Magisteravhandling

Information om vad du ska beakta gällande magisteravhandlingen och hur hela processen kring den ser ut.

Vid avhandlingsskrivandet ska du följa följande steg:

 1. Anmäl dig till och delta i seminariekursen i ditt huvudämne. Notera att du måste uppfylla förkunskapskraven för att få delta i seminariet (se kursbeskrivningen i Sisu). Under seminariet väljer eller tilldelas du ett avhandlingsämne. Du får också en avhandlingshandledare.
 2. Fyll i en beskrivning för datahantering.
 3. Använd rätt struktur och följ formateringsanvisningarna (OBS! Använd en annan webbläsare än Google Chrome för att nå dessa anvisningar) då du börjar skriva din magisteravhandling.
 4. Avhandlingens omfattning ska vara 60-70 sidor sakinnehåll. Det maximala antalet sidor i en godkännbar magisteravhandling (inklusive försättsblad, innehålls- och referensförteckningar samt bilagor) är 100 sidor. Avvikelser från sidantalet är möjligt endast om du kommer överens om detta i förväg med handledaren.
 5. Bekanta dig med bibliotekets skrivhjälp och gå tillbaka till skrivguiderna under avhandlingsarbetets gång.
 6. Om du studerar på svenska och vill skriva din magisteravhandling på engelska måste du anhålla om tillstånd för det (se nedan). För att du ska få skriva magisteravhandlingen på engelska måste du uppfylla ett av de fastställda kriterierna före du lämnar in avhandlingen. Kontrollera detta i ett tidigt skede! Din magisteravhandling kommer inte att bedömas om du inte uppfyller något av de givna kriterierna för att få skriva den på engelska.
 7. Skriv ett sammandrag av magisteravhandlingen på det språk avhandlingen är skriven (svenska eller engelska, eller eventuellt engelska OCH svenska, se nedan).
 8. Om du skrivit magisteravhandlingen på engelska, men studerar på svenska ska du lämna in ett sammandrag (ca 1 sida) över din avhandling på både engelska och svenska. Sammandragen placeras direkt efter försättsbladet, först det engelska och sedan det svenska.
 9. Då du bedömer att din magisteravhandling är klar ska du följa anvisningarna för inlämnande av magisteravhandling (se nedan). Det är bra att kontrollera med handledaren att avhandlingen kan lämnas in. Notera att en avhandling som lämnats in inte kan tas tillbaka.

Då din magisteravhandling är klar ska du lämna in den enligt instruktionerna nedan. Du bär själv ansvar för att den version av magisteravhandlingen du lämnar in är den slutliga och att du gjort alla de ändringar/korrigeringar som du kommit överens om med din handledare. Det går inte att göra korrigeringar eller ändringar i avhandlingen efter inlämnandet. En magisteravhandling som lämnas in för bedömning och blir underkänd kan inte lämnas in på nytt.

 1. Kom överens med din handledare och institutionens amanuens om en tidpunkt för mognadsprovet då du fått slutgiltigt godkännande för att lämna in din avhandling.
   
 2. Fyll i den elektroniska blanketten för inlämnanade av magisteravhandling genom att logga in med ditt Hanken-ID och lösenord.

  Till blanketten ska du bifoga en PDF/A av din avhandling. Läs instruktionerna för PDF/A-konvertering. Om du studerar på svenska, men skriver din magisteravhandling på engelska ska du även inkludera ett sammandrag på svenska. Om du har frågor angående publiceringen av din avhandling eller kring konverteringen/alt text ska du kontakta biblioteket@hanken.fi.

  E-blanketten skall vara inskickad senast inom datumet för deadline. Om du missar deadlinen förflyttas ditt avhandlingsärende till därpå följande betygsomgång, förutsatt att du lämnat in allt material enligt instruktionerna. Observera att vi inte kontaktar dig om du missat något; du är själv ansvarig för att ditt material blir inlämnat inom utsatt tid. Vi kan inte heller inleda din avhandlingsprocess om e-blanketten saknas eller är ofullständig.

  Ta genast kontakt med Daniela Smeds (daniela.smeds@hanken.fi) om du har problem med e-blanketten.
   

 3. Skriv mognadsprovet på överenskommen tidpunkt. Mognadsprovet ska vara godkänt av handledaren ungefär en vecka innan Utbildningsrådets möte – det här måste du alltså beakta då du bokar en tid för att skriva mognadsprovet. Observera att din avhandling inte kan behandlas av Utbildningsrådet före ditt mognadsprov är evaluerat och godkänt.

Kom ihåg att ansöka om examensbetyg. Lämna in din ansökan då du du lämnat in din magisteravhandling, förutsatt att du avlagt alla andra kurser som ska ingå i din examen.

IB Bokhandeln i Helsingfors hjälper dig gärna om du önskar få en inbunden kopia som minne av din magisteravhandling.

Alla magisteravhandlingar är offentliga och kan inte sekretessbeläggas. Magisteravhandlingarna blir offentliga när de godkänns. Du ska inte lämna in eventuellt konfidentiellt bakgrundsmaterial som en del av magisteravhandlingen. Även i det fall när ett företag sponsorerar magisteravhandlingen får det inte ingå konfidentiellt material i den. Ifall att du har konfidentiellt bakgrundsmaterial som granskarna måste bekanta sig med för att bedöma din magisteravhandling, ska du inlämna bakgrundsmaterialet separat direkt till granskarna. Du måste alltså själv avgöra hur du ska fördela materialet mellan magisteravhandling och bakgrundsmaterial.

Hankens utbildningar och program utvärderas och utvecklas kontinuerligt med hjälp av Assurance or Learning (AoL). Magisteravhandlingarna är en viktig punkt där det mäts vad du som studerande lärt dig under din studietid. Magisteravhandlingarna bedöms därför med en Assurance of Learning-bedömningsmatris, som också fungerar som ett hjälpmedel i skrivprocessen.