Pressmeddelandearkiv juli-september 2016

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

30.09.2016: Hanken och Helsingfors universitet lanserar gemensamt center för forskning i företagsansvar

Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet har idag lanserat grundandet av ett nytt gemensamt forsknings- och utvecklingscenter, Centre for Corporate Responsibility (CCR).

Syftet med Centre for Corporate Responsibility (CCR) är att stärka gemensam tvärvetenskaplig forskning på interaktionerna mellan handel, politik och samhälle. CCR stöder även en hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling hos finska företag genom att bedriva forskning av hög kvalitet i samarbete för företag, icke-statliga organisationer, och forskningsinstitut.

- CCR är en ny språngbräda för Hankens pågående strategiska satsningar för att främja socialt ansvar i ekonomi inom både forsknings och undervisning. Hanken är redan nu internationellt erkänd för dessa insatser, så som vårt engagemang och vår position inom FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) visar, säger Hankens rektor Karen Spens.

Centret kommer att fungera som en öppen plattform för forskningssamarbete mellan forskare från Hanken och Helsingfors universitet, och för således samman styrkorna hos bägge parter.

- CCR kommer även att involvera flera andra intressenter för att möta ett av våra primära mål, som är att främja och utveckla forskning med hög samhällelig genomslagskraft, relevans och tillgänglighet för våra intressegrupper, säger centrets direktör Nikodemus Solitander.

- CCR kompletterar Helsingfors universitets engagemang i att främja den samhälleliga omvandlingen mot hållbarhet genom att det möjliggör en bättre förståelse vilken roll företag och politik spelar i denna förändring. Centret breddar även bägge universitets internationella nätverk och underlättar tvärvetenskaplig forskning med starkt social genomslagskraft, säger rektor Jukka Kola vid Helsingfors universitet.

Mer information:

Nikodemus Solitander, direktör för CCR, Sinituote postdoktoral forskare
Nikodemus.solitander@hanken.fi
+358 40 3521 451 

Till början av sidan

29.09.2016: Hanken erbjuder kurs i företagsledning för invandrare i Vasaregionen

Hanken Fortbildning i Vasa erbjuder en fyra månader lång utbildning för invandrare med högskolebakgrund som är arbetssökande eller hotas av arbetslöshet.

Programmet Middle Management and Business Administration for Immigrants väckte stort intresse och den 29 september kör den fullsatta utbildningen igång med totalt 16 studenter som valts ut bland 34 sökande.

- Målet är att erbjuda ett brett spektrum av material inom ledarskap och personlig utveckling på mellanchefsnivå, men också att utveckla deltagarnas färdighet inom företagsekonomiska delområden, säger Yvonne Högholm som koordinerar programmet på Hanken.

- Programmet är ett resultat av vår långa erfarenhet av att arrangera ledarskapsutbildningar på mellanchefsnivå samt vårt goda samarbete med arbetskraftsmyndigheterna, säger direktör André Österholm.

Via utbildningen hoppas man kunna höja deltagarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden samtidigt som de får en insikt i modernt ledarskap och god förvaltningssed i finska företag och organisationer.

Programmet erbjuds i samarbete med TE-tjänster i Vasa och finansieras av NTM-centralen.

Mer information:

André Österholm, direktör för Hanken Fortbildning Vasa
050 362 6746
andre.osterholm@hanken.fi

Till början av sidan

29.09.2016: Ta del av Hanken Research Day live eller online

Hanken Research Day ordnas i anslutning till europeiska Forskarnatten den 30:e september. Hela programmet är öppet för allmänheten och sänds även live via nätet.

Under Hanken Research Day kan du följa med lanseringen av ett nytt forsknings- och utvecklingscenter inom företagsansvar, lyssna på presentations om aktuell forskning vid Hanken och höra installationsföreläsningar av fyra nya Hanken-professorer.

