinfo.fi (pdf-format).

En komplett ansökan förutsätter att du lämnar in följande dokument:

En kopia på ditt betyg över din behörighetsgivande examen. Du kan lämna in

  • ANTINGEN en länk till dina studieprestationer via MinStudieinfo-tjänsten
  • ELLER en kopia på alla sidor i ditt examensbetyg, inklusive studieutdrag och Diploma Supplement (om du har ett sådant). Medeltalet för hela examen (GPA) måste vara tydligt utskrivet på betyget eller studieutdraget.

Studieutdrag över de minst 30 sp ekonomiska vetenskaper, om de inte ingår i din behörighetsgivande examen (se ovan)

  • Ur studieutdraget ska det framgå alla kurser (namn, omfattning, vitsord/betyg) som du avlagt och som du vill att ska beaktas i ansökan. Du får skicka in flera studieutdrag. Kurser som inte syns på ett utdrag beaktas inte.

Språkintyg (ifall det inte finns i examensbetyget) Alla sökande ska bevisa sina kunskaper i svenska på C1 nivå. Läs mera om språkkravet här Opens in new window

CV på svenska

  • CV ska vara skriven på svenska och vara max 1-2 sidor lång, formatet är i övrigt fritt.
  • Ansökningar som saknar CV betraktas som bristfälliga och kommer inte att behandlas. 

Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.

Alla ansökningshandlingar är offentliga, inkludera därför inte känslig information om hälsotillstånd, politisk eller religiös ställning, fackförbund, ekonomisk situation eller dylikt. 

 

Notera!

Ifall ditt betyg inte är utfärdat på svenska, finska eller engelska ska du också bifoga en officiell översättning av ditt betyg och studieutdrag. 

Om du antas ska du lämna in officiellt bestyrka kopior av ditt examensbetyg alternativt en MinStudieinfo-länk. Dessa lämnas in i ansökningsblanketten efter att antagningsresultatet är publicerat.

Ifall Hanken i ansökningsskedet tvivlar på ditt betygs äkthet kan Hanken kräva en ny kopia som är bestyrkt av utfärdande läroinrättningen eller notarius publicus. Ifall Hanken kräver en officiellt bestyrkt kopia anses din ansökan inte vara fullständig innan den bestyrkta kopian lämnats in. Vi återtar en studierätt som beviljats på falska grunder.

  • CV ska vara skriven på svenska och vara max 1-2 sidor lång, formatet är i övrigt fritt. 
  • CV används främst för att få en tidslinje för sökandes studier och som ett stöd i behandlingen men är obligatorisk bilaga för alla sökande.

Notera att alla ansökningshandlingar är offentliga, inkludera därför inte känslig information om hälsotillstånd, politisk eller religiös ställning, fackförbund, ekonomisk situation eller dylikt. 

Om du avlägger examen under våren 2024 och du blir antagen är ditt antagningsbeslut villkorligt tills vi fått in kopian på ditt examensbetyg.

Villkorligt antagna ska skicka in sina slutliga betygskopior och studieutdrag (eller länk till Min Studieinfo) senast 31.7.2024 kl.15.00 via ansökningsblanketten i studieinfo.fi.

Om du redan är utexaminerad men blir villkorligt antagen beror det på att Hanken inte ännu kunnat verifiera dina utbildningsdokument. Du ska lämna in ditt betyg samt studieutdrag (alla sidor) som officiellt bestyrkta kopior senast 31.7.2024 kl. 15.00.

Lämna in de officiellt bestyrka kopiorna per post till Hankens Ansökningsservice.

Hankens Ansökningsservice
PB 479
00100 Helsingfors

Obs! Hanken återlämnar inte inlämnade bilagor. Sänd oss därför inte dina ursprungliga dokument, utan enbart officiellt bestyrkta kopior.

Vad är officiellt bestyrka kopior? 

En kopia av ett dokument kan bestyrkas officiellt på följande sätt:

Andra kopior är inte officiellt bestyrkta kopior. 

 

Om du som sökande är flykting eller i sådan ställning som kan jämställas med en flykting eller asylsökande och inte kan bevisa  din examen med dokument, kan du ändå konstateras vara ansökningsbehörig. Du kan kallas till urvalsprov eller motsvarande. Du måste lämna in en tillförlitlig utredning om den examen som ger ansökningsbehörighet och dina tidigare studierna samt en tilläggsutredning om varför dokumenten inte finns tillhanda.

Dessutom behöver du ha ett myndighetsbeslut över din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller intyg över anhängig ansökan för asyl). Du ska lämna in en kopia av detta beslut till ansökningsservicen före tidsfristen för inlämning av ansökningsbehörighetsbilagor har gått ut. Du behöver också uppfylla språkkravet i svenska.