| 13.06.2022

Påminnelse: Fyll i anonym hållbarhetsenkät (DL 23.6)

Fakultet, administrativ personal och doktorander, var vänliga och svara på denna anonyma enkät om hållbarhet inom utbildning, forskning och vår arbetsgemenskap. Frågorna anpassas enligt respondentens bakgrundsinformation, men enkäten tar max 20 minuter att svara på.

Vartannat år kartlägger Hanken anställdas åsikter om hur hållbarhet och ansvarsfullhet har integrerats inom vår verksamhet. Enkäten är indelad i sex olika sektioner och består av påståenden på en Likertskala (1= starkt av annan åsikt, 3 = neutral, 5= starkt av samma åsikt) samt frivilliga öppna frågor. Var vänlig och svara enligt din egen uppfattning, på basis av dina upplevelser. OBS! Om något påstående känns som om du inte kan ta ställning till det så kan du välja alternativet "Skip".

Svaren från enkäten stöder formuleringen av Hankens hållbarhetsmål för kommande åren och används för att sammanställa Hankens PRME rapport som publiceras vid årskiftet 2022-23.

Enkäten (kräver inlogg)

Svenska: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2440/lomake.html

Engelska: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2401/lomakkeet.html

Tags