AGENDA

9.00 Lansering av Centre for Corporate Responsibility CCR, i Maxen

10.20 Parallella sessioner om aktuell forskning vid Hanken

Parallella sessioner i Festsalen

Presentatörer:
Niklas Bruun
Kati Järvi
Nikodemus Solitander
Benjamin Maury

Länk till live stream: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-a/

Parallella sessioner i Maxen

Presentatörer:
Niklas Meyer
Hlekiwe Kachali
Martin Fougère
Niklas Ahlgren

Länk till live stream: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-b/

13:20 Parallella sessioner om aktuell forskning vid Hanken

Parallella sessioner i Festsalen

Presentatörer:
James Stock
Pia Polsa & Melea Press
Mats Ekman
Ingrid Biese

Länk till live stream: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-a/

Parallella sessioner i Maxen

Presentatörer:
Anu Helkkula
Maj-Britt Höglund
Apramey Dube
Minna Martikainen

Länk till live stream: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-b/

16:00 Installationsceremoni

Installationstal

Professor Kristina Heinonen
Understanding customers in a networked digital world

Professor Nari Lee
From secret objects to open secrets – intellectual property and ownership of knowledge

Professor Topi Miettinen
Prospect Theory, Fairness, and the Escalation of Conflict at Negotiation Impasse

Professor Denise Salin
Increasing our understanding of workplace bullying: Towards a sustainable and inclusive working life

Hjärtligt välkommen!

Tilläggsinformation ges av:

Nina Olin, direktör för externa relationer och kommunikation
nina.olin@hanken.fi
040 3521 213

Mer information om Hanken Research Day och ett mer detaljerat program får du genom att följa den här länken: »

Till början av sidan

27.09.2016: Doktorsavhandling: Äkta samhällsansvar skulle begränsa skogsindustriföretagens expansion i hotade samhällen

I sin doktorsavhandling ”Legitimacy in the Pluriverse: Towards an expanded view on Corporate-Community Relations in the Global Forestry Industry” utforskar Maria Ehrnström-Fuentes företagens samhällsansvar i Latinamerika där investeringarna inom skogsindustrisektorn har ökat snabbt.

På basis av medieanalyser och fältforskning i lokalsamhällen i Chile och Uruguay, finner Ehrnström-Fuentes att olika samhällen reagerar på olika sätt till introduktionen av skogsindustriinvesteringar på sitt område.

– Faktorer som hur lokalinvånarna upplever sin historiska anknytning till platsen, sina utkomstmöjligheter, sitt förhållande till naturen och sin framtid spelar en viktig roll i hur väl nya skogsinvesteringar tas emot, hävdar Ehrnström-Fuentes.

Enligt Ehrnström-Fuentes uppkommer motsättningar mellan den moderna globala världen och lokalsamhällena då livsvillkoren försämras i och med globala storföretags etablering.

– Satsningarna på att engagera lokalsamhällena som intressenter i en dialog med syftet att finna win-win lösningar kan inte lösa dylika konflikter, säger Ehrnström-Fuentes. Samhällsansvar skulle i dessa situationer innebära att företagen frivilligt backar och inser de geografiska begränsningarna på sin verksamhet.

Det är dock osannolikt att så skulle ske. I stället bör vi på alla samhällsnivåer se över vår inställning till världen överlag för att dessa utsatta samhällen ska kunna överleva.

Maria Ehrnström-Fuentes disputerar i logistik och samhällsansvar på avhandlingen ”Legitimacy in the Pluriverse: Towards an expanded view on Corporate-Community Relations in the Global Forestry Industry” lördagen den 1 oktober 2016 klockan 12.00.

Plats: Auditorium 309, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Bobby Banerjee, professor, Cass Business School, City, University of London, UK.
Custos: Nikodemus Solitander, Sinituote postdoktoral forskare

Mer information: Maria Ehrnström-Fuentes maria.ehrnstrom@hanken.fi 

En nedladdningsbar version av avhandlingen finns här »

Till början av sidan

26.09.2016: Doktorsavhandling: Skatteplanering i samband med skattereformer

I sin doktorsavhandling ”Earnings Management in Response to Corporate Tax Rate Changes: Essays on Private Firms” studerar Dennis Sundvik den senaste tidens sänkningar av samfundsskatten och den vinstmanipulation som de ger upphov till. Bolag kan alltså skjuta fram sina beskattningsbara vinster från perioder med högre skattesats till perioder då skattesatsen är lägre. Sundvik undersöker främst hur vinster manipuleras och begränsande faktorer bland icke-börslistade aktiebolag. Resultaten tyder på att specifika periodiseringar som försäljningsfordringar används och att anlitande av extern hjälp i redovisningsprocessen kan begränsa förekomsten av vinstmanipulation.

