Användning av artificiell intelligens i studier och undervisning

På denna sida hittar du information om Hankens policy för användning av artificiell intelligens som stöd i studier och undervisning.


ChatGPT, Google Bard, DeepL och andra tillämpningar för artificiell intelligens (AI) som finns på nätet bygger på stora språkmodeller (large language models). Under de senaste åren har språkmodellerna utvecklats så mycket att de kan producera människoliknande text och samtal. De kan också korrigera och omvandla text på en så hög nivå att det kan vara svårt att skilja slutresultatet från mänskligt genererad text. I framtiden kommer säkert fler sådana modeller att dyka upp och deras funktioner kommer att fortsätta att utvecklas. Det är därför viktigt att vi tar hänsyn till deras existens i studier, undervisning och forskning.

Eftersom artificiell intelligens ger nya möjligheter att producera text vars ursprung och tillförlitlighet är oklar, är det viktigt att vi använder dem på ett kontrollerat sätt. Läraren kan t.ex. begränsa användningen av AI-baserade verktyg i situationer där användningen inte skulle främja din inlärning. På den här sidan ger vi konkreta exempel på hur AI-baserade verktyg får och inte får användas i studierna. Exemplen baserar sig på Hankens riktlinjer för användning av artificiell intelligens i undervisning som uppdateras an efter att teknologin och lagstiftning kring AI utvecklas. Vi rekommenderar därför att du besöker den här sidan regelbundet för att kolla uppdateringar. 

Hanken uppmuntrar lärarna att använda AI i sin undervisning där den passar in. På detta sätt kan vi förbereda dig för ett framtida samhälle och arbetsliv där AI-metoder kommer att användas i stor utsträckning.Om du är osäker på om du kan använda AI som stöd för att utföra en uppgift kan du alltid fråga läraren innan du börjar arbeta.

Se inspelning från AI info till studerande 13.9.2023

 

Med AI-baserade tjänster avser vi teknologiska verktyg som kan göra vissa motsvarande saker som människor, så som att identifiera mönster i språk, identifiera bilder, lösa problem och att lära sig. Den här typen av teknologi kan t.ex. hjälpa dig med att

 • omskriva något på ett annat sätt (parafrasera) 
 • förbättra grammatiken och rättstavningen i dina texter
 • skapa text och bilder på basen av riktlinjer som du ger åt verktyget. 

AI-baserade verktyg kan fungera som stöd och hjälpa dig i din inlärning, men de måste användas rätt, och de ersätter inte din egen kompetens!

I arbetslivet erbjuder AI-baserade verktyg lösningar för bland annat automatisering av olika rutinmässiga uppgifter, generering av datadrivna insikter i verksamhet, diagnosering av problem och ineffektivitet och för formandet av initiella idéer för nya projekt. Du kommer högst sannolikt att träffa på och jobba med olika AI-baserade verktyg under din karriär, därför är det bra att bekanta dig med användning av dessa verktyg redan under dina studier. 

AI-baserade verktyg kan agera som en tutor eller coach som hjälper dig att bygga upp din egen kompetens när du studerar självständigt. Till exempel: 

 • Du kan använda AI-baserade verktyg till att skapa frågor som hjälper dig att kontrollera om du förstår svåra begrepp och koncept rätt. AI-baserade verktyg kan också erbjuda alternativa beskrivningar som kan vara lättare att förstå. Kom ändå ihåg att verifiera att informationen som AI:n ger stämmer!
 • Du kan använda AI-baserade verktyg till att upptäcka misstag eller språkfel i ditt arbete eller korrigera fel i kodning. Genom att studera de fel som AI:n har flaggat kan du lära dig av dem. Du har alltid ansvar för den slutliga texten och därför lönar det sig att granska vilka ändringar AI:n föreslår innan du accepterar den bearbetade texten. 
 • Du kan använda AI-baserade verktyg för att få idéer eller en mall för ditt eget arbete. Du kan också få feedback på din existerande text och förslag på hur du kan förbättra textens ton, struktur och argumentation. 

