Fonderna

Här hittar du mera information om Stiftelsen Svenska Handelshögskolans stipendiefonder

1. Språkkurser i sådant land där tyska, spanska eller portugisiska allmänt talas

Stipendierna är avsedda för studerande på kandidat- och magisternivå vid Svenska handelshögskolan samt personer som under de tre närmast föregående åren avlagt examen vid högskolan.

2. Summer Schools i sådant land där tyska, spanska eller portugisiska allmänt talas

Stipendier beviljas för Summer Schools i ekonomisk-merkantila ämnen, i första hand sådana som arrangeras av Hankens partneruniversitet och i andra hand andra välrenommerade universitet. Stipendierna är avsedda för studerande på kandidat- och magisternivå vid Svenska handelshögskolan. 

3. Annat ändamål än i punkterna 1 och 2 ovan

Stipendier ur fonden kan även beviljas anställda och forskarstuderande förutsatt att de knyts till studier eller forskning inom vid högskolan företrädda vetenskaper i tyskspråkigt land eller studier i tyska, spanska eller portugisiska i länder där respektive språk allmänt talas. Syftet med stipendium av detta slag skall vara att främja undervisning och forskning på ifrågavarande område vid högskolan. Stipendier av detta slag kan även beviljas för deltagande i kongresser, seminarier, symposier mm.

För närmare information om utdelningsprinciperna se "Stipendieformer".

Medlen anslås att sökas av personer som bedriver studier för licentiat- eller doktorsexamen vid Svenska handelshögskolan. Av särskilda skäl kan forsknings- och resebidrag beviljas lärare vid högskolan.

Medlen kan sökas av ordinarie eller långvarigt vikarierande lärare och forskare vid högskolan. Stipendium kan beviljas för: 

1. vetenskaplig forskning
2. utarbetande av läroböcker 
3. facklig och pedagogisk fortbildning 
4. studie- och forskningsresor 
5. upprätthållande av språklärares kontakter med relevanta språkområden 

Stipendium kan även beviljas för inköp av litteratur samt annat studie- och forskningsmaterial.

Näringslivets fond administreras separat från de övriga fonderna och medlen är i första hand avsedda för att ansökas av institutionerna/forskarna.

Fondens syfte förverkligas genom att medel årligen ställs till Svenska handelshögskolans förfogande för inbjudande av företrädare för näringslivet eller vetenskapliga institutioner att gästa högskolan som forskare, lärare eller handledare.

Ansökningar gällande inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Ansökan skall lämnas in senast en månad innan besöket förverkligas. Förutsatt att ansökan är komplett kan beslut i regel väntas inom en månad. Retroaktiva ansökningar finansieras inte. Ansökan måste göras på engelska.

Ur ansökningarna för finansiering inom ramen för programmen bör framgå specifikt följande: namn och position för besökaren/föreläsaren, värdens namn, besökarens/föreläsarens vetenskapliga och andra meritering i form av CV, ett detaljerat besöksprogram inklusive undervisning (såväl kurser som timantal) och/eller forskningsprojekt besökaren deltar i under sin vistelse. En tillförlitlig kostnadskalkyl bör bifogas (resekostnader, inkvarterings- och dylika kostnader, arvoden och timlärarersättningar och eventuella övriga kostnader). Se ytterligare instruktioner och anvisningar för ansökningar i dokumentet

Ansökan görs i Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst. I tjänsten väljer man alternativet: "Inbjudan av utländska gäster" i ändamålsmenyn. Ansökningarna behandlas av Stipendiekommittén, och beslut tas av rektor och Stiftelsens ombudsman.

Vid frågor gällande ansökan från Näringslivets fond kontakta stipendieombudet (stipendieombud(at)hanken.fi) som fungerar som sekreterare för Stipendiekommittén.