- Tidigare forskning har ensidigt studerat börslistade bolag som har otaliga motiv att rapportera höga vinster. Mindre bolag lider mindre av försämrade resultat och kan således enklare utnyttja skatteförändringar i sin skatteminimering, säger Sundvik.

Enligt Sundvik kan också andra skatteplaneringsformer utnyttjas, exempelvis kan räkenskapsperiodens längd justeras för att dra nytta av en lägre skattesats i förtid. I sin avhandling konstaterar Sundvik också att periodiseringsbaserad vinstmanipulation förekommer oftare före samfundsskattesänkningar i länder med ett starkt samband mellan redovisnings- och beskattningsregler, som t.ex. Finland och Sverige.

- Även om de monetära effekterna av vinstmanipulation i enskilda bolag inte nödvändigtvis är särskilt stora, kan den totala förlusten av skatteintäkter förvärra en dålig nationalekonomisk situation i ett land ytterligare, poängterar Sundvik.

EM Dennis Sundvik försvarar sin avhandling i redovisning fredagen den 30 september.

Datum och tid:
30 september 2016, kl. 12
Plats: Festsalen, Svenska Handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Stefan Sundgren, Umeå Universitet
Kustos: Professor Pontus Troberg, Svenska Handelshögskolan

Mera information:

Dennis Sundvik
dennis.sundvik@hanken.fi 
Tel. 0505268087 

Till början av sidan

19.09.2016: Doktorsavhandling: Valutarisker och statlig kontroll påverkar felaktig prissättning på den kinesiska aktiemarknaden

Mo Zhang undersöker i sin doktorsavhandling ”Essays on mispricing in the Chinese stock market” felaktig prissättning på aktiemarknaden i Kina.

I sin doktorsavhandling undersöker Mo Zhang två olika typer av felaktig aktieprissättning på den kinesiska marknaden: värderingsskillnaden hos dubbelnoterade aktier och felprissättning inom en och samma aktieklass. I sin studie visar Zhang att värderingsskillnaden hos dubbelnoterade aktier på den kinesiska marknaden kan förklaras med valutarisken, med andra ord att investerare handlar rationellt och vill ha en kompensation för att de tar extra risker.

Enligt Zhang är det dock många blandade uppfattningar i kombination med restriktionerna för blankning på den kinesiska aktiemarknaden som är en större orsak till värderingsskillnaden hos dubbelnoterade aktier.

– När den kinesiska regeringen lyfte förbudet mot blankning av aktier på den kinesiska börsen, ledde det till en betydande ökning av felaktig prissättning, trots att volymen av aktieblankning på den kinesiska marknaden är obetydlig jämfört med den totala handelsvolymen, säger Zhang. I sin avhandling fastställer Zhang också att kinesiska aktieinvesterare har drabbats av ”inflationsillusion”, det vill säga att de inte kan skilja mellan real ränta och nominell ränta. Det leder till att investerare ofta övervärderar aktiepriset när inflationen är hög, och vice versa.

– Statskontrollerade branscher tenderar att vara mer undervärderade vid negativ felprissättning och mindre övervärderade vid positiv felprissättning, tillägger Zhang. Mo Zhang disputerar i finansiell ekonomi på avhandlingen ”Essays on mispricing in the Chinese stock market”.

Mera information: mo.zhang@hanken.fi

Datum och tid: 23 september 2016 kl. 12.00
Plats: Festsalen, Svenska Handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor George Athanassakos, Ivey Business School of Western University
Kustos: Professor Johan Knif, Svenska Handelshögskolan 

Till början av sidan

08.09.2016: Hanken publicerar riktlinjer för öppen forskning

Öppenhet är en av vetenskapens och forskningens centrala principer. Nu har Hanken publicerat riktlinjer för öppen forskning.

