Bedömning av studieprestationer

Information om hur studieprestationer bedöms. Notera att det sker en förändring i bedömningsskalan fr o m 1.1.21. Läs mer nedan

I beskrivningen för varje kurs eller studieprestation fastställs på vilket sätt det mäts att du inhämtat de kunskaper och färdigheter som är kursens inlärningsmål. För kursens genomförande och bedömning ansvarar en examinator, som utsetts av institutionen.

Fram till 31.12 2020 bedöms studieprestationerna på en procentskala, som motsvaras av en femgradig kvalitativ skala. För att bli godkänd krävs 50 % av poängen.

90-100%, U = Utmärkt
80-89%,   MG = Mycket god
70-79%,   G = God
60-69%,   N = Nöjaktig
50-59%,   F = Försvarlig
0-49%,     I = Improbatur (underkänd)

Vissa studieprestationer kan enbart bedömas med vitsordet godkänd/underkänd, så som praktikprestationer, Introduktion till akademiska studier, Individuell studieplan samt licentiat- och forskaravhandlingar. Vitsorden för tillgodoräknade studier överförs om prestationen avlagts i Finland, utländska studieprestationer tillgodoräknas enbart med vitsordet godkänd. Om du för en studieprestation fått ett vitsord på procentskalan kan vitsordet inte ändras till enbart godkänd. Du kan inte heller be om att få avlagda studieprestationer raderade ur studieregistret.

NOTERA! Också Hanken över går till vitsordsskalan 1-5 från och med 2021.

För tillfället tillämpar Hanken som enda universitet i Finland en bedömning av studieprestationer på skalan 50-100. Den vanligaste skalan som tillämpas i Finland är heltalsskalan 1-5, där 1 är lägsta godkänt vitsord och 5 det högsta. För att underlätta det nationella undervisningssamarbetet har Undervisningsrådet den 31.3.2020 beslutat att också Hanken övergår till vitsordsskalan 1-5 fr o m 1.1.2021.

Det här innebär att prestationer som avläggs efter 1.1.2021 bedöms med ett vitsord på skalan 1-5. Om du blir färdig och din examen dateras på en betygsdag inom kalenderåret 2020 kommer dina vitsord inte att påverkas.

Men om du utexamineras inom kalenderåret 2021 eller senare kommer dina nuvarande vitsord att konverteras till den nya skalan enligt följande:

90-100%                                      -> 5

80-89%                                        -> 4

70-79%                                         -> 3

60-69%                                         -> 2

50-59%                                         -> 1

Vid konverteringstidpunkten (i januari 2021), kommer avlagda examina naturligtvis inte att beröras, men alla övriga prestationers vitsord konverteras till den nya skalan. Prestationer som bedömts godkänd/underkänd kvarstår oförändrade, men också magisteravhandlingens nuvarande verbala vitsord (försvarlig-utmärkt) kommer att anges med en siffra på skalan 1-5. Siffrans betydelse i det här fallet direkt jämförbar med den nuvarande fem-gradiga verbala skalan.

Efter förändringen kommer varje givet vitsord alltså att vara ett heltal på skalan 1-5. För lägsta godkänt vitsord krävs fortfarande minst 50% av totalpoängen. Det nya vägda medeltalet för studiehelheter kommer efter konverteringen att anges med två decimaler och således ligga inom intervallet 1,00- 5,00.

 

Om du beställer ett inofficiellt studieutdrag på WebOodi ser du ditt medeltal för alla kurser längst ner på studieutdraget med två decimalers noggrannhet. Kurserna grupperas ämnesvis och medeltalet framgår också skilt för varje ämne.

Exempel:
En 5 sp kurs med vitsord 5 och en 10 sp kurs med vitsord 4. Då räknas medeltalet på dem ut så här: (5 sp*5 + 10 sp*4)/ (5 sp+10 sp) = 4,33. När du ansöker om betyg och din examen registreras avrundas sedan medeltalet för huvudämnet till närmaste heltal, i detta exempel blir medeltalet 4.

Om du vill räkna ut vilket medeltal du kommer att få i examen ska du göra så här: Räkna ut medeltalet för huvudämnet enligt formeln ovan. Du som avlagt kandidatavhandlingskursen före 1.8.2018 kan välja om vitsordet för kursen räknas in i medeltalet eller inte, läs mer på https://www.hanken.fi/sv/node/1557291). Kurserna Introduktion till företagets samhällsansvar och Statistisk analys hör till huvudämnet, och kommer i samband med att examen registreras att räknas med i medeltalet för huvudämnet. Efter att du räknat ut medeltalet för huvudämnet ska du avrunda medeltalet till närmaste heltal och räkna huvudämnet som en kurs på t.ex. 60 sp (eller det antal studiepoäng som din huvudämneshelhet utgör). Räkna även ut biämneshelheternas medeltal och avrunda till närmaste heltal innan du räknar ut hela examens medeltal.

Om du vill räkna ut vilket medeltal du kommer att få i magisterexamen ska du göra så här: räkna ihop medeltalet för alla dina fördjupade kurser som ingår i ditt huvudämnes studieplan. Kurser på kandidatnivå kommer inte att registreras i den fördjupade huvudämneshelheten även om de ingår i ditt huvudämnes studieplan och kommer därmed inte att påverka medeltalet i huvudämnet. Observera att magisteravhandlingens vitsord inte räknas med i medeltalet, däremot räknas seminariekursens vitsord med i medeltalet. Avrunda medeltalet för huvudämnet till närmaste heltal innan du räknar ut hela examens medeltal.

OBS: Det är möjligt att exkludera överlopps valfria studier ur examen om du har avlagt mer än 120 sp. Dessa kurser kommer inte att inkluderas i din examen och påverkar inte ditt medeltal. Du kan meddela om sådana kurser när du lämnar in din betygsansökan.

Du har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna tillämpats på din studieprestation. Studieprestationer är alla avhandlingar, föredrag och skriftliga eller muntliga förhör som ingår i studieplanen. Du får söka rättelse muntligt eller skriftligt hos den lärare som utfört bedömningen inom 14 dagar från att du fått ta del av resultatet. Det är viktigt att göra klart för läraren att det inte endast är fråga om att få information. Framgår det klart att det är fråga om ett yrkande på rättelse och bifaller inte läraren yrkandet, har du rätt att föra ärendet vidare till Hankens examensnämnd. Det här ska ske skriftligen inom 14 dagar från det att du fått del av beslutet av examinatorn.

Rättelse gällande avhandlingar söker du direkt hos högskolans examensnämnd.

Skriftliga och på annat sätt bevarade studieprestationer förvaras i sex månader från tidpunkten för resultatens offentliggörande. Du har rätt att på egen bekostnad få kopior av dina prestationspapper.

Examensnämnden är ett rättsmedelsorgan för prövning av rättelseyrkanden som gäller studieprestationer. Ordförande är professor Nari Lee och sekreterare specialsakkunnig Tove Ahlskog-Pursiainen. Nämnden har också studentrepresentation. Ärenden till examensnämnden kan lämnas in i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa; på kuvertet ska anges "Examensnämnden".