Kurser Redovisningens grunder

1124-OPU Redovisningens grunder , 6 sp

Place
Helsinki
Typ
Obligatoriska grundkurser
Kind
Course
Teaching language
sv
Kursbeskrivning

På denna inledande kurs i redovisning går vi igenom hur redovisningsinformation framställs samt hur redovisning används för att mäta och styra det ekonomiska värdeskapandet i företaget.
Avgiftsbelagd kvällskurs via Öppna universitetet. Anmälan endast via Öppna universitetets anmälningstjänst.

Lärandemål

Du har grundläggande insikter i extern (financial accounting) och intern redovisning (management accounting) samt kännedom om den centrala begreppsapparaturen och de grundläggande principerna i redovisning. 

Efter avlagd kurs kan du
  • medverka i framställningen av extern och internredovisningsinformation i företagets ekonomifunktion
  • läsa och tolka grundläggande bokslutsinformation
  • hantera redovisningsinformation framförallt i form av bokslut
  • hantera metoder som används vid styrningen av det ekonomiska värdeskapandet i företaget
Målgrupp

Kursen är endast för studerande vid Hankens Öppna universitet.

Undervisningsformer

Föreläsningar och övningar.

Studerandes totala arbetsmängd

160 timmar fördelat på       
schemalagd undervisning: 24 timmar
icke-schemalagt arbete: 136 timmar

Examination och bedömning

Övervakad sluttentamen 100%
För godkänt krävs 50% av poängen i tentamen
Övningsarbeten som bedöms med bonuspoäng

  • Ikäheimo, S., Malmi, T. & Walden, R. (2016). Yrityksen laskentatoimi. 6. uudistettu painos. Helsinki: Talentum Pro. Till av examinator anvisade delar.
  • Skärvad, P.-H. & Olsson, J. Företagsekonomi 100. Malmö: Liber. Kapitel 16, 18, 26
  • Övrigt material enligt examinatorns anvisningar.

Studerande som avlagt motsvarande dagskurs Redovisningens grunder i Helsingfors eller Vasa (kurskod 1124/1124-V) kan inte avlägga denna kurs.

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

Kvot för Öppna universitetet: 19