Pressmeddelandearkiv juli-september 2014

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

15.9.2014: Doktorsavhandling: Digitala världar kan bli verkliga

Är det möjligt att det vi ser på våra datorskärmar är påtagligt, trots att vi inte kan röra vid det? Om så är fallet - vad betyder det i vår vardag? Frågor som dessa är centrala i Richard Kedziors doktorsavhandling "How Digital Worlds Become Material".

Enligt Kedzior är det en vanlig uppfattning att digitala objekt och utrymmen (t.ex. virtuella världar) är immateriella och därför mindre verkliga eller äkta. Samtidigt upplever konsumenterna av de digitala objekten och utrymmena dessa både verkliga och av signifikant värde i deras vardag. För att stödja sin tes hänvisar Kedzior till den ökande graden av online-spelberoende och de specifika satsningar av både tid och pengar som konsumenter lägger ned på online-spel (t.ex. World of Warcraft). Kedzior menar därmed att digitala objekt är allt annat än immateriella, samt att de kan klassas som en egen typ av materialitet - något som han kallar för digital materialitet.

I sin avhandling har Kedzior undersökt betydelsen av digital materialitet och hur denna påverkar konsumenternas vardag. Hans resultat har kartlagts som fem olika processer som spelar in när digital materialitet blir verklig i konsumenternas liv. En del av processerna innebär rematerialisering (t.ex. när konsumenter skapar fysiska motsvarigheter till sina digitala ägodelar) och digitalisering (t.ex. när konsumenter återskapar digitala kopior av sina fysiska ägodelar).

Kedzior påvisar också hur konsumenten kan göra digitala föremål verkliga genom att koppla dem till andra digitala enheter.

- Om en konsument avsätter resurser på att skapa sig en online-närvaro kommer hon att vilja bevara den på olika sätt, till exempel genom att vara närvarande i olika digitala rum samtidigt, vare sig det gäller sociala nätverk eller online-diskussionsforum, förklarar Kedzior.

Kedziors resultat är till nytta för personer som arbetar med digitala medier och som kämpar med den naturliga instabilitet som karaktäriserar digital materialitet. De idéer som diskuteras i avhandlingen är särskilt värdefulla för produktchefer eftersom de belyser möjligheterna av hur man kan utvidga ett marknadsutbud genom att komplettera befintliga produktlinjer med digitala och fysiska komponenter.

EM Richard Kedzior disputerar i ämnet marknadsföring med avhandlingen "How Digital Worlds Become Material" på torsdagen den 18 september 2014.

Tid: 18.9.2014, kl. 12
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Dr. Mike Molesworth, University of Southampton, UK
Kustos: Professor Christian Grönroos, Hanken Svenska handelshögskolan

Förmer information, vänligen kontakta:
Richard Kedzior
richard.kedzior@gmail.com

Till början av sidan

2.9.2014: Forskningsframgång och utveckling av undervisningen för Hanken in i sitt 106:e verksamhetsår

Hanken Svenska handelshögskolan inledde sitt 106:e verksamhetsår i Helsingfors och sitt 35:e i Vasa med traditionell inskription i Helsingfors den 1 september 2014 och i Vasa den 2 september 2014.

Rektor Eva Liljeblom inledde sitt inskriptionstal med att kommentera det svåra ekonomiska läget i Europa, och speciellt i Finland, som lett till offentligt sparande där även universitetsväsendet fått stå offer. Liljeblom uttryckte sin oro över att utbildning inte lika tydligt som tidigare är en garanti för en framtida anställning, men betonade att utbildning ändå är en av de mest värdefulla tillgångar man kan ha i en föränderlig värld. Med sin profil som en forskningsintensiv och internationell handelshögskola med nära samarbete med näringslivet, erbjuder Hanken just detta; en utbildning av hög kvalitet.

Inom forskningen ligger Hanken som klar etta på sitt område. Enligt såväl citationsindexet (med ett värde på 1.43, där 1 representerar världsnivån) som Top10-indexet (med ett värde på 1.67) är Hanken klart överlägsen i gruppen på fem finländska utbildningsenheter var dylika index fås fram. Resultaten torde styrkas i den publikation som Finlands Akademi kommer att ge ut i oktober. Hankens goda framgång inom forskningen är ett resultat av medvetna satsningar på incentivsystem och rekrytering under en lång period.