Hanken har specifierat fall där AI-baserade verktyg inte får användas. Utöver dessa fall kan lärare förbjuda användning av AI-baserade verktyg på en kurs om det behövs för att uppnå kursens kompetensmål.

Om användning av AI-baserade verktyg är förbjudet på en kurs bör detta stå i den detaljerade kursbeskrivningen på kurssidan i Moodle. 

 De fall och användningssätt som Hanken har förbjudit inkluderar: 

 • Alla situationer där användning av AI-baserade verktyg hindrar uppfyllande av kursens kompentensmål, så som i kurser där man förutsätter att studerande själv skapar text och argumentation. 
 • Avhandlingar (gäller kandidat- och magisteravhandlingar som helhet och kappan i doktorsavhandlingar): Det är förbjudet att rakt kopiera in text skapad av AI-baserade verktyg eller stora språkmodeller och påstå att detta är din egen text. Däremot är det tillåtet att jobba med AI-baserade verktyg under avhandlingsprocessen. Läs mera om AI och avhandlingar nedan. 
 • Mognadsprov.

Om man upptäcker användning av AI-genererad text där det inte får användas utgör detta fusk. Fusk behandlas enligt Hankens handlingsplan vid fusk.  

AI-baserade verktyg kan användas under avhandlingsprocessen bara du följer följande två grundprinciper: 

 1. Du måste alltid redogöra tydligt för hur du har använt dig av AI-baserade verktyg under arbetet. 
 2. Du får aldrig rakt kopiera in en text som har skapats av AI-baserade verktyg och påstå att detta är din egen text.

Om du inte följer dessa två regler riskerar du att din avhandling blir underkänd. En underkänd avhandling betyder att du måste skriva om avhandlingen från början på ett annat tema. Du får inte fortsätta på samma forskningsfråga. 

Hur kan man använda AI-baserade verktyg under avhandlingsprocessen?

Att söka information

AI-baserade verktyg kan vara bra på att förklara samband mellan två olika fenomen, ett fenomen och en teori eller olika teoretiska koncept. Framförallt då de sökord som du vill lära dig om är väldigt grundläggande och stadiga så kan AI-baserade verktyg generera tydliga förklaringar. Det är tillåtet att göra förfrågningar med hjälp av AI-baserade verktyg för att få en initiell inblick till ett nytt område eller testa om ett verkligt fenomen verkar relevant för ett visst teoretiskt perspektiv (eller vice versa). Märk dock att det inte finns någon garanti för att det svaret som har genererats med hjälp av stora språkmodeller är sant och att AI-baserade verktyg kan fabulera referenser. Du måste själv verifiera att de idéer som AI-baserade verktyg föreslår stämmer och hitta referenser som bekräftar detta. 

Du kan inte kopiera in textsvar som har skapats av AI-baserade verktyg i din avhandling* eller hänvisa till ett sådant svar så som till en källa. AI-baserade verktyg förstår inte det svaret de har genererat. Dessa verktyg räknar sannolikheten för att specifika ord framkommer bredvid varandra på basen av massiv data. Detta kan leda till information som är fel, missledande eller partiska. AI:n kan inte själv flagga för dessa problem utan människan måste granska texten och hitta pålitliga referenser.  

*Enda undantaget är fall där du specifikt skall visa att AI:n har gett ett sådant här svar. Då skall du sätta texten i citationstecken, lägga till en referens till det verktyget som du har använt och förklara exakt hur du har fått fram det här svaret.

Att processera data

AI-baserade verktyg kan hjälpa dig med att processera din data och att utföra analys. Vi uppdaterar informationen om olika tjänster när de blir tillgängliga. Så som med alla verktyg som du har använt i datainsamlingen och analysen, skall du beskriva hur du har använt dig av AI-baserade verktyg i avhandlingens metodbeskrivning. Observera att du har ansvar över forskningsetiken i din avhandlingsprocess. Det här betyder att du måste kunna redovisa för alla steg som du har tagit för din datainsamling och behandling av din data. Det betyder också att du inte får mata in data till AI-baserade tjänster som Hanken inte har godkänt för detta ändamål.  

