Överflyttande studerande

På den här sidan finns information till dig som redan tagit emot en studieplats vid en finländsk högskola och vill flytta över din studierätt till Hanken. Infon gäller antagningen 2022.

Vem?

Överflyttande studerande är sökande som redan har en studierätt vid en annan finländsk högskola och som på basis av den ansöker om överflyttning till Hanken.

Vid Hanken beviljas inga studierätter för enbart lägre högskoleexamen, varför också den studierätt på basis av vilken man ansöker om överflyttning måste täcka både lägre och högre högskoleexamen: därmed kan man inte ansöka om överflyttning på basis av att man har en studieplats vid en yrkeshögskola (yrkeshögskolor beviljar endast studierätter för lägre högskoleexamina).

Om överflyttning beviljas avslutas den tidigare studierätten och den studerandes studietid är den tid som studerande hade kvar på basis av den ursprungliga studierätten.

Obs! Ansökan om överflyttning gäller inte dig som redan studerar på Hanken och vill byta studierort (Helsingfors/Vasa), då ska du istället ansöka om byte av studieort, mera info här. 

För att bli antagen på basen av överflyttning till Hanken ska studeranden uppfylla följande:

 • ha studierätt för lägre och högre högskoleexamen vid en annan finländsk högskola,
 • Hankens språkkrav i svenska, (NOTERA: Hankens språkprov ordnas i april - mejla ansokan@hanken.fi senast inom mars ifall du vill delta i provet inför denna ansökan)
 • vid ansökningstidens utgång, under sin högst tredje närvarotermin, ha avlagt minst 40 studiepoäng:
  • av vilka minst 24 studiepoäng i ekonomiska vetenskaper och
  • minst 8 studiepoäng i matematisklogiska ämnen
  • med minst vitsordet god eller minst 3 (på skalan 1-5) i samtliga kurser (inte medeltal) och
  • dessa kurser ska finnas registrerade och utskrivna på det officiella studieutdrag som sökande lämnar in i samband med ansökan och ska vara Hankens ansökningsservice tillhanda senast inom kompletteringstiden för bilagor (se nedan)
 • studierna ska vara avlagda inom de tre senaste läsåren (inkluderande läsåret under ansökningstidpunkten).

De överflyttande studerande rangordnas enligt antal studiepoäng i ekonomiska vetenskaper och i andra hand enligt medeltal i studierna i ekonomiska vetenskaper.  

När?

Ansökningstiden för överflyttande studerande är 2.5–16.5.2022 kl.15.00. 

Överflyttande studerande antas en gång per år på våren och studierätten inleds 1.8. Rekommenderad ansökningstid är första studieårets vår* (dvs. du har studerat en hösttermin på din högskola och på vårterminen ansöker du om överflyttning).

Sökande antas till kandidatnivån och får en studierätt för kandidat- och magisterstudier (antagning direkt till magisternivån har egna ansökningsprocesser, se mer här).

Hur?

Ansökan görs via portalen studieinfo.fi. Ansökan om överflyttning är inte kopplad till den gemensamma ansökan som ordnas i mars-april varje år, dvs det är möjligt att både söka som överflyttare och via den gemensamma ansökan.

Resultaten meddelas senast i början av juli och studieplatsen ska tas emot inom 10 dagar från det att resultatet har meddelats till sökande.

Bilagor

I ansökningsblanketten ska du dela dina studieprestationer med hjälp av en MinStudieinfo-länk.

Så här skapar du en länk till dina prestationsuppgifter:

 1. Logga in i tjänsten Min Studieinfo.
 2. Välj ”Fortsätt till studierna”.
 3. Välj ”Dela dina prestationsuppgifter”.
 4. Välj de prestationsuppgifter du vill dela.
 5. Välj ”Dela valda studier”.
 6. Välj ”Kopiera länk”.
 7. Klistra in länken i fältet nedan på ansökningsblanketten.

Notera!

Det antas maximalt fem studerande per studieort via detta antagningsförfarande. Det går att söka endera till Hanken i Vasa eller Hanken i Helsingfors via överflyttning. 

"Matematisklogiska ämnen" är exempelvis (vid Hanken) statistik, finansiell ekonomi, nationalekonomi och redovisning.

* Om man varit frånvaroanmäld en eller två terminer kan man ansöka om överflyttning under våren på sitt andra studieår.