| Disputation
Disputation
|
I de flesta kryptovalutor är brytning (processen där nya kryptovalutor sätts i omlopp) nödvändig för att säkra transaktionen. Dessvärre är brytning inte speciellt miljövänligt. Däremot är det allmänt känt att Proof-of-Stake är nästan utsläppsfritt och ny forskning tyder på att det fortfarande är säkert.
|
Det är bråttom att göra framsteg i arbetet att bygga ett mer rättvist och inkluderande samhälle, särskilt i utvecklingsländer. Ny forskning tyder på att program för socialt entreprenörskap som syftar till att uppmuntra kvinnors entreprenörskap är särskilt värdefulla i arbetet att främja social förändring.
|
25.04.2022
Doktorand Ville Savolainen disputerar i finansiell ekonomi med avhandlingen "Theoretical Essays in Blockchain Economics and Asset Pricing".
|
19.04.2022
Doktorand Ira Chatterjee disputerar i entreprenörskap, företagsledning och organisation med avhandlingen "Social Change and Wellbeing: Perspectives of Women Entrepreneurs in a Social Entrepreneurship Program".
|
18.03.2022
Doktorand Sonja Sarasvuo disputerar i marknadsföring med avhandlingen "Coherence or diversity in corporate identity? – Varying perceptions of the company as sources for corporate branding"
|
Ny forskning visar på konsumtionsförändringar som sannolikt kommer att krävas i högkonsumerande samhällen för att hantera klimatkrisen.
|
Intressekonflikter som orsakas av ojämna informationsflöden hör till vardagen på många tillväxtföretag och börsnoterade företag, men många av problemen skulle kunna begränsas.
|
Arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ska minst vartannat år utarbeta en jämställdhetsplan. Ny forskning påvisar ändå att jämställdhetsplaneringen brister redan vid kartläggningsskedet.
|
25.01.2022
Doktorand Maria Sandberg disputerar i marknadsföring med avhandlingen "Sufficiency Transitions. Realizing Consumption Changes for Environmental Sustainability"
|
Många medlemmar i olika samhällen möter ojämlikhet på grund av sin sexuella läggning och kön. Trots positiva juridiska förändringar visar erfarenheterna från HBTQ-grupperna på en fortsatt diskriminering.