Hanken satsar på att trygga återväxten av nya forskare i och med forskarutbildningen där antalet utexaminerade doktorer är jämn. Vart femte år ordnar högskolan solenn doktorspromotion. I november i år promoveras närmare 80 promovendi, fler än någonsin.

En viktig del av en forskningsintensiv handelshögskolas verksamhet är att förmedla den forskningsbaserade kunskapen till sina studerande genom god undervisning och en välplanerad kursportfölj. För att uppnå detta ser Hanken kontinuerligt över sitt kurs- och programutbud för att trygga en utbildning av hög kvalitet på alla nivåer, och arbetar för att modernisera undervisningsmiljön vad gäller både fysiska utrymmen och nya pedagogiska metoder.

Hanken är enligt många mått Finlands mest internationella handelshögskola. Vi är den enda handelshögskolan med en obligatorisk utbytestermin på tre månader i vårt kandidatprogram. Det obligatoriska utbytet fungerar som ett extra incitament till att söka sig just till Hanken och återspeglar sig även på tiden efter utexaminering, där studier visar att över en femtedel av Hankenalumnerna arbetar utomlands fem år efter utexamineringen.

Ytterligare indikatorer på en hög internationalisering är andelen utländska lärare och forskare vid Hanken och andelen utländska studenter på Hankens engelskspråkiga magisterprogram. Hanken värnar om sin internationella personal men är samtidigt mån om att behålla en god förmåga i att undervisa på svenska, att ansvar högskolan tar på fullaste allvar.

Den täta kontakten till näringslivet bibehålls genom att involvera och engagera företag i utbildningen och forskningen bland annat genom högskolans partnerprogram och via den nya så kallade Professor of Practice befattningen som nyligen instiftats vid Hanken.

För att kunna hållas som Finlands enda självständiga handelshögskola betonar rektor Liljeblom en stabil ekonomi som uppnås genom att Hanken klarar sig i ministeriets finansieringsmodell, stött av stark en balansräkning och regelbunden avkastning på placeringarna. Till områden för utveckling som skulle förbättra finansieringsbasen nämner rektor Liljeblom studietakten, där Hanken ligger något under medeltalet för handelshögskolorna i Finland samt den internationella forskningsfinansieringen.

För tilläggsinformation
Rektor Eva Liljeblom
+358 (0)40 3521291
eva.liljeblom@hanken.fi

Till början av sidan

25.8.2014: Doktorsavhandling: TV-live-tweetande - från soffpotatis till SoMe-påverkare

I sin doktorsavhandling har Kai Huotari studerat TV-tittare som tweetar om TV-program medan de tittar på dem. Fenomenet, som kallas TV-live-tweetande, har blivit allt populärare på senare år och har visat sig ha en positiv inverkan på tittarsiffror.

Huotari studerade hur live-tweetande påverkar tittarupplevelsen och fann att en person som tweetar under tiden den tittar på TV får en självbestämmandemakt; genom att integrera tweetande och TV-tittande, något som kallas att upplevelsera (från begreppet experientalising i avhandlingen), kan personen kontrollera sin TV-upplevelse bättre än tidigare och göra den mer personlig. Dessutom kan denne uttrycka sig mer utförligt, och nå en tillräckligt stor publik och få acceptans för sina tankar.
- Live-tweetande gör TV-tittandet mer aktivt, mer utmanande och mer passionerat, säger Huotari.

Att upplevelsera ( experientialise) innebär att en konsument integrerar två aktiviteter med varandra på ett sätt som leder till ny konsumtionspraxis och till en förändrad upplevelse där tittaren få en känsla av att kunna påverka innehållet. Genom studiens s.k. grounded theory-metodologi, genererade Huotari en egen teori om upplevelsering, d.v.s. live-tweetande som en del av TV-tittandet. Huotari föreslår att konceptet upplevelsering också kan användas i andra sammanhang och presenterar två teoretiska konstruktioner på basen av sin studie: upplevelsering av kommunikationen mellan kunder i en konsumtionssituation och upplevelsering av en kundaktivitet i en servicesituation.

