Kvalitetsledning och -system

Hankens kvalitetssystem bygger på en systematisk och kontinuerlig kvalitetscykel för förbättring, den så kallade Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen.

Hanken Quality System 2021

I figuren för Hanken quality system (ovan) avspeglas kopplingen mellan Hankens verksamhet och mission, strategi, kvalitetspolicy och action plans (figuren finns för tillfället enbart på engelska). 

Kvalitetssystemet består av Hankens alla aktiviteter, incentiv, planer, policyn, förfaringssätt, processer, resurser och ansvar, vilka skapar ett övergripande system för att säkra kontinuerlig förbättring och utveckling.

Visualiseringen av Hankens kvalitetssystem har reviderats 2020. 

Kvalitetsledning och -hantering

Kvalitetshantering är en del av det dagliga arbetet vid Hanken, där varje institution och enhet är ansvarig för sin kvalitetshantering.

Hankens ledningsgrupp fungerar idag som respektive enhets och institutions kvalitetsansvarsperson. Ledningsgruppen består av: rektor, prorektorer, prefekter, språkcentrets direktör, programdirektör och direktörer för administrativa enheter, planeringschef (sekreterare).

Information om organisationsstrukturen kommer att publiceras i den reviderade kvalitetshandboken under 2021.

Kvalitetshandbok och IMS

För att bättre definiera målsättningar, strukturer och verksamhetsprinciper samt för att ge en bättre helhetsbild arbetar Hanken med att revidera sin kvalitetshandbok. Strävan med att vidareutveckla handboken är att den skall bli läsvänligare och mera tillgänglig.

För att göra information mera tillgänglig har Hanken strukturerat dokumentationen för förfaranden, processer och system i databasen IMS, Hanken Integrated Management System IMS. I databasen IMS kopplar Hanken samman processbeskrivningar med högskolans strategiska riktlinjer och regelverk i ett integrerat system (uppdatering pågår).

Handboken och processkartan utgör en visuell helhet, som finns och är ämnade att användas elektroniskt i databasen IMS (länken inaktiverad pga att innehållet i IMS uppdateras).

All personal och studerande rekommenderas logga in på Hankens webbplats för att kunna se och nå alla webbsidor (som du har rättigheter till). Under rubrikerna till höger hittar du mera information om hur högskolan värnar om sitt kvalitetssystem och utvecklingen om kvalitetsarbetet.

Mera information om den reviderade kvalitetshandboken och processverktyget IMS kommer att publiceras under 2021.