Kvalitetshantering och -system

Hankens kvalitetssäkringssystem bygger på en systematisk och kontinuerlig kvalitetscykel för förbättring, den så kallade Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen.Rectors quality elements - diagram

Hankens kvalitetssystem

Hankens kvalitetssystem har utvecklats sedan den nationella auditeringen 2013 och dess koppling till strategin och kvalitetspolicyn har vidareutvecklats.

Komponenterna för Hankens kvalitetssystem är: internationell benchmarking, organisation och processer, feedback och kontinuerlig förbättring, personalens utvecklingsmöjligheter och kärriärplanering, information och dokumentation.

I figuren för Hanken quality system (nedan) avspeglas kopplingen mellan komponenterna i Hankens kvalitetssystem, strategin och kvalitetspolicyn. (Figuren finns för tillfället enbart på engelska)
Rectors quality elements - diagram 2

Kvalitetshantering är en del av det dagliga arbetet vid Hanken, där varje institution och enhet är ansvarig för sin kvalitetshantering. Hankens ledningsgrupp fungerar idag som respektive enhets och institutions kvalitetsansvarsperson. Ledningsgruppen består av: rektor, prorektorer, enhetschefer, prefekter, språkcentrets direktör, planeringschef (sekreterare)

Kvalitetshandbok och IMS

- inte uppdaterade!

För att bättre definiera målsättningar, strukturer och verksamhetsprinciper har Hanken sammanställt en kvalitetshandbok.

För att göra information mera tillgänglig har Hanken strukturerat dokumentationen för förfaranden, processer och system i databasen IMS, Hanken Integrated Management System IMS. I databasen IMS kopplar Hanken samman processbeskrivningar med högskolans strategiska riktlinjer och regelverk i ett integrerat system.

Handboken och processkartan utgör en visuell helhet, som finns och är ämnade att användas elektroniskt i databasen IMS.

All personal och studerande rekommenderas logga in på Hankens webbplats för att kunna se och nå alla webbsidor (som du har rättigheter till). Under rubrikerna till vänster hittar du mera information om hur högskolan värnar om sitt kvalitetssystem och utvecklingen om kvalitetsarbetet.