Pressmeddelandearkiv april-juni 2017

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

 

28.06.2017: Päivi och Kurt Björklund donerar 250 000 euro till Hanken

Hankenalumnerna Päivi och Kurt Björklund donerar 250 000 euro till den pågående fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Donationen tillfaller Hanken under den sista kampanjveckan och bidrar till att kampanjen når 11,6 miljoner euro.

- Hanken har gett oss båda en fantastisk grund att stå på och med denna donation vill vi dels ge tillbaka för den utbildning vi fått och även understryka vikten av att samma förutsättningar ges till kommande generationer. Att investera i högklassig utbildning säkerställer en konkurrenskraftig framtid för Finland, säger Kurt Björklund.

- Det är med stor glädje och djup tacksamhet vi tar emot denna donation. Det betyder väldigt mycket att Hankens alumner stöder sin alma mater, det är det yttersta beviset på att Hanken utvecklas i rätt riktning och lever upp till de krav och förväntningar som ställs av såväl individer som samhället i stort, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 11,6 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan

09.06.2017: Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd donerar 100 000 euro till Hanken

Hanken har tagit emot en donation av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Med donationen vill stiftelsen stöda Hankens grundkapital och utvecklingen av en svenskspråkig handelshögskola med högklassig utbildning och forskning.

Enligt Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd är det är viktigt att det finns högklassig svenskspråkig utbildning på alla utbildningsnivåer i Finland och med sin donation vill stiftelsen understryka vikten av detta.

- Kvalitén på utbildningen och forskningen går hand-i-hand med Finlands framtida välfärd och Hanken har en erkänt högklassig verksamhet i dessa områden. Vi ser också att medelanskaffningskampanjen i kombination med statens matchning är en positiv sak, och medverkar gärna till att stöda den konkurrenskraftiga utbildningsverksamheten och den stimulerande studiemiljön på Hanken, säger stiftelsens ordförande Edvard Silén och vice ordförande Christian Borgström.

-Vi är mycket tacksamma för denna donation och känner stor uppskattning i att stiftelsen stöder Hankens utveckling som svenskspråkig handelshögskola med högklassig utbildning och forskning, säger rektor Karen Spens.

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd delar ut medel till ungdomar för att skaffa sig en gedigen utbildning och till organisationer som arbetar med att stöda utbildningsverksamhet

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 10,9 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan

07.06.2017: Doktorsavhandling: Företagarens passion kan vara ett tveeggat svärd som inverkar på beslutsfattandet

Passion har tagits upp av både forskare och företagare som en drivkraft för företagsverksamhet. All passion är dock inte likvärdig och beroende på dess natur kan den utfalla på olika sätt för företagaren och företaget.

Trots det senaste årtiondets framsteg saknas det en teoretisk koppling mellan passion som begrepp och etablerade tankekonstruktioner inom entreprenörsforskning. Silvia Stroe vill råda bot på den här kunskapsluckan med sin doktorsavhandling ”The Duality of Passion in Entrepreneurship”.

-Jag har i min forskning integrerat passion i de mer omfattande mentala och emotionella processerna hos företagare. Jag konstaterade att passion kan påverka förnuftet och vice versa, vilket förklarar det dynamiska förhållandet mellan affektiva och kognitiva processer vid nytt företagande, säger Stroe.

Stroe begränsar sig inte till passion som enbart en gynnsam kraft för företagande. Hon förklarar att passion kan vara ett tveeggat svärd, med både positiva och negativa effekter på företagsverksamheten.

-Tvångsmässig passion innebär uteslutande engagemang i företagets verksamhet, på bekostnad av privatlivet, och fokus på resultatet snarare än på processen. Vid harmonisk passion går företagarrollen ihop med andra livsområden (t.ex. som maka/make, förälder, samhällsmedlem) och företagaren kan engagera sig i företagsverksamheten på ett flexibelt och mer avspänt sätt och faktiskt njuta av den. De olika typerna av passion, dvs. harmonisk eller tvångsmässig, har olika inverkan på företagarens emotionella regleringsprocesser och beslutslogik, förklarar Stroe.

Stroes slutsats är att vi genom att ta en mer differentierad infallsvinkel på passion i företagande kan uppnå en bättre förståelse för företagarens emotionella erfarenheter och kognitiva processer.

