Courses Introduction to Corporate Social Responsibility

1140 Introduction to Corporate Social Responsibility , 6 sp

Typ
Obligatoriska grundkurser
Kind
Course
Teaching language
sv
Course description

I kursen introduceras frågor som relaterar till företagens samhällsansvar (CSR). Kursen ger en introduktion till centrala koncept och perspektiv som beskriver de utmaningar, möjligheter och risker som företag ställs inför angående deras samhälls- och miljömässiga ansvar, och hur dessa sammankopplas med det ekonomiska ansvaret. I kursen har studerande möjlighet att genom övningsarbete förkovra sig i specifika sektorers utmaningar och möjligheter i relation till samhällsansvar, samt tillämpa de koncept som behandlas under föreläsningar och i litteraturen.
Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.
Andra än kandidatstuderande kan ta kursen som en del av studiehelheten i företagsansvar.

Lärandemål

Du har grundläggande kunskap om och förståelse för de centrala koncept och perspektiv som utgör grunden för CSR.

Efter avlagd kurs kan du
 • definiera och tillämpa centrala koncept och perspektiv gällande företagens samhällsansvar (CSR)
 • identifiera frågeställningar relevanta för FNs globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030)
 • identifiera relevanta frågeställningar och analysera utmaningar relaterade till finländska företags samhällsansvar inom utvalda industrier
 • producera vetenskaplig text följandes Hankens rekommendationer för källhantering
Internationalisering

Företagets samhällsansvar diskuteras ur en global perspektiv. Internationella case ingår i övningsarbetet. Studerande deltar i det internationella Sustainability Literacy Test (SULITEST).

Undervisningsformer
 • Online kurs (via Moodle)
 • övningsarbete i grupp
Studerandes totala arbetsmängd

160 timmar fördelat på:
schemalagt arbete: 0 timmar
icke-schemalagt arbete: 160 timmar
Notera att kursen inte har några föreläsningar i klass utan är helt Moodle-baserad.

Rekommenderad tidpunkt

Första året inom kandidatstudierna.

Examination och bedömning
 • Skriftlig övervakad tentamen (70%)
 • Övningsarbete (30%)
 • Sustainability Literacy Test (SULITEST) (GK)

För godkänt måste alla delar av kursen vara avklarade med minst 50% av max poängen.
Alla delar giltiga ett läsår, därefter preskriberas de om kursen inte är slutförd.

 • Borglund, T., De Geer, H., Frostenson, M., Lerpold, L., Nordbrand, S., Sjöström, E., . . . Windell, K. (2017). CSR och hållbart företagande. Sanoma Utbildning. Andra upplagan,  ISBN: 9789152340455. (Även första upplagan (2012) med titeln: "CSR - corporate social responsibility : en guide till företagets ansvar" kan användas).
 • Moodle-baserade videoföreläsningar
 • Sustainability Literacy Test (SULITEST)
Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

Kvot för Öppna universitetet: 40
Kvot för JOO-studerande: 5