Tillåtna sätt att processera insamlad data (updaterat maj 2023): 

Förbjudna sätt att processera insamlad data (updaterat maj 2023):

 • Att ladda upp data till externa tjänster så som ChatGPT för att be den identifiera mönster, återkommande teman eller annan information från datat. Stora språkmodeller såsom ChatGPT lagrar den informationen som användarna laddar upp till tjänsten. Den här informationen används till att lära språkmodellen och språkmodellen kan använda den i svar till andra användare. Det vill säga, information som laddas upp till öppet tillgängliga stora språkmodeller hålls inte hemlig. Det här är extra viktigt när du har att göra med känslig data, men det är bäst att alltid följa den här regeln så att du inte i misstag bryter mot Hankens datahanteringsprocess och dataskyddslagen. 

Att formulera, redigera och strukturera din text

AI-baserade verktyg kan hjälpa med att formulera, redigera och struktura din text. Observera dock att argumenteringen måste vara din egen och du kan enbart använda AI-baserade verktyg till att förbättra din egen text. Läs igenom det förslaget till förbättringar som AI-baserade verktyget erbjuder dig noggrant så att du kan upptäcka möjliga fel och korrigera dem. Kontrollera också att referenser i texten inte har blivit ändrade och fortfarande stämmer. 

Om du använder en AI-baserad tjänst till att skriva om ett stycke från en källa med egna ord (refererar eller parafraserar) måste du vara extra nogrann med att kontrollera att innehållet är tillräckligt annorlunda så att det inte misstas för plagiat. Du kan inte lita på att förslag som AI-baserade verktyg ger är av tillräckligt god kvalitet utan du måste granska texten noggrant så att du kan stå bakom den text som du tar in i din avhandling och så att källhänvisningen till originalkällan är rätt. Du har alltid fullständigt ansvar för den slutliga versionen som du lämnar in. Läs mera om hur man hänvisar till originalkällan då man refererar ett längre stycke från en källa i Hankens referensguide

Kom ihåg! När du har använt dig av stora språkmodeller eller andra AI-baserade verktyg måste du beskriva detta i detalj i ditt arbete. 

Hur du skall beskriva användningen av AI-baserade verktyg förklaras under följande rubrik. 

Grundregeln för användningen av AI-baserade verktyg på Hanken är att skribenten alltid bör beskriva i detalj hur verktyget har används i arbetet. Det här gäller både mindre kursarbeten och avhandlingar. Det räcker inte med enbart en referens till ChatGPT utan beskrivningen skall också innehålla information om hur exakt det AI-baserade verktyget har använts. Läraren kan ge specifika instruktioner om detta. 

Beskrivningen skall finnas på ett ställe där det är lämpligt att berätta om hur du har arbetat under skrivprocessen, t.ex. i samband med en beskrivning av arbetets struktur eller i metodkapitlet. Det här beror på den typ av arbete som du jobbar på. Fråga kursens lärare eller din handledare om du är osäker. 

Exempel: 

Användningssätt Beskrivning i löpande text Referens i källförteckningen

ChatGPT har använts till att generera idéer och mall för kursarbete. 

"Jag har använt ChatGPT till att generera idéer för vad som är viktigt för en PESTEL analys med frågan "utför en PESTEL analys för logistikbranschen" till vilket ChatGPT genererade svaret "PESTEL är en omgivningsanalys som beaktar sex faktorer politik, ekonomi, sociala faktorer, teknologi, ekologiska faktorer och juridiska faktorer. I logistikbranschen..."  (OpenAI, 2023). "

Du kan klistra in hela svaret om det är relativt kort, men för längre svar är det bättre att spara dessa i en bilaga till ditt arbete. Beskrivningen skall följas med en referens till AI-baserade verktygets skapare; för ChatGPT är det företaget OpenAI. I källförteckningen skall varje prompt/fråga som har ställts till AI-baserade verktyg listas som egen referens. 

OpenAI. (2023). ChatGPT (version 3 maj) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat Opens in new window

 

Notera vilken version av ChatGPT som har används. I OpenAIs ChatGPT används datum i version information men i andra verktyg kan detta uttryckas på andra sätt, t.ex. som version 3.6.9.

