| 20.04.2018

Information från Akademiska rådets möte 11.4.2018

Läs referatet från AR-mötet den 11 april 2018.

I sitt möte den 11 april 2018 godkände Akademiska rådet (AR) 21 magisteravhandlingar. AR vill göra den undervisande personalen uppmärksam på att det är att vänta ca 100 avhandlingar inför mötet i juni, så det behövs många första och andra granskare.Ny professor i nationalekonomiAR godkände förslaget att professor Ari Hyytinen blir professor i nationalekonomi i Helsingfors. Ärendet går nu vidare till rektor.Sakkunniga för professorsutnämning i logistikAkademiska rådet utsåg professorerna Nathalie Fabbe-Costes och Markku Kuula till sakkunniga för en professur i logistik och samhällsansvar vid Hanken.Tillägg till undervisningsutbudet i marknadsföring under pågående läsår 2017-18På kandidatnivå ges i Vasa kursen Sociala medier – synlighet, analys och effekt under sommarperiod 2.
På fördjupad nivå ges i Helsingfors kursen Consumer Psychology under sommarperiod 2.Riktlinjer för fastställandet av undervisningsperiodernaI samråd med prefekterna och institutionsråden kommer studiebyrån att slå fast detaljerna kring när en kurs ska erbjudas.Planering av deltagarantal och förkunskapskravDet är viktigt att det hela året finns ett tillräckligt brett utbud av kurser som kan tas av tillräckligt många studerande, på både svenska och engelska och på alla utbildningsnivåer. Studiebyrån kommer att ta ut en lista med kurser som har förkunskapskrav och andra begränsningar. Prefekterna ansvarar för att gå igenom listan och motivera varför det sker en gallring ifall kursen har deltagarbegränsningar. AR tar sedan ställning till om begränsningarna är befogade i sitt nästa möte.Studieplaner 2018-2020 Akademiska rådet fastställde de nya studieplanerna för nationalekonomins kandidatnivå och de engelskspråkiga specialiseringarna och deras inriktningar. Studieplanerna för de engelskspråkiga specialiseringarna Business & Management och Financial Analysis and Business Development ska ännu gås igenom gällande bl.a. de valfria kurserna och kursutbudet inför AR:s nästa möte i maj.Biämneshelheter inom språk och affärskommunikationAR fastställde biämneshelheterna som centret för språk och affärskommunikation har utarbetat. Förutom regelrätta språkkurser kommer man också att kunna ta substanskurser inom ekonomiska vetenskaper som anknyter till språket och kulturen i samarbete med Aalto, Helsingfors universitet, Vasa universitet och Alexanderinstitutet.Nya kurser och deras innehållAR befullmäktigade Studiebyrån att i WebOodi se över följande detaljer: de nya kursernas examinatorer, antalet kontakttimmar och hur många arbetstimmar det krävs per studiepoäng.Det förnyade kursutbudet 2018-2019De översikter över hur ändringarna till 5/10 sp påverkar kursinnehållet och lärandemålen som AR mottagit varierade i stor grad. Av den anledningen skickas nu ut en modellbotten till de institutioner man ännu önskar tilläggsinformation av.Beslut om doktorsavhandlingarInom ramen för den elektroniska behandlingen av doktorsavhandlingar har följande beslut tagits :Professor Harri Ilmari Oinas-Kukkonen, University of Oulu, och professor Sylvester Arnab, Coventry University, har utsetts till förhandsgranskare för forskarstuderande Lobna Hassans avhandlingsmanuskript.Professor Johnny Lind, Stockholm School of Economics, och professor Marko Järvenpää, University of Vaasa, har utsetts till förhandsgranskare för forskarstuderande Eva Ströms avhandlingsmanuskript.InformationsärendenPedagogiska rådet ska utveckla ett verktyg för institutionerna och centren där de kan redogöra för vilka framsteg som skett i enlighet med AoL och ackrediteringskriterierna.  Studiebyrån och forskarskolan ska utarbeta en tidtabell och en plan för att få ut information om doktorspromotionen 2019.