Teorierna kring konceptet upplevelsering som Huotari föreslår kan även appliceras för att förklara t.ex. museibesökares vilja gå på museer i grupp eller hur en pendlares upplevelse av kollektivtrafiken förändras genom att han eller hon läser under själva resan.

DI, KoM, Kai Huotari disputerar i ämnet marknadsföring med doktorsavhandlingen: "Experientializing - how C2C communication becomes part of the service experience. The case of live-tweeting and TV-viewing" den 28 augusti 2014.

Tid: 28.8.2014, kl. 12
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Jari Salo, Uleåborgs universitet
Kustos: Professor Maria Holmlund-Rytkönen, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors

För mer information, vänligen kontakta:
Kai Huotari
+358 50 3841557
kai.huotari@hanken.fi

En kopia av avhandlingen kan laddas ner här:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135736

Till början av sidan

18.8.2014: Patentskydd av läkemedel, ofullkomliga marknader samt personalmotivation - ämnen för tre doktorsdisputationer fredag 22 augusti

Välkommen att ta del av den senaste forskningen inom patentskydd och tillgång till läkemedel, ofullkomliga marknader samt personalmotivation. På fredag den 22 augusti 2014 äger tre doktorsdisputationer rum på Hanken Svenska handelshögskolan.

Dhanay Cadillo, MFT, har i sin doktorsavhandling, "The Role of Patents in the Latin American Development: 'Models of Protection' of Pharmaceutical Patents and Access to Medicines in Brazil, Chile and Venezuela", gjort en jämförande studie mellan Brasilien, Chile och Venezuela. I studien analyserar hon de tre länderna vad gäller de mycket aktuella frågorna om patentskydd och tillgång till läkemedel. Cadillos mål var att identifiera ett lämpligt system som underlag för lagreformer i Venezuela - och i sin avhandling drar Cadillo slutsatsen att Venezuela skulle kunna lära sig av både Brasilien och Chile.

I sin doktorsavhandling "Essays in Quantitative Analysis of the Effects of Market Imperfections on Asset Returns" konstaterar EM Frédéric Délèze att priser på finansiella tillgångar inte alltid är perfekt balanserade och avviker från sina grundläggande värden. Délèzes doktorsavhandling, som består av fem essäer, analyserar effekten av marknadens ofullkomligheter vid olika tidshorisonter.

EM Helena Liewendahl har i sin doktorsavhandling "What Motivates Employees to Live up to Value Promises - An Employee Discourse" studerat hur medarbetares motivation är avgörande för huruvida ett företags löften uppfylls i en kundservicesituation. Liewendahl konstaterade att företagslöften, vilka är centrala faktorer i kampen om kunder, sällan uppfylls i det verkliga mötet mellan kund och företag.

Till början av sidan

13.8.2014: Från ofullkomliga finansmarknader till humanitära försörjningskedjor - fyra doktorsdisputationer äger rum fredag 15 augusti

På fredag den 15 augusti 2014 äger fyra doktorsdisputationer rum på Hanken Svenska handelshögskolan. Välkommen att ta del av den senaste forskningen inom omskapandet av marknader, humanitära försörjningskedjor, makt och politik inom multinationella företag, samt ofullkomliga marknader.

I sin doktorsavhandling "Market representations in action. Foundations for the performativity of representations in marketing" undersöker MA Carlos A. Diaz Ruiz hur bilden av en marknad kan förändras för att uppfylla sociala mål och företagens mål. Enligt Diaz Ruiz har vi tidigare trott att vi vet hur marknaden fungerar, men nu förstår vi att vissa marknader fungerar på helt andra sätt än vad som förutspås i ekonomiska teorier. Vidare menar han att allmänt accepterade uppfattningar om marknaden - som exempelvis intensiv konkurrens och maximering av vinster - bygger på antaganden som inte är avgörande egenskaper hos alla marknader.

