Svenska handelshögskolans studentkår SHS

Individuals in overall on grass field
Enligt universitetslagen skall varje högskola/universitet ha en studentkår i vilken alla studerande på kandidat- och magisternivå är medlemmar. Hankens egna studentkåren SHS är även känd som Finlands roligaste studentkår!

Svenska handelshögskolans studentkår Opens in new window , SHS, grundades år 1909. Under årens lopp har kåren haft ett flertal namn och verksamhetsformer; sin nuvarande status som studentkår fick SHS i samband med högskolereformen år 1975. Studentkåren är ett autonomiskt offentligrättsligt samfund om vars verksamhet stadgas i universitetslagen.

Medlemskap i studentkåren

Idag är Svenska handelshögskolans studentkår en service- och intressebevakningsorganisation för dess 2300 medlemmar. Samtliga studerande vid Svenska handelshögskolan är medlemmar av SHS – ett medlemskap som bland annat berättigar högskolans studerande olika förmåner, såsom hälsovård via Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS Opens in new window och rabatterade tåg-, buss- och flygbiljetter. Studentkåren ordnar ett brett utbud av evenemang under skolterminen från företagskvällar, till idrottsevenemang, till fest.

Studerandes påverkningsmöjligheter via studentkåren

Till studentkårens huvudsakliga och lagstadgade uppgifter hör att bevaka hankeiternas intressen på universitetet. För att göra detta har studentkåren studeranderepresentanter i de flesta organ på Hanken som tillsammans grundar utbildningsutskottet vid SHS. Representanternas uppgift är att se till att de studerandes röst blir hörd då beslut som berör studerande fattas. De flesta representanter utses av studentkårens styrelse, med undantag av studeranderepresentanterna i universitetskollegiet, högskolans styrelse samt enhetsrådet i Vasa. Läs mera om studeranderepresentanterna här.

Studentkårens verksamhet i Vasa

I samband med grundandet av enheterna i Vasa 1980 uppstod även ett behov att arrangera studentkårsverksamhet för de studerande på orten. Detta behov tillgodosågs genom att grunda en studentförening. Studentföreningen vid Svenska handelshögskolan i Vasa r.f. Föreningen, allmänt kallad SSHV, består av drygt 500 medlemmar och sköter om Svenska Handelshögskolans studentkårs verksamhet i Vasa. Studentföreningens uppgift är bland annat att fungera som stödorganisation för dem som studerar vid Hanken och att övervaka studerandens intressen.