Bibliotekets verksamhet

Biblioteket är öppet för alla som behöver information inom ekonomi.

Vårt bibliotek är en hybrid av tryckta böcker och elektroniska resurser; vår studiemiljö är både dynamisk och trådlös. Vi ingår i det nationella vetenskapliga biblioteksnätverket och våra tryckta böcker och de elektroniska avhandlingarna presenteras i Melinda Opens in new window . Utöver det tryckta materialet ingår även de elektroniska böckerna, liksom databaserna, i vår egen sökportal Hanna Opens in new window . I publikationsarkivet DHanken Opens in new window finns alla avhandlingar som offentliggjorts online samt en del parallellpublicerade artiklar.

Vår uppgift: att hjälpa

  • Hankens studerande att utexamineras
  • Hankens lärare att undervisa
  • Hankens forskare att publicera sig
  • Hankens forskningsresultat att nå en bred publik

Handledningen i informationssökning har blivit allt viktigare, och en del av samlingarna har kompletterats med och senare ersatts av elektroniska resurser (innehåll). För att göra de elektroniska resurserna tillgängliga behövs pålitlig informationsteknik. För att användarna ska klara av att använda resurserna effektivt behövs stöd och handledning (pedagogik). De tre faktorerna (innehåll, informationteknik och pedagogik) bildar tillsammans biblioteket.

Bibliotekets verksamhet kan beskrivas med termerna innehåll, informationsteknik och pedagogik

Bibliotekets servicekoncept

Vårt servicekoncept bygger på en mix av självservice och Boutique Library-tänkande. Istället för Just-in-case har vi gått in för Just-in-time, vilket innebär att vi inte längre är ett bibliotek som samlar på information, utan utgångspunkten för vår service är att kunden ska få tillgång till information i det ögonblick den behövs - snabbt, effektivt och  oberoende av format.

Serviceområdet (Bibliotekets Hjälpzon / Library Help Zone) bygger på idén att vi har en handledande roll. Vi tar hänsyn till den enskilda användarens behov och hjälper den studerande att lära sig informationskompetens, d.v.s. att söka fram och evaluera information. Inom serviceområdet erbjuder vi också undervisning för små grupper. Undervisningsutrymmet kan dessutom utnyttjas av studerande när det inte är bokat.

Från anskaffning till leverans

Vi presenterar våra tryckta och elektroniska resurser via en samling informationssystem. Tillsammans med vår webbplats utgör detta vår informationsmiljö, där användarens behov är utgångspunkten. Alla våra kundkontakter i alla medier är en del av vår pedagogik.

Via vår fjärrlåneservice, som inkluderar dokumentleverans, har studerande och personal tillgång till ett obegränsat antal informationskällor. Vi utveckla samlingarna på ett nytt sätt - användarstyrt förvärv - där vi ställer elektroniska böcker till användarens förfogande och köper dem permanent först när någon visat intresse för boken.

Bibliotekets kompetensområden som resurs för högskolan

Våra kompetenser i metadatahantering, innehållsbeskrivning och bibliometri utnyttjas i en del andra administrativa system och processer på högskolan. Det elektroniska biblioteket kräver att vi ser informationstekniska färdigheter och upphovsrättsliga kunskaper som en naturlig del av vårt arbete.

Vi eftersträvar ett nära samarbete med institutionerna och enheterna inom högskolan samt med våra externa samarbetsparter.