Silvia Stroe disputerar i ämnet entreprenörskap och företagsledning på avhandlingen ”The Duality of Passion in Entrepreneurship” fredagen den 9 juni 2017 klockan 12.

Tid: 9.6.2017 kl. 12
Plats: Auditorium 309, Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Dimo Dimov, University of Bath
Kustos: Joakim Wincent, Hanken Svenska handelshögskolan

Mer information:
Silvia Stroe
silvia.stroe@hanken.fi
Tfn: +353 83 844 8171

Till början av sidan

06.06.2017: Disputation: Nya sätt att tänka nödvändiga för framgångsrik coopetition

Företag samarbetar ofta med olika aktörer för att uppnå konkurrensfördelar, även med konkurrenter. I dessa fall sker samarbetet och konkurrensen simultant – ett fenomen som kallas coopetition.

Eva-Lena Lundgren-Henriksson undersöker i sin avhandling ”Making sense and giving sense of coopetition” hur coopetition kan leda till motstridiga tanke- och beteendemönster hos individer i en organisation då en coopetition-strategi skall implementeras. Utgångspunkten för hennes avhandling ligger i det så kallade strategy-as-practice synsättet och hon undersöker hur strategin legitimeras på en både indivuell och kollektiv nivå för att sedan kunna implementeras.

-Implementering av en coopetition-strategi kräver ett nytt sätt att tänka från både ledning och mellanchefer och det förekommer både svårigheter och individuella skillnader när det gäller att omvärdera sätt att göra strategi på och att legitimera den, förklarar Lundgren-Henriksson.

Eftersom coopetition inkluderar många individer från olika organisationer och på olika organisationsnivåer uppfattas själva fenomenet på mycket olika sätt. De olika synsätten kan grunda sig på skillnader i individuella tolkningar, erfarenheter och personliga motiv. Till exempel kan chefer se en coopetition-strategi som en möjlighet medan anställda kan uppleva den som ett hot.

- För att kunna implementera en ny strategi krävs kommunikation och social interaktion för att överbrygga individuella tolkningar och förmågan att hantera motsättningen mellan gammalt och nytt, sammanfattar Lundgren-Henriksson.

Eva-Lena Lundgren-Henriksson disputerar i ämnet entreprenörskap och företagsledning på sin doktorsavhandling ”Making sense and giving sense of coopetition: From strategic position to processes and practices” torsdagen den 8 juni.

Datum och tid: 8.6.2017, kl. 12:00
Plats: Hanken Svenska Handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, Vasa, Finland
Opponent: Professor Linda Rouleau, HEC Montréal
Kustos: Professor Sören Kock, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva-Lena Lundgren-Henriksson
eva-lena.lundgren-henriksson@hanken.fi
Tfn 04573749651

Till början av sidan

08.05.2017: Liikesivistysrahasto donerar ytterligare 250 000 euro till Hanken

Hanken har mottagit en tilläggsdonation från Liikesivistysrahasto på 250 000 euro. Detta är den andra donationen och Liikesivistysrahasto har därmed donerat totalt en halv miljon euro till kampanjen HANKEN RETURNS.

Styrelsens beslut går i linje med den tidigare donationen, att främja ekonomisk forskning och utbildning. Beslutet utgår även denna gång från två huvudsakliga kriterier: universitetens akademiska framgång inom vetenskaplig forskning, och universitetens samhälleliga genomslagskraft, mätt i antal ekonomer och ekonomiedoktorer. Donationsbeslutet baserades också på de donationer Liikesivistysrahasto mottagit inom ramen för universitetens områden under de senaste 15 åren.

- Det är mycket viktigt att forskningen och utbildningen som bedrivs på Hanken är relevant och högklassig. Vi är djupt tacksamma över denna tilläggsdonation och det gläder oss verkligen att Liikesivistysrahasto fattat ett beslut baserat på Hankens framgångar och verksamhetens kvalitet, säger rektor Karen Spens.

- Att donera till inhemsk forskning och utbildning i ekonomi är en investering och en gåva från Liikesivistysrahasto till det 100-åriga Finland, säger Johanna Vesterinen, verkställande direktör för Liikesivistysrahasto.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 10,6 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan

27.04.2017: Disputation: Samarbete kombinerat med konkurrens gynnar företag

I takt med ökad konkurrens och en alltmera komplex och föränderlig omvärld har samarbete mellan konkurrenter blivit en viktig strategi för såväl stora som små företag. I avhandlingen ”Coopetition in Inter-firm Relationships” förklarar Johanna Dahl hur företag upprätthåller relationer som präglas av både samarbete och konkurrens samtidigt.

