Företagsledning och organisation

Målet med studierna är att ge studerande färdigheter inom ledandet av människor och komplexa organisationer, och en helhetssyn av hur organisationer fungerar samt förmåga att analysera sammansatta helheter och problem inom företagsekonomiska sfären.

Målet med huvudämnet företagsledning och organisation är att utveckla studerandes förmåga att handha allmänna ledningsuppgifter inom näringslivet. Kunskaper inom följande delområden är centrala inom ämnet:

  • hur man leder människor och förstår det mänskliga beteendet
  • hur man effektivt organiserar och leder utvecklingsprocesser i företag
  • hur man effektivt organiserar och utvecklar personalfunktionen inom ett företag
  • hur man styr ett företag i önskvärd riktning
  • hur man skapar och genomför framgångsrika strategier
  • hur man utvecklar kompetens och organiserar för lärande i företag
  • hur man koordinerar affärsverksamheten inom ett företag även i internationella sammanhang

Magisterutbildningen i företagsledning och organisation erbjuds både i Helsingfors och Vasa. Här hittar du ämnets hemsidor: företagsledning och organisation Opens in new window .

Beskrivning av studierna

Studierna omfattar en stor mängd fenomen, från den enskilda anställda/ledaren till organisationer som helheter och samhället i stort. "Hur fungerar företag i dagens snabbt föränderliga omgivning" och "Vad kan göras för att utveckla det sätt de fungerar på" är centrala frågor inom ämnet företagsledning och organisation. Centrala perspektiv är t.ex. management, makt, förändring, kunskap, strategi och processer.

Kursinnehållet i företagsledning och organisation avspeglar uppfattningen att det moderna företagets centrala resurs varken är råvaror eller maskiner, utan hjärnkraft, nya idéer och know-how. Dessutom avspeglar kursinnehållet i företagsledning och organisation vår uppfattning att morgondagens framgångsrika företagsledare måste ha en god förståelse för individ- och gruppbeteende inom organisationer.

Yrkesprofil

Utexaminerade studeranden inom huvudämnet företagsledning och organisation arbetar med mycket varierande uppgifter, bl.a. som personalspecialister, konsulter, företagsledare och chefer på olika nivåer. Våra studerande arbetar inom HR-funktioner, på konsultföretag, med strategi- och företagsutvecklingsfrågor, som projektledare, men också inom marknadsföring och försäljning, och i internationella organisationer samt som forskare.

Bekanta dig även med Karriärtjänsters karriärprofil över huvudämnet företagsledning och organisation för mer information om var alumner befinner sig på arbetsmarknaden!

alexandra_erling.jpg

Alexandra Erling
Utexaminerad: 2016
Arbetsplats: Adecco HR, Uppsala
Jobbar som: Recruitment Manager

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
- Som Recruitment Manager ansvarar jag för hela rekryteringsprocessen vilket innebär kravprofilstagning med kund, annonsering, genomgång av ansökningar, urval av kandidater, djupintervjuer, referenstagning samt löpande kontakt med kund och kandidat. I rollen ingår även att vara aktiv i sociala nätverk samt närvara vid rekryteringsträffar och arbetsmarknadsdagar i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, universitet och högskolor.

Varför valde du just ditt huvudämne?
- Jag valde att studera FLO eftersom jag såg mig själv arbeta med det i framtiden. Mitt mål var att lägga grunden för ett bra jobb inom en bransch som intresserar mig. Jag var jätteintresserad av hur organisationer fungerar och hur ledarskapet bör utövas och anpassas i olika sammanhang, samt hur man kan leta efter individers och företags potential. Att människor är den viktigaste resursen stämmer, framförallt i dagens extremt kunskapsintensiva samhälle. Idag byter människor allt oftare jobb och därför blir det allt viktigare att ha en stark företagskultur och förstå hur omvärlden förändras.

Hur gjorde du ditt val?
- Kurserna inom FLO var jätteintressanta och det fanns ett bra utbud på olika typers kurser. Man blev ständigt utmanad att tänka i nya banor och tänka framåt. Vidare fick man jobba ihop med olika typers människor, lära sig att argumentera och övertyga. I gengäld fick man ta del av andras erfarenheter. Föreläsarna var engagerade i sitt ämne, vilket var jätteviktigt för mig.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- Efter utexaminering (december 2016), flyttade jag till Sverige tillsammans med min sambo. Jag började jobba som Recruitment Manager för Adecco i Uppsala våren 2017. Mitt huvudämnesval har hjälpt mig att nå dit jag är idag. Utbildningen har gett mig ”verktyg” som jag direkt kunnat implementera i det egna arbetet och på arbetsplatsen, men den har också effektiviserat och gjort mig skickligare i mitt sätt att arbeta.

Vilka var de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- Mina hårda och mjuka färdigheter har definitivt utvecklats – något som är viktigt i arbetslivet. Jag har bland annat lärt mig att bära ansvar och fatta beslut, arbeta tillsammans med olika personligheter, samt utvecklat mina språkkunskaper och mina sociala kunnigheter. Mina studier har vidare gett mig ett bra teoretiskt underlag att stå på och utvecklat mitt kritiska tänkande. Just att få möjligheten att koppla teorier och forskning, till praktiska situationer i mitt arbete, har varit mycket givande. Därtill har jag även fått ett värdefullt kontaktnät som fortsätter leva även efter utbildningen.

Har du några tips till studerande som funderar på att välja FLO som huvudämne?
- Du får en bred utbildning som du har nytta av i många olika sammanhang, men det kräver tid och engagemang. Reflektera över vad du vill uppnå med dina studier, sätt upp mål och stäm av dessa under resans gång. Välj kurser som du genuint har ett intresse för, läs mycket och var nyfiken. Självklart är det även viktigt att skapa kontakter. Din motivation är drivkraften i det du gör. Ju mer motiverad du är desto bättre kommer du att lyckas. Ge kontinuerlig feedback till såväl Hanken som till dina studiekamrater för att gemensamt kunna bli bättre.