Projektet Finlandssvenskars skrivande i arbetslivet (FISKAR)

Vid Hankens språkcenter startades hösten 2017 ett forskningsprojekt om finlandssvenskars skrivande i arbetslivet. I projektet arbetar fil.dr Jannika Lassus och fil.dr Johanna Tanner.

Kommunikationen i arbetslivet förändras när det gäller kanaler och språk. Forskningen på området behöver kompletteras, varför det vid Hankens center för språk och affärskommunikation har startats ett forskningsprojekt om kommunikation i arbetslivet. I projektet riktas intresset mot hur svenska och finska används i dagens arbetsliv, men självklart tangeras också engelskan.

Syftet med projektet är att undersöka finlandssvenskars skrivande i dagens digitala arbetsliv. I projektet vill vi veta mera om skrivandet i den privata sektorn och tredje sektorn: vem skriver, om vad, på vilket språk, i vilken kommunikationskanal samt hur ser texterna och genrerna ut? Dessutom vill vi få veta hur användbara språkkunskaperna från skolan och den vidare utbildningen är i arbetslivet, med fokus på de inhemska språken svenska och finska.

Teoretiskt är projektet förankrat i forskningsfältet skrivforskning på modersmålet och andraspråket samt forskning om skriftpraktiker. Forskningsprojektet samlar in tre delmaterial 2017–18:
– enkätsvar, enkäten var öppen i september 2017, vi fick 200 svar
– intervjuer med informanter, görs under våren 2018
– informanternas texter på svenska och finska, samlas in under år 2018 och anonymiseras före lagringen.

Projektet har fått finansiering av Svenska kulturfonden för materialinsamlingen och den utförs i samarbete med Centret för språk och affärskommunikation vid Hanken, Svenska handelshögskolan. Avsikten är att fortsätta analysera det insamlade materialet under de kommande åren.

Eventuella frågor riktas till:
universitetslektor, fil.dr Jannika Lassus (jannika.lassus_a_helsinki.fi)
universitetslärare, fil.dr Johanna Tanner (johanna.tanner_a_hanken.fi)