I enlighet med EU:s beslut om öppen forskning har Hanken publicerat riktlinjer och rekommendationer för Hankens forskare och hur de kan främja öppenhet i sin egen forskning. Riktlinjerna överensstämmer med Hankens profil som en internationell och forskningsintensiv handelshögskola som understöder öppenhet, samhälleligt ansvar, integritet och hög kvalitet i all sin verksamhet.

- Eftersom staten står för en betydande del av Hankens finansiering är det inte mer än rimligt att allmänheten får tillgång till våra forskningsresultat, säger prorektor Timo Korkeamäki. Genom ökad öppenhet får våra forskare dessutom feedback på sin forskning också från en icke-akademisk publik, vilket kan leda till nya forskningsidéer, i synnerhet sådana som är viktiga för samhället, tillägger Korkeamäki.

Forskardoktor Mikael Laakso påpekar att EU intensivt har jobbat för att främja öppen forskning inom alla medlemsländer. I somras beslöt EU att alla vetenskapliga artiklar producerade inom unionen ska vara fritt tillgängliga år 2020.

- Att Hanken nu också tagit steget mot att göra sin forskning mer synlig och åtkomlig är mycket viktigt i skapandet av en gemensam nationell och internationell rörelse som främjar såväl forskare världen över samt samhället i stort, anser Laakso.

De synligaste formerna av öppen forskning är öppen publicering av forskningsresultat (Open Access), öppna forskningsdata (Open Data) och öppna forskningsmetoder (t.ex. Open Source). Öppen forskning främjar vetenskapens och forskningens samhälleliga påverkan samt skapar nya samarbetsformer och innovationer.

Mera information:

Timo Korkeamäki
Prorektor
timo.korkeamaki@hanken.fi
040 352 1308

Läs mera om riktlinjerna här »

Till början av sidan

02.09.2016: Hankens rektor Karen Spens efterlyser diversitet: Störst är inte alltid bäst!

I sitt inskriptionstal kommenterade Hankens rektor Karen Spens trycket mot större högskoleenheter genom att betona att litet också kan vara vackert.

Enligt rektor Karen Spens skall alla universitet i Finland inte dras över samma kam, utan påpekar att universitetssektorn mår bra av diversitet. Spens tar således ställning emot de rekommendationer som professorer Bengt Holmström, Sixten Korkman och ETLAs vd Vesa Vihriälä inkluderat i sin promemoria för finansminister Petteri Orpo.

- Visst behövs en klar arbetsfördelning vad gäller verksamhet och inriktning. Men vi kan inte automatiskt utgå ifrån att stora enheter nödvändigtvis är den enda och bästa lösningen, påpekar Spens.

Enligt Spens är Hanken är ett perfekt exempel på att en liten enhet är kan vara både produktiv och effektivt bedriva både forskning och undervisning av hög kvalitet.

- Enligt utredningar gjorda av bl.a. Finlands Akademi är Hanken det mest produktiva universitetet i Finland och har dessutom den högsta graden av genomslagskraft. Våra studerande avlägger dessutom sina studier snabbast i Finland, säger Spens.

Att Finland behöver en liten fristående handelshögskola som flexibelt kan anpassa sig efter förändringar och krav i omgivningen, styrks bland annat av det täta samarbete Hanken har med näringslivet och det starka stödet Hankens donatorer visat högskolan. Hanken-alumnerna placerar sig dessutom väl både på den nationella och internationella arbetsmarknaden.

- Kvalitén i Hankens verksamhet styrks av att vi uppnått alla de tre mest betydelsefulla internationella ackrediteringarna (EQUIS, AACSB ja AMBA) och således hör till den ena procent handelshögskolor globalt som har uppnått denna status. Hankens forskning är även rankad femte bäst i världen vad gäller citationsfrekvens, betonar Spens.

Spens vill lyfta fram Hankens internationella karaktär och hur den inverkar positivt på hela Finlands-bilden. Spens betonade denna profilering genom att hålla sitt inskriptionstal på både svenska och engelska, för första gången i Hankens historia.

