Exams

Information about exams

Exam Registration

The exam schedule can be found on the course home page in WebOodi. You must register for an exam through WebOodi no less than seven days prior to the exam date. Please cancel your registration immediately through WebOodi if you decide not to participate in an exam you are registered for.

Late registration - queue list

If you forgotten to register for an exam within the time limit you can be placed on a queue list.

You can put your name on the queue list until 1pm the day before the exam.

Students on the list are allowed to take the exam in the place of no-shows. It cannot be guaranteed that students who register for exams too late, can take part in the examination. The only way to be sure of the right to take an exam is to register for the exam in time.

Exams at the other location

You have a study right either in Helsinki or Vaasa and should participate in exams at your own locations, but you can take re-exams at the other locations if there is space for extra students in the exam rooms. Register for the exam as usual in Weboodi at your own location, but write in the field for additional information that you wish to take the exam at the other location. Please notice that you cannot register for an exam at the other campus through the queue list!

Exam Regulations

Exam room
In Helsinki, the exams are always held in the main building of Hanken, and the exact location is announced at least 2 hours before the exam starts at the information screens which are located near the front doors.

Exam hours
Exams start at 9:00 a.m. unless students are informed otherwise. Examinees with a legitimate reason for being late will be permitted to enter the exam room up to 15 minutes after the exam started. Examinees affected by a confirmed force majeur will be allowed entrance up to one hour after the exam has started. No students are allowed to leave the exam until one hour after it has started. This includes students wishing to cancel their exam. An examinee who wishes to cancel his/her exam can at the earliest dismiss from the exam room 60 minutes after the exam started. Even if you take more than one exam at the same time, you will not be given more time.

Prolongation of the exam
If you need more time to write an exam due to e.g. dyslexia, illness or disability you can hand in a written application for prolonging the writing time to the Office of Study Affairs in Helsinki (Hanna Sipiläinen, hanna.sipilainen(at)hanken.fi). You must hand in the application at least one week prior to the exam date.

You should attach a specialized doctor's certificate stating that you need more time when writing an exam. You can be granted a maximum of one hour's prolongation of an exam. If you write more than one exam at the same day, you will only have one extra hour in total.

Identification
A student participating in the exam must be able to prove his/her identity. The student card or other official ID must be shown on demand at the exam.

Accessories and tools
I Helsinki, coats, bags, mobile phones and smart watches have to be left in the cloakroom during the exam. Only writing tools, calculator and possible other equipment specified on the exam paper are allowed into the auditorium. Only Hanken's exam paper can be used during the exam. The examinee's name, student number, campus and the study period in which the course being examined was taken must be written on every sheet of paper. Examinees can take the exam questions out of the exam room unless stated to the contrary.

Disciplin

During the exam talking, sharing materials and using aids other than those mentioned on the exam paper are forbidden. More exam paper can be received by the supervisor by raising your hand. Toilet visits are allowed two hours after the exam started and only take place supervised by one of the supervisors. Mobile phones and smart watches are left in the cloak room (Helsinki) or at home. In Vaasa there is a table for mobile phones in the classroom. If a phone or smart watch is found after the exam has started the examinee will be reported as suspected of cheating. The supervisor has the right to terminate the exam for anyone who breaks the rules.

If a student is caught cheating in an exam or is intentionally creating a disturbance during the exam, the supervisor is obligated to immediately end that student's exam. If cheating has occurred or is suspected, the supervisor must hand in a complete report stating the course of events. If cheating is discovered or is proved later, the student will be failed by the examiner.

If cheating occurs Hanken's Action Plan against Academic Dishonesty must be followed.

Exam results

Exam results are shared individually with the students in Moodle, Exam, email, etc. The results must be announced no later than two weeks after the examination (excluding weekends) and no later than two weeks before the following examination. The head of department can, for special reasons, decide on an extension of the time, which must be announced immediately on the course's website.

A course grade can be improved only once. Se 28§ in Rules of procedure for studies and examination.

Om du glömt att anmäla dig i tid till tentamen kan du anmäla dig till kölistan, och få en chans att delta i tentamen om studerande som anmält sig i tid uteblir.

Från kölistan tas lika många studerande som det uteblir studerande som anmält sig i tid till samma tentamen. Studerande på kölistan tas in i den ordning som de anmält sig till kölistan. Bara om du anmäler i tid till tentamen kan du vara säker på att du får tentera!

