Exams

Information about exams

Exam Registration

 

Late registration - queue list

In December 2021 and January 2022 there is no queue list. You cannot take the exam if you forgot to register.

Exams at the other location

 

Exam Regulations

 

Disciplin

 

During the exam talking, sharing materials and using aids other than those mentioned on the exam paper are forbidden. More exam paper can be received by the supervisor by raising your hand. Toilet visits are allowed two hours after the exam started and only take place supervised by one of the supervisors. Mobile phones and smart watches are left in the cloak room (Helsinki) or at home. In Vaasa there is a table for mobile phones in the classroom. If a phone or smart watch is found after the exam has started the examinee will be reported as suspected of cheating. The supervisor has the right to terminate the exam for anyone who breaks the rules.

If a student is caught cheating in an exam or is intentionally creating a disturbance during the exam, the supervisor is obligated to immediately end that student's exam. If cheating has occurred or is suspected, the supervisor must hand in a complete report stating the course of events. If cheating is discovered or is proved later, the student will be failed by the examiner.

If cheating occurs Hanken's Action Plan against Academic Dishonesty must be followed.

Exam results

Exam results are shared individually with the students in Moodle, Exam, email, etc. The results must be announced no later than two weeks after the examination (excluding weekends) and no later than two weeks before the following examination. The head of department can, for special reasons, decide on an extension of the time, which must be announced immediately on the course's website.

A course grade can be improved only once. Se 28§ in Rules of procedure for studies and examination.

Om du behöver tilläggstid p.g.a. dyslexi, sjukdom eller funktionshinder ska du anhålla om det senast en vecka före tentamen. Lämna in en fritt formulerad anhållan och läkarintyg av specialläkare där det framgår att du behöver tilläggstid till studiebyrån i Helsingfors (Hanna Sipiläinen) eller Vasa (Marika Finne). Du kan få max en timme tilläggstid per tentamenstillfälle. Även om du tenterar två eller flera kurser under ett tentamenstillfälle får du alltså inte mer än en timme tilläggstid.

  • Du får bara ta skrivverktyg och för tentamen tillåtna hjälpmedel in i salen.
  • Från att du går in i tentsalen är det förbjudet att prata, dela material med andra tentander och att använda andra hjälpmedel än de som nämns på tentamensfrågepappret
  • Mobiltelefonen och smartklockor ska du lämna i Helsingfors i garderoben och i Vasa vid bord i tentsalen. Efter att tentamen börjat anmäls alla påträffade mobiler och smartklockor som misstanke om fusk.
  • Om du bryter mot reglerna, ertappas för fusk eller avsiktligt stör andra har övervakaren rätt att avbryta din tentamen

Läs mera om Hankens handlingsplan för fusk.

Tentamensresultaten är offentliga, men offentliggörs enbart med ditt studerandenummer. Resultaten ska offentliggöras senast två veckor efter tentamenstillfället (undantaget helger) och senast två veckor före följande tentamenstillfälle. Prefekten kan av särskilda skäl besluta om förlängning av tiden, vilket omedelbart skall meddelas på en anslagstavla och på kursens hemsida.

Du får max en gång försöka höja ett godkänt vitsord (under samma läsår genom tentamen eller ett senare läsår genom att gå om hela kursen).

Anmälan till tentamen via WebOodi eller kölista räknas som försök. Det bättre vitsordet gäller alltid. Läs mera om bedömning och rättelseyrkan.

Du kan tentera elektroniskt i Helsingfors och Vasa ifall läraren väljer att kursen kan göras som e-tent. E-tent betyder att du skriver tentamen på dator i ett videövervakat utrymme, som du har bokat tid till på förhand. Tentamenstiden är mellan 55 minuter och 2h 55min beroende på tentamen. Du får inte avlägsna dig från utrymmet under tentamen (WC-besök är alltså inte möjliga). Läs mera om e-tenter.