Bilagor

På den här sidan finns detaljerad information om bilagor för dig som ansöker till Hankens magisterutbildning på svenska våren 2022.

Lämna in din ansökan senast 30.3.2022. kl. 15.00 via studieinfo.fi

När du fyller i ansökningsblanketten får du information om vilka bilagor du ska ladda upp till din ansökan. Ladda upp eventuella bilagor senast 6.4.2022 kl. 15.00 i studieinfo.fi (pdf-format).

Bilagor

En komplett ansökan förutsätter att du lämnar in följande dokument och följer instruktionerna om hur de lämnas in:

1. Kopia på ditt betyg över den behörighetsgivande examen (alla sidor!)

Medeltalet för hela examen (GPA) måste vara tydligt utskrivet på betyget eller studieutdraget, i annat fall ska du lämna in ett separat GPA-intyg*, alternativt intyg över resultat i GMAT/GRE test. Om du inte uppfyller kravet gällande GPA på minst 3 i din examen kan du istället avlägga ett GMAT eller GRE test för att bevisa din behörighet. Sista datum för att avlägga ett GMAT/GRE test är 30.3.2022. Mer info om GPA, GMAT och GRE finns här.

Ifall ditt betyg inte är utfärdat på svenska, finska eller engelska bör du kontakta ansökningsservicen: ditt betyg måste översättas.

Observera! Orginalbetyget ska uppvisas i samband med inskrivningen ifall du blir antagen. Ifall Hanken i ansökningsskedet tvivlar på ditt betygs äkthet kan Hanken kräva en ny kopia som är bestyrkt av utfärdande läroinrättningen eller notarius publicus. Ifall Hanken kräver en officiellt bestyrkt kopia anses din ansökan inte vara fullständig innan den bestyrkta kopian lämnats in. Vi återtar en studierätt som beviljats på falska grunder.

Villkorligt antagna 

Om du avlägger examen efter 30.3.2022 men före 31.7.2022 behöver du inte skicka in betygskopian förrän vi ger antagningsbeslutet i början av juli 2022. Du får instruktioner för hur du ska göra med betyget om du antas. Ditt antagningsbeslut är villkorligt tills vi fått in kopian på ditt examensbetyg. Villkorligt antagna kan skicka in sina slutliga betygskopior, studieutdrag och GPA intyg senast 31.7.2022 kl.15.00 via denna e-blankett.

* Om du av någon orsak inte kan få ett GPA intyg utskrivet av din högskola ska du själv i ansökningsblanketten fylla i ditt GPA (medeltal) för hela din behörighetsgivande examen (inkl alla studier). Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.

2. Studieutdrag över de studier som hör till din examen 

Studieutdraget bör innnehålla tydligt utskrivet GPA (medeltal), alternativt ska du lämna in separat intyg över GPA (utfärdat av högskolan). Ur studieutdraget ska det framgå alla kurser (namn, omfattning, vitsord/betyg) som du avlagt och som du vill att ska beaktas i ansökan. Du får skicka in flera studieutdrag. Kurser som inte syns på ett utdrag beaktas inte. 

3. Studieutdrag över de minst 30 sp ekonomiska vetenskaper (ifall de inte finns på det studieutdrag som hör till din examen)

4. Eventuellt språkintyg

Om du avlagt en studentexamen på svenska i Finland behöver du inte lämna in ett separat intyg (vi får dina uppgifter ur registret), i andra fall ska du lämna in ett intyg. Läs mera om språkkravet här

5. Obligatoriskt motivationsbrev & frivillig CV på svenska

Du ska skriva ett motivationsbrev inne i ansökningsblanketten på studieinfo.fi genom att svara på frågor i tre olika delar (se nedan). Vi rekommenderar att du förberett dina svar innan du fyller i ansökningsblanketten.

Hanken varken läser eller behandlar motivationsbrev som skickats in på något annat sätt. Ansökningar som saknar motivationsbrev betraktas som bristfälliga och kommer inte att behandlas. 

Dessa frågor kommer du att behöva svara på (på svenska) inne i ansökningsblanketten:

Besvara följande frågor (max 2300 tecken):

1. Varför är detta huvudämne det rätta för dig?

2. Med tanke på dina tidigare erfarenheter och din bakgrund, hur anser du att du kunde bidra till Hankens anda och det huvudämne du söker till?
Hur kommer du att bidra till den akademiska gemenskapen som innefattar bl.a. forskning, studier, grupparbete/teamwork, kritiskt tänkande, tillämpning och användning av kompetenser som förvärvats annanstans, osv.?

3. Vad har du för framtidsplaner och hur ser din tänkta karriärutveckling ut?

Motivationsbrevet, del 2

Vilka avlagda kurser (som syns på de studieutdrag du skickar in) anser du att tillhör de minst 30 studiepoäng i ekonomiska vetenskaper relevanta för det ämne du ansöker till och som krävs för ansökningsbehörighet?

Räkna här upp de kurser du önskar att Hanken ska ta i beaktande när bedömningen görs. Skriv också ut det sammanlagda antalet studiepoäng du anser ska beaktas som ekonomiska vetenskaper relevanta för det ämne du söker till. Inkludera följande info om kurserna du räknar upp:

  • Kursens namn och antalet studiepoäng
  • Ämne kursen hör till*
  • Beskriv kort i punktform kursen innehåll

*Välj något av följande: Redovisning, Handelsrätt, Nationalekonomi, Finansiell ekonomi, Marknadsföring, Entreprenörskap och företagsledning, Företagsledning och organisation, Logistik och samhällsansvar eller Annat: specificera.

Notera att de ämnesansvariga gör den slutliga bedömningen och att din redogörelse endast används för att hjälpa dem med inledningen av bedömningsarbetet.

Motivationsbrevet, del 3

Kurser du kommer att avlägga före 31 juli 2022 som kan vara relevanta för ämnet du ansöker till.

Här kan du räkna upp eventuella kurser du håller på att avlägga just nu som inte syns i ditt studieutdrag men som kan vara relevanta för ämnet du ansöker till.

OBS! Dessa kurser kan inte tas i beaktande som en del av de minst 30 sp som krävs, men kan stöda bedömningen av din utbildningsbakgrund.