Du ska i regel delta i tentamina på den studieort där du har din studierätt, dvs Helsingfors eller Vasa. Du kan tentera på den andra studieorten, förutsatt att du meddelat om detta vid anmälningen i fältet Tilläggsuppgifter i WebOodi, och att det finns utrymme. Du kan inte anmäla dig till tentamen på den andra studieorten via kölista!

På grund av likabehandling finns det inga specialrättigheter att tenta på Åland.

 • Tentamina börjar i regel kl 9.00, tiden anges i WebOodi
 • Tentsalen ser du på infoskärmarna samma morgon
 • Väskor, mobiltelefon, smartklockor och ytterkläder ska du lämna i Helsingfors i garderoben, i Vasa vid bord i tentsalen
 • Med i salen får du bara ta skrivverktyg, kalkylator, studiekort/ID och hjälpmedel som nämns på tentamenspappret
 • Du ska styrka din identitet med studiekort eller officiellt ID när du går in i salen och när du lämnar in dina svar
 • Om du har en giltig orsak kan du komma in i salen upp till en kvart efter att tentamen börjat
 • Force majeur som du kan bevisa ger dig rätt att komma in i salen upp till en timme efter att tentamen börjat
 • Tentamenstiden är 4 timmar
 • Du får inte tilläggstid även om du har flera tenter samma dag
 • Du får avlägsna dig från salen tidigast 60 min efter att tentamen börjat
 • Du får besöka toaletten tidigast 2 timmar efter att tentamen börjat. Markera om du behöver besöka toaletten, en övervakare följer dig
 • Du får mer tentpapper av övervakarna genom att markera.
 • Du skall skriva namn, studerandenummer, studieort och kursens namn på varje tentamenspapper.
 • Alla papper skall lämnas in namnförsedda.
 • Du får ta med dig tentamensfrågepappret ut ur tentsalen efter tentamen om inte annat anges på pappret.

Om du behöver tilläggstid p.g.a. dyslexi, sjukdom eller funktionshinder ska du anhålla om det senast en vecka före tentamen. Lämna in en fritt formulerad anhållan och läkarintyg av specialläkare där det framgår att du behöver tilläggstid till studiebyrån i Helsingfors (Hanna Sipiläinen) eller Vasa (Marika Finne). Du kan få max en timme tilläggstid per tentamenstillfälle. Även om du tenterar två eller flera kurser under ett tentamenstillfälle får du alltså inte mer än en timme tilläggstid.

 • Du får bara ta skrivverktyg och för tentamen tillåtna hjälpmedel in i salen.
 • Från att du går in i tentsalen är det förbjudet att prata, dela material med andra tentander och att använda andra hjälpmedel än de som nämns på tentamensfrågepappret
 • Mobiltelefonen och smartklockor ska du lämna i Helsingfors i garderoben och i Vasa vid bord i tentsalen. Efter att tentamen börjat anmäls alla påträffade mobiler och smartklockor som misstanke om fusk.
 • Om du bryter mot reglerna, ertappas för fusk eller avsiktligt stör andra har övervakaren rätt att avbryta din tentamen

Läs mera om Hankens handlingsplan för fusk.

Tentamensresultaten är offentliga, men offentliggörs enbart med ditt studerandenummer. Resultaten ska offentliggöras senast två veckor efter tentamenstillfället (undantaget helger) och senast två veckor före följande tentamenstillfälle. Prefekten kan av särskilda skäl besluta om förlängning av tiden, vilket omedelbart skall meddelas på en anslagstavla och på kursens hemsida.

Du får max en gång försöka höja ett godkänt vitsord (under samma läsår genom tentamen eller ett senare läsår genom att gå om hela kursen).

Anmälan till tentamen via WebOodi eller kölista räknas som försök. Det bättre vitsordet gäller alltid. Läs mera om bedömning och rättelseyrkan.

Du kan tentera elektroniskt i Helsingfors och Vasa ifall läraren väljer att kursen kan göras som e-tent. E-tent betyder att du skriver tentamen på dator i ett videövervakat utrymme, som du har bokat tid till på förhand. Tentamenstiden är mellan 55 minuter och 2h 55min beroende på tentamen. Du får inte avlägsna dig från utrymmet under tentamen (WC-besök är alltså inte möjliga). Läs mera om e-tenter.