Panoptos automatiska undertexter användes för att transkribera intervjuer.  "Intervjuerna transkriberades med hjälp av en AI-baserad tjänst i programmet Panopto. Programmet skapade en första version av transkriberingar som jag sedan gick igenom, korrigerade fel tolkade ord och lade till information om talaren."  Ingen referens i källförteckningen behövs. 
ChatGPT har använts till att förbättra språket, formuleringar och strukturen i arbetet.  "För att förbättra språket och strukturen i arbetet har jag använt en artificiell intelligens-språkmodell vid namn ChatGPT (OpenAI, 2023). 

Arbetet genomgick en tvåstegsprocess av förbättring med hjälp av ChatGPT. Först matade jag in min original text in i modellen med syfte att granska grammatik, ordförråd och meningsskapande för att förbättra den övergripande språkliga kvaliteten. Förslag från ChatGPT granskades noggrant och användes där det var lämpligt. Därefter förbättrades arbetets struktur genom återkommande interaktioner med ChatGPT. Jag gav riktlinjer och specifika frågor som relaterade till organisationen och flödet av idéer i min original text med vilka ChatGPT genererade förslag och alternativa formuleringar som kunde förtydliga den logiska sammanhållningen och argumentationsstrukturen i mitt arbete. Jag gick igenom alla förslag och integrerade enbart de i den slutliga versionen som bibehöll arbetets ursprungliga avsikt och röst. 

Det är viktigt att notera att ChatGPT:s roll var strikt begränsad till att ge förslag och hjälpa till i revideringsprocessen. Jag fattade själv slutliga beslut angående användning av förslag och revideringar för att säkerställa att arbetet återspeglar mitt perspektiv och min förståelse av ämnet."

Observera att det här är en exempel beskrivning. Din beskrivning skall beskriva vad du har gjort exakt. 

OpenAI. (2023). ChatGPT (version 3 maj) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat Opens in new window

 

Instruktionerna för hur AI-baserade verktyg skall refereras till utvecklas och uppdateras vid behov. Läs mera på APAs hemsidor

 

Lärare får använda detektionsprogram för att identifiera AI-genererad text. Om du inte har uttryckt tillräckligt tydligt hur du har använt dig av AI i ditt arbete riskerar du att bli anklagad för fusk om det identifieras AI-genererad text i ditt arbete. Falska detektioner är också möjliga. För att gardera dig mot att bli anklagad för fusk är det viktigt att du kan bevisa de steg du har tagit i skrivprocessen. Att kunna öppet redogöra för de steg man har tagit i processen är en central del av akademisk integritet och pålitlighet. Det här är alltså ingenting nytt, men på grund av att detektionsprogram kan ge falska positiva kan flera studerande oftare bli tvungna att bevisa vilka steg de har tagit i skrivprocessen. 

 • Spara alla halvfärdiga versioner på ditt arbete tills ditt arbete är godkänt och bedömt. Du kan t.ex. börja med att spara om arbetet med dagens datum i filnamnet. På det sättet kan du visa hur skrivprocessen har framskridit i efterhand. 
 • Behåll rådata tills ditt arbete är godkänd och bedömt. Kom ihåg att följa Hankens datahanteringsprocess!
 • Beskriv alltid öppet, tydligt och detaljerat hur du har använt dig av AI-baserade verktyg.
 • Använd sunt förnuft! Fundera först om det du vill använda AI-baserade verktyg till är etiskt rätt och fördelaktigt för din inlärning i uppgiften. Om du vill använda AI-baserade verktyg för att själv undvika att göra något som är en central del av uppgiften handlar det om fusk. 

Alla fall av fusk hanteras enligt Hankens handligsplan vid fusk. 

Det är alltid fusk att fabulera data, referenser och fakta även om du inte skulle vara medveten om att det svaret som det AI-baserade verktyget har gett dig är fabulerat. Du har ansvar över det arbetet som du lämnar in. Du måste känna till alla referenser och kontrollera deras pålitlighet.