Spark - Hankens kursutvärderingsprogram

På denna sida hittar du som lärare information och användarinstruktioner för kursutvärderingsprogrammet Spark av Studyo Oy. Sidan uppdateras kontinuerligt med mera information.

Vårt kursutvärderingsystem Spark togs i bruk mars 2022.

  • Spark fungerar i Hankens Moodle-miljö. Spark nås via menyn på Moodles startsida.

  • Spark erbjuder en översikt över alla dina kursutvärderingar; kommande, aktiva och gjorda, samt visar dig ett sammandrag över resultaten.

  • Som lärare förväntas du ge en allmän respons på utvärderingsresultaten åt dina studerande då utvärderingen stängt.

Screenshot of where in Moodle to find Spark.

 

Utbildningsrådet har i april 2022 godkänt följande riktlinjer för kursvärderingar i Spark:

1. Frågeformuläret består av tre standardfrågor (1-5) samt två öppna frågor. Dessutom kan läraren lägga till upp till 5 egna frågor i formuläret innan formuläret öppnar (frågorna ska skickas på förhand till Teaching Lab, som lägger till dem i frågebanken)

2. Tidpunkten: Formuläret öppnas automatiskt en vecka innan kursens slut och stängs 2 veckor efter kursens slut (svarstid 3 veckor). Kursernas slutdatum överförs till Moodle från Sisu. Ändring av kursens slutdatum i Moodle påverkar datumet då kursutvärderingen öppnar (utan slutdatum öppnas inte kursutvärderingen alls)!
Om din kurs slutar betydligt tidigare eller senare än periodens slutdatum och du därför vill senare- eller tidigarelägga kursutvärderingen, är det motiverat att justera slutdatumet i enlighet med det, men annars inte. Studerande och lärare kommer åt kursen också efter slutdatumet, endast kursens status ändrar från pågående till tidigare.   

3. Minimi antal svar: Minst 5 svar krävs för att resultatet ska visas.

4. Vem ser resultaten: Den som är insatt som lärare på kursen i Moodle kan se resultaten för de tre första frågorna och svaren på de öppna frågorna. Alla studerande som är registrerade på kursen i Moodle kan se resultaten för de tre första frågorna. Rektor och prorektorerna med ansvar för utbildning, får terminsvisa rapporter över resultaten av de tre första frågorna för alla kurser. Prefekter, ämnesansvariga och programkoordinatorer får terminsvisa rapporter över resultaten av de tre första frågorna för sina respektive ämnen.

5. Förlängning av svarstiden: I Spark kan läraren vid behov förlänga kursutvärderingens sluttid med upp till 1 månad.

6. Tid för läraren att publicera sin respons är 10 dagar från att utvärderingen stängts. Responsen kan påbörjas redan då utvärderingen pågår och sparas som utkast.

7. Tid för studenterna att se resultaten är 31 dagar från att utvärderingen stängts.

8. Påminnelser: Spark skickar automatiskt ut två påminnelser/notifikationer till studerande; en då kursutvärderingen öppnar, och en 7 dagar innan utvärderingen stängs. Därutöver kan läraren vid behov aktivera 2 påminnelser under den tid kursutvärderingen är öppen

9. Mellanrespons: läraren kan samla in en egen mellanrespons med Spark. Enkäten kan innehålla max 10 frågor. Mellanresponsen stängs minst en vecka innan den egentliga kursutvärderingen öppnas. Kontakta Teaching Lab om du vill sätta in egna frågor.

 

1. Se till att kursdatumet är korrekt i kursinställningarna i Moodle (startdatum och slutdatum för kursen). Viktigt! Kursutvärderingsundersökningen startar automatiskt 7 dagar före slutdatumet och avslutas 14 dagar efter det.

2. Vänta på återkoppling (Lärare kan se den feedbacken som redan har getts).

3. Lärare bör skriva och publicera ett svar på återkopplingen till studenterna. Svaret är alltid kopplat till specifika undersökningar. Lärare kan först utforma svaret och när undersökningen har avslutats publicera det. Svaret kan inte publiceras innan undersökningen har löpt ut.

För mer instruktioner och information, se nästa avsnitt ‘Instruktioner och presentationer’.

I Instruktionerna nedan kan du se hur du kan ändra på inställningarna för din kursutvärdering, hur du ser resultaten samt hur du skriver respons på utvärderingen. Tillsvidare finns instruktioner enbart på engelska:

Spark feedback service - Instructions for teachers (v 3.2)

I mars 2022 hölls institutionsvisa infotillfällen där Spark presenterades:

En egen sida med Sparkinformation finns för studerande:

Sparkinformation för studerande

Vid frågor kan du vända dig till teachinglab(at)hanken.fi

Hanken samlar in respons som stöd för utveckling av verksamheten av studerande och alumner både inom ramen för gemensamma nationella enkäter och egna processer. På Hankens sida  Hantering av Respons Opens in new window , kan du läsa mera om dessa utvärderingar.