Tillgodoräkning av studier och kompetens

Information om tillgodoräkning av studier och kompetens.

Tillgodoräknande avser det förfarande som tillämpas när du vill att kompetens som du förvärvat ska godkännas som en del av din examen.

Du kan i din examen vid Hanken räkna till godo studier som du avlagt vid andra högskolor i Finland eller utomlands.

Du kan också räkna till godo kunskaper som du förvärvat till exempel i arbetslivet, genom förtroendeuppdrag eller hobbyer. Då talar man om kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning.

Ansökan om tillgodoräkning

Du måste ansöka om att få studier till godo. Det är på ditt ansvar att lämna in all dokumentation som krävs för tillgodoräkning. Notera att det är en ansökan, inte en automatisk rätt att få studier tillgodoräknade!

Du ansöker om tillgodoräkning i Sisu. Du hittar instruktioner här Opens in new window . Läs noggrant igenom principerna för tillgodoräkning före du skickar in din ansökan.

 • Med tillgodoräknade studier kan du ersätta studier som krävs för examen på Hanken om de till nivå, lärandemål och innehåll motsvarar varandra.
 • Studier som du genomfört vid finländska universitet och högskolor tillgodoräknas enligt den omfattning och i regel med den bedömning de ursprungligen haft.
 • Studier som du genomfört vid en utländsk högskola kan endast inkluderas, inte direkt ersätta en Hanken-kurs
 • Studier avlagda inom Hankens utbytesprogram vid Hankens partneruniversitet tillgodoräknas i sin helhet. Vid tillgodoräknande av studier utomlands motsvarar antal ECTS antal studiepoäng. Studier avlagda utomlands tillgodoräknas endast med vitsordet godkänd
 • Studier som ingår i din behörighetsgivande examen (som du använt för att bli antagen till Hanken) kan du inte få tillgodo i din examen på Hanken
 • Avhandlingar (kandidat-, magister-, licentiat- eller doktorsavhandling) kan inte tillgodoräknas, inte heller praktikprestationer eller kurserna Introduktion till akademiska studier och Individuell studieplan
 • Studier avlagda för mer än tio år sedan tillgodoräknas i regel inte. Denna bestämmelse gäller inte kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning. Tillgodoräknade studier föråldras tio år efter prestationsdatum. Ett godkänt tillgodoräknande är dock i regel i kraft till studietidens slut.
 • Om du ansöker om tillgodoräknande av kunskaper som du förvärvat på annat sätt än genom formell utbildning, ska du också bifoga en beskrivning av hur kunskaperna motsvarar kunskapsmålen för dina studier.
 • Tillgodoräkningar görs på basis av ursprungsprestation och dateras enligt ursprungligt prestationsdatum.

Ytterligare principer för tillgodoräkning inom kandidatexamen:

 • I kandidatexamen kan du inkludera högst 90 sp tillgodoräknade studier
 • I kandidatexamen kan du få tillgodo studier som du avlagt vid någon annan yrkeshögskola eller universitet eller kunskaper som du förvärvat på annat sätt än genom formell utbildning.

Ytterligare principer för tillgodoräkning inom magisterexamen:

 • I magisterexamen kan du inkludera högst 60 sp tillgodoräknade studier
 • I magisterexamen kan du få tillgodo universitetsstudier, studier som avlagts inom högre yrkeshögskolestudier eller språkstudier som du avlagt vid någon yrkeshögskola eller kunskaper som du förvärvat på annat sätt än genom formell utbildning.

Kunskaper som förvärvats på något annat sätt än genom formell utbildning kan vara resultatet av informellt lärande eller vardagslärande. Informellt lärande kan uppkomma genom till exempel fortbildning, kurser på arbetsplatsen och kurser inom det fria bildningsarbetet. Vardagslärande kan i sin tur uppkomma i samband med till exempel arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag och hobbyer.

När du ansöker om att kunskaper som du förvärvat på något annat sätt än genom formell utbildning ska räknas till godo i din examen, ska du visa och dokumentera dina kunskaper på det sätt som du och läraren kommer överens om och visa att dina kunskaper uppfyller de kunskapsmål som ställs på studier som kan räknas till godo. Du måste eventuellt dessutom till exempel skriva en tentamen, sammanställa en portfolio, skriva en essä eller rapport eller delta i en intervju. Det kan också krävas att du fullgör inlärningsuppgifter eller andra motsvarande uppgifter.

Om du vill räkna till godo kompetens som du förvärvat på något annat sätt än genom formell utbildning ska du göra en ansökan om ersättande eller inkluderande i vanlig ordning. Till ansökan ska du också bifoga en beskrivning av hur de förvärvade kunskaperna motsvarar kunskapsmålen i dina studier. Om du ansöker om ersättande bedöms dina kunskaper enligt samma bedömningsskala som används för det studieavsnitt du vill ersätta.