Enligt Dahl är det viktigt att beakta styrkan i och balansen mellan samarbets- och konkurrensinteraktionerna för att förklara samarbete mellan konkurrenter.

-Man har forskat kring olika faktorer som driver samarbete mellan konkurrenter och huruvida samarbete mellan konkurrenter gynnar företagets ekonomiska resultat. Däremot behövs mer forskning som förklarar hur en samtidig förekomst av samarbete och konkurrens hanteras i och mellan företag. Därför har jag valt att fokusera på själva interaktionsprocessen, som är dynamisk, komplex och paradoxal till sin natur, sammanfattar Dahl.

I sin avhandling presenterar Johanna Dahl två modeller som visar hur samarbets- och konkurrensinteraktioner formas, hanteras och utvecklas över tiden.

- Tidigare forskning framställer samarbete mellan konkurrenter som en planerad strategi, medan avhandlingen förklarar hur strategin innehåller både planerade och oplanerade aktiviteter, berättar Dahl.

Enligt Dahl formar aktörer och aktiviteter på olika nivåer i organisationer, i relationen och i den institutionella miljön samarbets- och konkurrensinteraktionerna tillsammans.

Avhandlingen undersöker också hur samarbete mellan konkurrenter kan gynna internationaliseringsprocessen i små- och medelstora företag. Framförallt relationer med starkt samarbete eller med en balanserad nivå av både samarbete och konkurrens kan leda till betydelsefulla internationella affärsmöjligheter för båda parter.

Johanna Dahl disputerar i ämnet entreprenörskap och företagsledning på sin doktorsavhandling ”Coopetition in Inter-firm Relationships: A Conceptual Development of Coopetition as a Process and a Strategy and an Empirical Investigation of the Outcomes in an International Context” lördagen den 29 april.

Datum och tid: 29.4.2017, kl. 12:00
Plats: Hanken Svenska Handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, Vasa, Finland
Opponent: Professor Devi R. Gnyawali, Virginia Polytechnic Institute and State University
Kustos: Professor Sören Kock, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Dahl
johanna.dahl@hanken.fi
Tfn 0407407800

Till början av sidan

19.04.2017: Jane och Aatos Erkkos stiftelse donerar två miljoner euro till Hanken

Hanken har mottagit en donation på två miljoner euro från Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Detta är stiftelsens andra donation till kampanjen HANKEN RETURNS och den sammanlagda donationen uppgår därmed till tre miljoner euro.

Med denna donation önskar stiftelsens styrelse att ytterligare stärka Hankens internationellt framstående forskning och undervisning i ekonomi. Stiftelsen vill även stärka Hankens finansiella ställning och dess internationella konkurrenskraft.

- Vårt ändamål är att stöda högklassig forskning och utbildning och vi har sett att satsningar på Hanken ger resultat. Även denna donation ser vi som ett sätt att försäkra att verksamheten även i framtiden håller en hög nivå, säger stiftelsens styrelseordförande Nils Ittonen.

-Donationen ger oss en stark grund för att fortsätta våra satsningar och vi känner både tacksamhet och ödmjukhet för stiftelsens beslut. Det visar på ett fortsatt förtroende för Hanken och är en bekräftelse att vi är på rätt väg, säger rektor Karen Spens.

Detta är kampanjens största donation och i med donationen har Hanken samlat in över 10 miljoner euro.

-Att kampanjen nått 10 miljoner är ett bevis på att man skall sikta högt och arbeta målmedvetet. Det är med gemensamma krafter som Hanken nått denna milstolpe och det är på denna väg vi fortsätter att bygga upp ett starkt framtida Hanken, konstaterar Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca 10,2 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan

13.04.2017: Hög produktivitet och stark ekonomi präglade Hankens 2016

Hankens bokslut för 2016, som godkändes av högskolans styrelse i mars, visar att Hanken under år 2016 befäste sin position som en internationell, konkurrenskraftig och forskningsinriktad högskola. Hankens status som trippelackrediterad handelshögskola bekräftades då högskolans AMBA-ackreditering förnyades. Hanken rankades också som femte bäst i världen vad gäller citationer och forskningssamarbete i den internationella U-Multirank-rankningen.

