5642-2-V

5642-2-V Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation, 4 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Språkstudier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Under kursen arbetar studenten med sin skriftliga kommunikation och kursen innehåller flera inlämningsuppgifter som bearbetas enskilt och i grupp. Kursen är på modersmålsnivå och avsedd främst för studernade på kanidatnivå.

En kurs i skriftlig svenska är obligatorisk inom kandidatexamen (denna modersmålskurs eller den motsvarande kursen svenska som andraspråk).

Lärandemål: 

Du har kunskaper och färdigheter för att hantera arbetsrelaterade och akademiska skrivsituationer. Du kan använda de hjälpmedel som behövs för att kommunicera professionellt i skrift på svenska.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • analysera och skriva situationsanpassade och professionella texter som behövs i affärslivet och som kan ha en källtext eller parallell text på finska eller engelska
  • medvetet använda olika kommunikationskanaler
  • kommunicera i skrift på rätt stilnivå och språkriktigt med hjälp av handböcker och ordböcker
  • grunderna i vetenskapligt skrivande.
Målgrupp: 

Endast examensstuderande vid Hanken.

Studerandes totala arbetsmängd: 

107 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 28 timmar     
icke-schemalagt arbete: 79 timmar

Undervisningsformer: 

Närundervisning, skriftliga övningar, grupparbete, övningar i Moodle, självstudier.

Alla moment på kursen som anges i schemat är obligatoriska (kontinuerlig examination). En del av dem kan kompenseras med en extra uppgift inom ramen för kursen enligt examinatorns anvisningar. Du måste vara närvarande vid den första träffen för att bekräfta din plats.

Litteratur och undervisningsmaterial: 

Enligt examinators anvisningar ur
Ask, Sofia (2011). Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande. 2 uppl. Stockholm: Liber.
Ehrenberg-Sundin, Barbro (2014). Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. 5 uppl. Stockholm: Norstedts.
Strömquist, Siv (2014). Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. 7 uppl. Malmö: Gleerups.

Material som utdelas på kursen.
Handböcker och ordböcker.

Examination och bedömning: 

Aktivt deltagande i alla kursmoment 20 %
Portfolio med skriftliga övningsarbeten 80 %

Deltagarantal och begränsningssätt: 

Alla studerande bereds en plats på kursen under läsåret, men på grund av undervisningsformen med betydande individuell handledning är deltagarantalet per grupp begränsat till 20 personer i anmälningsordning.

Rekommenderad tidpunkt: 

Under det andra året inom kandidatstudierna eller senast i samband med kandidatavhandlingen.

Motsvarande kurser: 

5643-2 Svenska som andraspråk: Skriftlig kommunikation (studerande kan avlägga bara en av dessa skriftliga kurser)

Ytterligare information: 

2 grupper på hösten, 1 grupp på våren.