Överflyttande studerande

På den här sidan finns information till dig som redan tagit emot en studieplats vid en finländsk högskola och vill flytta över din studierätt till Hanken. Infon gäller antagningen 2024.

Överflyttande studerande är sökande som redan har en studierätt vid en annan finländsk högskola och som på basis av den ansöker om överflyttning till Hanken.

Obs! Om du redan har en studieplats på Hanken men vill byta studieort (Helsingfors/Vasa) ska du inte ansöka om överflyttning, utan om byte av studieort.

Ansökningstiden är 2.5–16.5.2024  kl.15.00. Ansökan görs via den nationella studieinfo.fi Opens in new window -portalen.

För att bli antagen på basen av överflyttning till Hanken ska du:

 • ha studierätt för både lägre och högre högskoleexamen vid en annan finländsk högskola än Hanken
 • Uppfylla Hankens språkkrav i svenska, (NOTERA: Hankens språkprov ordnas i april - mejla ansokan@hanken.fi senast inom mars ifall du vill delta i provet inför denna ansökan)
 • vid ansökningstidens utgång, under högst din tredje närvarotermin, ha avlagt minst 40 studiepoäng:
  • av vilka minst 24 studiepoäng i ekonomiska vetenskaper och
  • minst 8 studiepoäng i matematisklogiska ämnen (exempelvis (vid Hanken) statistik, finansiell ekonomi, nationalekonomi och redovisning)
  • med minst vitsordet god eller minst 3 (på skalan 1-5) i samtliga kurser (inte medeltal) och
  • dessa kurser ska finnas registrerade och utskrivna på det officiella studieutdrag som sökande lämnar in i samband med ansökan och ska vara Hankens ansökningsservice tillhanda senast inom kompletteringstiden för bilagor (23.5.2024 kl 15.00). Studierna ska vara avlagda inom de tre senaste läsåren (inkluderande läsåret under ansökningstidpunkten,dvs kurserna ska vara avlagda senast den 16.5.2024).

Ansökande rangordnas enligt antal studiepoäng i ekonomiska vetenskaper och i andra hand enligt medeltal i studierna i ekonomiska vetenskaper.  

Det är möjligt att söka in till Hanken både via den gemensamma antagningen (urvalsprov/betygsantagning) i mars och via överflyttningsansökan. Kom då ihåg att lämna in två olika ansökningar i studieinfo.fi-portalen.

Om överflyttning beviljas avslutas den tidigare studierätten och den studerandes studietid är den tid som studerande hade kvar på basis av den ursprungliga studierätten.

Överflyttande studerande antas en gång per år på våren och studierätten inleds 1.8. Rekommenderad ansökningstid är första studieårets vår* (dvs. du har studerat en hösttermin på din högskola och på vårterminen ansöker du om överflyttning).

* Om man varit frånvaroanmäld en eller två terminer kan man ansöka om överflyttning under våren på sitt andra studieår.

Notera!

Vid Hanken beviljas inga studierätter för enbart lägre högskoleexamen, varför också den studierätt på basis av vilken man ansöker om överflyttning måste täcka både lägre och högre högskoleexamen: därmed kan man inte ansöka om överflyttning på basis av att man har en studieplats vid en yrkeshögskola (yrkeshögskolor beviljar endast studierätter för lägre högskoleexamina). Du som blir antagen via överflyttning antas till kandidatnivån och får en studierätt för kandidat- och magisterstudier, på svenska.

Det antas maximalt fem studerande per studieort via detta antagningsförfarande. Det går att söka endera till Hanken i Vasa eller Hanken i Helsingfors via överflyttning.