Stabil utexamination, stark publiceringsverksamhet och ökad genomströmning

Utexaminationen från samtliga utbildningsnivåer låg på en stabil och god nivå som ligger i linje med de målsättningar Hanken avtalat om med UKM. Antalet kandidatexamina uppgick till 250 (2015: 252, mål 210), antalet utexaminerade magistrar sjönk något till 257 (2015: 284, mål 280), och antalet utexaminerade doktorer steg till 14 (2015: 9, mål 16).

Genomströmningen har förbättrats och andelen studerande som avlägger minst 55 studiepoäng under läsåret steg till 43,6 % (2015: 40,90, mål 30).

Antalet vetenskapliga publikationer fortsatte öka från året innan till 361 (2015: 303).

Internationell studentkår

Hanken fortsätter vara det enda finländska universitetet med en obligatorisk utlandstermin för samtliga studerande på kandidatnivån. Den totala studentmobiliteten, det vill säga både inkommande utbytesstuderande och antalet utgående studerande som tillbringar minst tre månader på utbytesstudier eller utlandspraktik fortsatte att stiga till 463 (2015: 408, mål 380).

Hankeiterna studerar aktivt även under sina utlandsstudier och antalet studiepoäng som avlades utomlands steg till 6 296 (2015: 5 480). Även de inkommande utbytesstuderandena avlägger allt fler studiepoäng och antalet poäng avlagda vid Hanken uppgick till 5 046 (2015: 4 354).

Antalet internationella studerande vid Hanken fortsatte på samma nivå som tidigare år.

Stark ekonomi med ökad balans och avkastning samt framgångsrik medelinsamling

År 2016 uppgick Hankens tillgångar enligt balansräkningen till 113,3 MEUR (2015: 105, 6MEUR). Placeringsportföljens marknadsvärde steg till 81,1 MEUR (2015: 75,o MEUR) och fastigheternas bokföringsvärde uppgick till 22,7 MEUR (2015: 23,2 MEUR).

Verksamhetsåret resulterade i ett överskott på 2,0 MEUR (2015: 6,0 MEUR), varav merparten uppkom från avkastning på investerings- och finansieringsverksamheten vars resultat uppgick till 3,0 MEUR (2015: 5,8 MEUR). Portföljavkastningen för de externt förvaltade medlen steg till 7,3 % (2015: 6,1 %).

Intäkterna från den egentliga verksamheten uppgick till 23,3 MEUR (2015: 23,0 MEUR), varav finansieringen från UKM på 17,8 MEUR stod för merparten (2015: 18,3 MEUR). Kostnaderna för den operativa verksamheten sjönk något till totalt 24,2 MEUR (2015: 25,1 MEUR).

Medelinsamlingen inom ramen för kampanjen HANKEN RETURNS var fortsatt framgångsrik och inbringade under året 3,3 MEUR (2015: 2,3 MEUR). Kampanjen pågår till slutet av juni 2017.

Tilläggsinformation ges av:

Rektor Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742

Till början av sidan

07.04.2017: Ahlström Capital donerar 100 000 euro till Hanken

Ahlström Capital har fattat beslutet att donera 100 000 euro till Hanken. Donationen är riktad till Hankens pågående medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS.

-Vetenskap och högklassig utbildning främjar tillväxt i ekonomin och sysselsättningen. Starka högskolor som Hanken Svenska handelshögskolan behövs för att Finland skall kunna vara internationellt konkurrenskraftigt i framtiden. Med denna donation vill släkten Ahlström via sitt investeringsbolag Ahlström Capital medverka till en utveckling av internationellt konkurrenskraftig och högklassig forskning och utbildning i Finland, säger Ahlström Capitals verkställande direktör Hans Sohlström.

-Ahlströms donation är mycket betydelsefull och vi är väldigt tacksamma. Hankens framgång bidrar till ett konkurrenskraftigare Finland. För att Finland skall fortsätta att utvecklas krävs ett starkt intellektuellt kapital, det är Hankens främsta uppgift att bidra med detta, säger rektor Karen Spens.

Ahlström Capital är ett familjeägt investeringsbolag som investerar i industriföretag och fastigheter. Koncernen är ett av de största och mest framstående investeringsbolagen i Finland med en över 160 år lång historia.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca 8,2 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan