| 06.02.2024

Samarbete hjälper att minska humanitära leveranskedjors påverkan på klimatet

Klimatförändringen ökar svårigheterna i den miljö där man behöver humanitära leveranskedjor. Samtidigt kan humanitära leveranskedjor bidra till att förvärra klimatförändringen om man inte övergår till ett grönare verksamhetssätt. Samarbete mellan forskare, de som levererar, samt de som mottar humanitärt bistånd kan bidra till att förbereda för klimatrelaterade risker och göra de humanitära leveranskedjorna mer hållbara.

I sin avhandling Mitigating the Mutual Impacts between Climate Change and Humanitarian Supply Chains utreder Qifeng Yan hur humanitära aktörer kan bryta den negativa spiralen mellan klimatförändringarna och humanitära insatser. För närvarande har humanitära leveranskedjor en del koldioxidavtryck att försöka begränsa.

Det är en utmaning att se till att förnödenheter upphandlas och levereras på ett miljövänligt sätt och att avfallshanteringen hanteras korrekt efter hjälpinsatsen. Å andra sidan medför klimatförändringarna fler utmaningar för humanitära insatser, eftersom naturkatastrofer blir allt intensivare, mer frekventa och svårare att förutse.

Det är avgörande för humanitära organisationer att reflektera över sina metoder för hur de sköter den humanitära logistiken. Yan betonar vikten av den roll som hanteringen av leveranskedjan spelar i humanitära insatser:

- Utan en god hantering av den humanitära leveranskedjan blir det svårt för de humanitära aktörerna att fullgöra sitt uppdrag, och det kan till och med leda till oavsiktlig negativ miljöpåverkan.

Vikten av att involvera biståndsmottagarna betonas också i forskningen. Genom att höra biståndsmottagarna i beslutsprocessen säkerställer man att mottagarnas behov kommuniceras och beaktas.

Eftersom klimatförändringarna blir en allt större utmaning är det avgörande att bryta den negativa spiral mellan klimatförändringarna och de humanitära leveranskedjorna för en mer hållbar och motståndskraftig hantering av de humanitära leveranskedjorna.

Den fullständiga avhandlingen finns här:
Mitigating the Mutual Impacts between Climate Change and Humanitarian Supply Chains

Disputationen kommer att hållas den 9 februari 2024 kl. 12.00 (EET) på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors. Du kan delta i evenemanget via Teams.
Opponent: Biträdande professor Bente Flygansvær, Handelshøyskolen BI, Norge
Kustos: Biträdande professor Diego Vega, Svenska handelshögskolan

För ytterligare information:
Qifeng Yan
E-post: qifeng.yan@hanken.fi
Tfn: 046 590 0117