Bilagor

På den här sidan finns detaljerad information om bilagor för dig som ansöker till Hankens magisterutbildning på svenska våren 2023.

Ansökningstid 15.3-30.3.2023. kl. 15.00, ansökan görs via studieinfo.fi

När du fyller i ansökningsblanketten får du information om vilka bilagor du ska ladda upp i din ansökan. Ladda upp eventuella bilagor senast 6.4.2023 kl.15.00 i studieinfo.fi (pdf-format).

En komplett ansökan förutsätter att du lämnar in följande dokument:

En kopia på ditt betyg över din behörighetsgivande examen. Du kan lämna in

  • ANTINGEN en länk till dina studieprestationer via MinStudieinfo-tjänsten
  • ELLER en kopia på alla sidor i ditt examensbetyg, inklusive studieutdrag och Diploma Supplement (om du har ett sådant). Medeltalet för hela examen (GPA) måste vara tydligt utskrivet på betyget eller studieutdraget.

Studieutdrag över de minst 30 sp ekonomiska vetenskaper, om de inte ingår i din behörighetsgivande examen (se ovan)

  • Ur studieutdraget ska det framgå alla kurser (namn, omfattning, vitsord/betyg) som du avlagt och som du vill att ska beaktas i ansökan. Du får skicka in flera studieutdrag. Kurser som inte syns på ett utdrag beaktas inte.

Språkintyg (ifall det inte finns i examensbetyget) Alla sökande ska bevisa sina kunskaper i svenska på C1 nivå. Läs mera om språkkravet här

Obligatoriskt motivationsbrev & frivillig CV på svenska

  • Du ska skriva ett motivationsbrev (per ämne du ansöker till) inne i ansökningsblanketten på studieinfo.fi genom att svara på frågor (se nedan). Vi rekommenderar att du förberett dina svar innan du fyller i ansökningsblanketten. Frågorna måste besvaras inom ansökningstiden. Hanken varken läser eller behandlar motivationsbrev som skickats in på något annat sätt. Ansökningar som saknar motivationsbrev betraktas som bristfälliga och kommer inte att behandlas. 

Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.

 

Notera!

Ifall ditt betyg inte är utfärdat på svenska, finska eller engelska ska du också bifoga en officiell översättning av ditt betyg och studieutdrag. 

Om du antas ska du lämna in officiellt bestyrka kopior av ditt examensbetyg alternativt en MinStudieinfo-länk. Dessa lämnas in i ansökningsblanketten efter att antagningsresultatet är publicerat.

Ifall Hanken i ansökningsskedet tvivlar på ditt betygs äkthet kan Hanken kräva en ny kopia som är bestyrkt av utfärdande läroinrättningen eller notarius publicus. Ifall Hanken kräver en officiellt bestyrkt kopia anses din ansökan inte vara fullständig innan den bestyrkta kopian lämnats in. Vi återtar en studierätt som beviljats på falska grunder.

Du ska i ansökningsblanketten svara på motivationsbrevets frågor. Om du söker till två olika ämnen ska du skriva två olika motivationsbrev. Nedan hittar du frågorna du ska besvara (på svenska) inne i ansökningsblanketten. Den högsta tillåtna teckenmängden per fråga är 750.

1. Varför anser du att detta huvudämne är det rätta för dig?

2. Hur ser du att din tidigare erfarenhet (om någon)och bakgrund, bidrar till det huvudämne du ansöker till?

3. Vilka avlagda kurser (som syns på de studieutdrag du skickar in) anser du att tillhör de minst 30 studiepoäng i ekonomiska vetenskaper relevanta för det ämne du ansöker till och som krävs för ansökningsbehörighet?

Räkna här upp de kurser du önskar att Hanken ska ta i beaktande när bedömningen görs. Skriv också ut det sammanlagda antalet studiepoäng du anser ska beaktas som ekonomiska vetenskaper relevanta för det ämne du söker till. Inkludera följande info om kurserna du räknar upp:

  • Kursens namn och antalet studiepoäng

  • Ämne kursen hör till*

  • Beskriv kort i punktform kursen innehåll

*Välj något av följande: Redovisning, Handelsrätt, Nationalekonomi, Finansiell ekonomi, Marknadsföring, Entreprenörskap och företagsledning, Företagsledning och organisation, Logistik och samhällsansvar eller Annat: specificera.

Notera att de ämnesansvariga gör den slutliga bedömningen och att din redogörelse endast används för att hjälpa dem med inledningen av bedömningsarbetet.

4. Räkna här upp kurser du kommer att avlägga före sista vardagen i juli som kan vara relevanta för ämnet du ansöker till.

Här kan du räkna upp eventuella kurser du håller på att avlägga just nu som inte syns i ditt studieutdrag men som kan vara relevanta för ämnet du ansöker till.

OBS! Dessa kurser kan inte tas i beaktande som en del av de minst 30 sp som krävs, men kan stöda bedömningen av din utbildningsbakgrund.

Om du avlägger examen under våren 2023 och du blir antagen är ditt antagningsbeslut villkorligt tills vi fått in kopian på ditt examensbetyg.

Villkorligt antagna ska skicka in sina slutliga betygskopior och studieutdrag (eller länk till Min Studieinfo) senast 31.7.2023 kl.15.00 via ansökningsblanketten i studieinfo.fi.

Om du redan är utexaminerad men blir villkorligt antagen beror det på att Hanken inte ännu kunnat verifiera dina utbildningsdokument. Du ska lämna in ditt betyg samt studieutdrag (alla sidor) som officiellt bestyrkta kopior senast 14.7.2023 kl. 15.00.

Lämna in de officiellt bestyrka kopiorna per post till Hankens Ansökningsservice.

Hankens Ansökningsservice
PB 479
00100 Helsingfors

Obs! Hanken återlämnar inte inlämnade bilagor. Sänd oss därför inte dina ursprungliga dokument, utan enbart officiellt bestyrkta kopior.

Vad är officiellt bestyrka kopior? 

En kopia av ett dokument kan bestyrkas officiellt på följande sätt:

  • den läroanstalt (eller den organisation, t.ex. Studentexamensnämnden eller IB-organisationen) som utfärdat dokumentet bestyrker kopian av dokumentet.
  • via en finländsk notarius publicus som bestyrker kopian av dokumentet

Andra kopior är inte officiellt bestyrkta kopior.