Mall för användaravtal

När du undertecknar användaravtalet lovar du att utnyttja ditt Id rätt och följa Hankens regler.

Nedan en mall för användaravtalet, online-versionen är alltid den aktuellaste texten:

Användaravtal för användar-id vid Svenska handelshögskolan

Sammandrag av Användningsregler för IT‐tjänster
===============================================

Reglerna gäller all användning av Hankens IT‐tjänster, apparatur, tillämpningar och nätverk. Reglerna är bindande och förpliktar alla användare.

Högskolan ger dig användningsrätt till IT‐tjänsterna genom att bevilja dig ett användar-id eller genom att göra tjänsterna tillgängliga för dig. Du ansvarar personligen för all användning som sker med ditt användar-id. IT‐tjänsterna och resurserna är avsedda att användas för skötsel av arbetsuppgifter och studier vid Hanken.

Om du följer lag och god sed får du i rimlig utsträckning använda tjänsterna för privat bruk. Kom ihåg att respektera den privata integriteten och äganderätten till information. All kommersiell eller propagerande verksamhet är förbjuden.

Ja, jag Hank Hankén godkänner ovanstående och har bekantat mig med Användningsreglerna för IT-tjänster, e-postreglerna och Åtgärder då användningsrätten upphör och lovar följa dem. Jag förstår att mitt användar-id är aktivt endast den tid min studierätt är i kraft, jag enligt avtal är anställd vid eller associerad med Hanken.