Mer information:

Nina Olin, direktör för externa relationer och kommunikation +358 40 3521 213 nina.olin@hanken.fi 

Läs hela rektors inskriptionstal på Hankens webbplats: » 

Till början av sidan

01.09.2016: Hanken inleder sitt 108:e läsår med miljondonation från Familjen Erling-Perssons Stiftelse

I samband med Svenska handelshögskolans 108:e inskription offentliggjorde rektor Karen Spens en donation på en miljon euro från Familjen Erling-Perssons Stiftelse.
 
 I och med donationen från den svenska Familjen Erling-Perssons Stiftelse har medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS hittills samlat in över 6 500 000 euro. Det är den andra donationen stiftelsen gör till Hanken.
  
 - Vi har iakttagit hur väl Hanken förvaltat insamlade medel och vilka effekter det fört med sig. Det visar tydligt att donationer till universitetet har direkt effekt på såväl undervisningen och forskningen som på samhället i stort. Forskning och utveckling är absolut avgörande för länders framtid och med denna donation hoppas vi kunna bidra till fortsatta framsteg, säger stiftelsens ordförande Stefan Persson.
 
 Stiftelsens motivering följer de huvudpunkter Hankens rektor Karen Spens förde fram i sitt inskriptionstal.
 
 - Framtidens universitet står inför stora förändringar och utmaningar. För att kunna möta dessa krävs samarbete både vad gäller forskning och undervisning. Med hjälp av innovativt tänkande och entreprenörsanda kan vi också få Finland på fötter, betonade rektor Spens i sitt tal.
 
 Enligt rektor Spens bör universiteten också hitta kompletterande finansieringskällor som stöd för sin verksamhet.
 
- Det är med stor glädje och djup tacksamhet Hanken tar emot denna betydelsefulla donation från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och vi känner både ödmjukhet och stolthet för det förtroende denna donation visar för Hanken, säger rektor Karen Spens.
 
Familjen Erling-Perssons Stiftelse inrättades år 1999 till minne av Erling Perssons många gärningar. Stiftelsen har sin ekonomiska grund i donationer från Stefan Persson, ordförande i H&M, och stöder forskning inom ekonomi och medicin samt projekt som främjar barns och ungdomars utveckling.
 
Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat mer än 6,5 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.
 
För mera information var god kontakta fundraisingchef Camilla Wardi, 
 camilla.wardi@hanken.fi, tfn 040-560 59 64.

Till början av sidan

23.08.2016: Hanken publicerar ny bok om praxis inom humanitär logistik

Hankens rektor Karen Spens har tillsammans med forskarna Gyöngyi Kovács och Ira Haavisto utkommit med en ny bok som tillhandahåller praktiska logistikverktyg för humanitära arbetare.

Boken “Supply Chain Management for Humanitarians, Tools for Practice” erbjuder en djup inblick i flödesekonomi inom ramen för humanitär logistik. I boken betraktas området humanitär logistik ur både strategisk och operativ synvinkel. Ett övergripande tema är samarbete och koordination, således tacklar boken ett av de största områdena inom det humanitära samfundet.

-  Boken behandlar olika krissituationer och katastrofer ur ett logistiskt perspektiv samt erbjuder rikligt med exempel från ledande organisationer såsom Oxfam, UNICEF och Röda Korset, säger professor Gyöngyi Kovács.

Boken fungerar som en praktisk guide till humanitär logistik.

 

 

 

Sypply Chain Management for Humanitarians.jpg

ED Ira Haavisto är direktör för HUMLOG Institutet. Hon är den andra chefredaktören för tidskriften The Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (JHLSCM). Hon undervisar i logistik och samhällsansvar vid Hanken.

Professor Gyöngyi Kovács är Erkko professor i humanitär logistik och ämnesansvarig för logistik och samhällsansvar vid Hanken. Hon har publicerat flitigt inom humanitär och hållbar logistik. 

Professor Karen Spens är Hankens rektor och professor i logistik. Hon har publicerat mycket inom logistik, speciellt inom hälsovård. 

Du kan beställa boken här »

Mera information:
Gyöngyi Kovács
kovacs@hanken.fi
Tel: +358 40 3521241

Till början av sidan