EM Ira Haavisto har i sin doktorsavhandling "Performance in Humanitarian supply chains" studerat försörjningskedjor i humanitära biståndsorganisationer, vilka förväntningar det finns på att kunna mäta resultaten i distributionskedjan samt förutsättningarna för detta. Humanitära organisationer har önskvärda målsättningar som förtjänar respekt, men de kritiseras samtidigt för bristande professionalism och att biståndet är ineffektivt, menar Haavisto. I denna avhandling behandlas frågan om biståndets effektivitet på en operativ nivå, närmare bestämt vad gäller försörjningskedjan.

I sin doktorsavhandling "Micro-political perspectives on multinational corporations: Legitimation, stereotyping and recontextualization" har EM Alexei Koveshnikov undersökt makt på mikronivå och politiska relationer och samverkan mellan aktörer i multinationella företag - det han kallar "mikropolitik" - och dessas effekt på organisationen. Koveshnikovs avhandling fokuserar på de faktiska nyckelaktörerna - och deras samverkan inom de multinationella företagen - som styr hur dessa organisationer fungerar och utvecklas, både från dag till dag och på lång sikt.

EM Salla Pöyry disputerar med doktorsavhandlingen "Essays on financial market frictions and imperfections", i vilken hon undersöker en ofullkomlig finansmarknad. Pöyry menar att ofullkomligheter, som kan vara allt från transaktionskostnader till ojämlik tillgång till marknaden, förekommer utan tvekan, men att vi bör akta oss för att dra förhastade slutsatser när det gäller konsekvenserna av dessa för privatinvesterarna.

Till början av sidan

1.7.2014: Hanken och Arcada grundar gemensam studiestig inom logistik

Hanken Svenska handelshögskolans rektor Eva Liljeblom och Arcadas rektor Henrik Wolff har undertecknat ett avtal om samarbete inom ämnesområdet logistik.

För att skapa smidiga studiestigar i ämnet har Arcada och Hanken kommit överens om en arbetsfördelning där Arcada ansvarar för utbildningen till kandidatnivå och Hanken för utbildningen från kandidat- till magisternivå inom ämnesområdet, med tyngdpunkt på den senare.

- Vi ser detta som ett led i den strukturella utveckling som pågår inom högskoleväsendet i Finland som bäst och vill med detta avtal visa att genom smidiga lösningar kan universitet och yrkeshögskolor samarbeta utan att frångå dualmodellen, säger Hankens rektor Eva Liljeblom.

Henrik Wolff, rektor för Arcada, ser många möjligheter i samarbetet med Hanken och konstaterar att diversiteten i högskoleväsendet kommer att bli allt mer mångdimensionell i framtiden oberoende av dualmodellen.

- Den här samarbetsmodellen ger studenterna en smidig studiestig för fortsatta studier och förtydligar arbetsfördelningen mellan högskolorna. Inom Arcada kan vi nu koncentrera vår egen masterutbildning på andra områden, konstaterar Wolff.

I praktiken innebär samarbetet att tradenomer från Arcada med logistik som utbildningsämne skall kunna avlägga en 2-årig magisterexamen vid Hanken utan så kallade brostudier eller kompletterande studier. Tradenomerna från Arcada antas inom ramen för gängse antagningsförfarande. Bägge högskolor förbinder sig att bygga upp studierna så att en smidig övergång är möjlig.

- Hankens kandidatstuderande kommer fortsättningsvis att kunna avlägga tillräckligt med kurser så att de kan välja logistik som huvudämne inom magisterstudierna. Dessutom är möjligt för Hankenstuderande att gratis ta logistikkurser vid Arcada för att ytterligare bredda sin kunskap på området, berättar prorektor Karen Spens, som även är ämnesansvarig för ämnet logistik och samhällsansvar.

Samarbetet inleds hösten 2014 och inleds med en övergångsperiod. Enligt förslag skall det maximala antalet tradenomer som antas till magisterutbildningen med logistik som huvudämne vara 15 år 2015.

Tilläggsinformation:

Prorektor Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 (0)40 3521428

Rektor Eva Liljeblom
eva.liljeblom@hanken.fi
+358 (0)40 3521291

Rektor Henrik Wolff
henrik.wolff@arcada.fi
+358 207 699 600, +358 50 64 936

Till början av sidan